У понуди средњих школа постоје трогодишњи и четворогодишњи образовни профили.

У табели испод приказани су трогодишњи и четворогодишњи профили са кратким описом, стандардом квалификације и планом и програмом наставе и  учења, а овде можете преузети списак свих профила који су у понуди за реализацију по дуалном моделу образовања.

Уколико ниједан образовни профил из понуде не одговара Вашим потребама, на веб порталу је омогућена опција путем које можете да наведете нови образовни профил за који предлажете да се уведе у понуду за реализацију по дуалном моделу образовања.

Најзаступљенији образовни профили >>>

Трогодишњи профили

Назив профилаПодручје радаОпис профила и документацијаСтандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
АУТОЕЛЕКТРИЧАРЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за рад на сервисирању, одржавању, проверу исправности, поправку и замену електричних и електронских уређаја и система на возилима.

Динамика
I разред – ученик је у компанији 7 часова недељно;
II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВООпис: ученик се оспособљава за припрему, обраду и бојење зидних, дрвених и металних површина, као и за извођење декоративно-молерских и гипсарских радова, али и за постављање тапета и других материјала на различитим површинама у ентеријеру поштујући стандарде и мере безбедности и здравља на раду у грађевинарству.

Динамика
I разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;
II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 90 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПОЛАГАЧ ОБЛОГАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВООпис: ученик се оспособљава за припрему површина за извођење керамичарских, терацерских и подополагачких радова, али и вршење обраде припремљених површина, уградњу елемената облоге, као и њихову завршну обраду, поштујући стандарде и мере безбедности и здравља на раду у грађевинарству.

Динамика
I разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;
II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 90 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАОпис: ученик се оспособљава за постављање и одржавање дистрибутивних цевних инсталација и система за даљинско грејање, монтажу и одржавање система за вентилацију и климатизацију, као и система расхладне технике, уз примену мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине.
Стандард квалификацијеЛифлет
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛАСАОБРАЋАЈОпис: ученик се оспособљава за управљање теретним и моторним возилима, за припремање документације и возила, за контролу терета у току утовара, транспорта и истовара, за вођење документације и евиденције, за преглед и негу возила, као и за примену мера безбедности и здравља на раду. 

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 1 дана
III разред: 1 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 60 h
Стандард квалификацијеПлан и програм
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЕЛЕKТРИЧАРЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава да изводи електроинсталатерске радове, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЕЛЕKТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава да изводи електромонтажне радове на водовима и на електроенергетским постројењима, да изводи прикључења на дистрибутивну мрежу и отклања кварове опреме на терену и у радионици.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИНДУСТРИЈСKИ KРОЈАЧТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученик добија теоријска знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби; Схвата значај прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа; развија способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа; схвата значај и утицај својстава влакана на карактеристике крајњег производа; овладава знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе; стиче знања о начину израде текстилних површина и нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби, о општим појмовима о природној и вештачкој кожи; схвата значај начина прераде коже и његовог утицаја на својства добијене готове коже, особина готових кожа и помоћних материјала на карактеристике готових производа; развија способности препознавања и избора готових кожа, при изради производа од коже; стиче знања о и схвата значај примене помоћних материја при изради производа од коже.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 30 h
II разред: 90 h
III разред: 150 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИНДУСТРИЈСKИ МЕХАНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина, машински обради једноставне делове, монтира подсклопове и осигура квалитет рада при њиховом одржавању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
KОНОБАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује госте храном и пићем, као и да послужује госте на различите начине у складу са типом догађаја, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 1 дан
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
KУВАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава за припрему, сервирање и декорисање свих врста топлих и хладних јела, стиче знања о термичкој обради хране, принципима здраве исхране и квалитетном одржавању хигијене у кухињи и при припреми хране. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕСАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у процесу обраде и прераде меса, коље животиње и добија месо, обради месо, преради месо, продаје месо, планира и организује послове у сопственој месари.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатацији и врши контролу исправности моторних возила.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНАТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученици се оспособљавају за обављање послова на монтажи, одржавању и сервисирању механички и компјутерско управљаних машина у текстилној индустрији (машина за предење, ткање, плетење, штампање, оплемењивање и конфекцијских машина).

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МОДНИ KРОЈАЧТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученици се оспособљавају да конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 120 h
III разред: 180 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕРШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТАОпис: По завршетку школовања за тапетара-декоратера ученик је оспособљен за кројење и шивење материјала за пресвлачење, тапацирање и пресвлачење намештаја, тапацирање елемената  нтеријера возила и других превозних средстава, припрему за за репарацију и репарацију тапацираног намештаја, као и израду и монтажу декоративних елеманата ентеријера.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради, монтажи и одржавању сигнално-телекомуникационе мреже и инсталација, опреме и уређаја.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОБУЋАРТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: Ученик се оспособљава да ручно и машински израђује горње и доње делове обуће, склапа их у једну целину и врши завршну обраду и поправку обуће.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана 
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 120 h  
III разред: 180 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈАШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Опис: ученик се оспособљава да машински обради дрво, плочу на бази древта, површински обради и заштити производ од дрвета, кроји и шије материјал за пресвлачење намештаја, тапацира производ, склапа и монтира столарске и тапетарске производе, управља CNC машинама у производњи намештаја, примени мере заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 120 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3x недељно + 60 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР МАШИНСKЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕММАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове израде обратка резањем на конвенционалним и на CNC машинама, као и да врши подешавање машине за обраду резањем.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње  блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3x недељно + 90 часова годишње  блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава да спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у технолошком процесу производње и прераде прехрамбених производа, производње полупроизвода и готових прехрамбених производа, као и да планира и организује послове у сопственој производњи прехрамбених производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 120 h
III разред: 150 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПЕKАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава да планира и организује послове у пекари, обавља послове у производњи пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба, пецива од квасног, лиснатог и вученог теста, колача од квасног, прхког и меденог теста, чајног пецива и тестенине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 90 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПЛАСТИЧАРХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради пластике и производа од пластике, одржавање алата, машина и уређаја у производњи пластике.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 90 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПОСЛАСТИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава за пријем, обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, као и припрему, сервирање и декорисање топлих, хладних и сувих посластица. Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Поред тога, обавља послове као што су продаја и пласирање производа на тржиште као и сервирање и излагање финалних производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
РУKОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСKОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да рукује грађевинском механизацијом за ископ и утовар, за померање, разастирање и планирање, да рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона, за асфалтне радове, као и простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
СЕРВИСЕР ТЕРМИЧKИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникацију и организацију рада на радном месту (у сервису или на терену), поправљање кућних уређаја и апарата и монтирање уређаја у домаћинству.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
СТОЛАРШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Опис: ученик се оспособљава да врши ручну, машинску , површинску обраду материјала од дрвета и заштиту производа од дрвета, да склапа и монтира елементе и продаје производе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 120 h
III разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТРГОВАЦТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава припрему и организацију процеса рада у продавници, продају, набавку, излагање, складиштење и чување робе.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2x недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ГАЛАНТЕРИСТА КОЖЕТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученик је оспособљен да ручно и машински изради производе кожне галантерије,
те врши дораду и поправку делова производа кожне галантерије.


Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 120 h
III разред: 180 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА, ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове читања пројектне документације, припреме цеви и другог потребног материјала, мерења основних радних параметара, као и да врши спајање, постављање, поправљање, заштиту и одржавање различитих цевних инсталација и њихових елемената.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
РУКОВАЛАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: Ученик је оспособљен да подешава машине према агротехничким захтевима, условима рада и стандардима прецизне пољопривреде, да саставља машинско – тракторски агрегат у складу са комуникационим стандардом за пољопривредне машине, као и да користи информационе технологије у току извођења агротехничких операција, али и да користи уређаје у ратарској, повртарској, воћарско – виноградарској и сточарској производњи.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 150 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДАХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: По завршетку школовања за израђивача хемијских производа ученик је оспособљен да врши проверу исправности и функционалности машина, уређаја и опреме, баждарење мерних инструмената (ваге, ph-метра, ареометра, термометра и др) у складу са техничком документацијом, као и да врши мерење физичких својстава и примену једноставних метода хемијских испитивања сировина, полупроизвода и производа и др.

Динамика

I разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3х недељно +  120 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЦВЕЋАР-ВРТЛАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: Ученик се оспособљава за основно ђубрење земљишта и наводњавање биљака, сетву семена у лејама и посудама и садњу расада и садног материјала, као и примену мера неге хортикултуре и израду букета и других цветних аранжмана.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред – ученик је у школи

II разред – 2 дана

III разред – 2 дана

 

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред – 150h

II разред –150h

III разред –60h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет

Четворогодишњи профили

Назив профилаПодручје радаОпис профила и документацијаСтандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈАПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕOпис: По завршетку школовања за пољопривредног техничара дигиталних технологија ученик је оспособљен за организацију посла на пољопривредном газдинству, уважавајући улогу и значај савремене пољопривредне технике и дигиталних технологија за оптимизацију технолошких процеса и поступака у пољопривредној производњи.Стандард квалификацијеЛифлет
ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за израду компоненти, склопова и уређаја електронике, једноставних мерно-регулационих електронских система и система управљаних микроконтролером. Такође, ученик се оспособљава да врши монтажу, инсталацију и поправку компоненти, склопова и уређаја електронике, поштујући мере безбедности и здравља на раду, као и поштујући мере заштите животне средине и заштите од пожара, али и стандарде квалитета у делатности производње електронских елеманата, плоча и уређаја.

Динамика
I разред – ученик је у школи;
II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 90 часова годишње блок наставе;
IV разред - ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕКУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕОпис:По завршетку школовања за техничара дизајна графике ученик је оспособљен за планирање и реализацију пројеката у области дизајна графике, односно обликовање и презентовање: предлога графичког решења визуелног идентитета организације, графичких решења за штампане и дигиталне публикације, решења рекламне графике и сл., примењујући различите ликовно-графичке технике и дигиталне технологије. Такође, оспособљава се да врши разраду, припрему и процену техничких решења за штампу.Стандард квалификацијеЛифлет
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења, као и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАРЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАОпис:По завршетку школовања за козметичког техничара ученик је оспособљен за планирање, припрему и организацију рада у објектима у којима се пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела, за спровођење козметичке процедуре, као и третмана неге и улепшавања лица и тела на здравој кожи препаративном и декоративном козметиком, примену технике мануелне и апаратурне масаже лица и тела у естетске сврхе, а у складу са санитарно-хигијенским стандардима и прописима. Такође, ученик се оспособљава за пружање информација и савета корисницима козметичких услуга у вези са козметичким процедурама, личном негом, хигијеном и заштитом здраве коже и њених аднекса, уважавајући индивидуалне потребе и жеље, а у складу са професионалним и етичким начелима и стандардима. 

Динамика
I разред – ученик је у компанији 90 часова годишње блок наставе;
II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;
IV разред - ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМАЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за дијагностиковање и отклањање кварова на електричним инсталацијама и уређајима, електронским системима контроле рада мотора, електронским системима стабилности, електронским системима безбедности и комфора, механичким, пнеуматским и хидрауличним системима возила. 

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV  разред: 7 часова

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 90 h
III разред: 150 h
IV разред: 150 h
План и програм
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРАЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖАЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтандард квалификације
АВИОМЕХAТРОНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авиомехатроничар ученик се оспособљава да одржава мехатронске компоненете система ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме ваздухоплова, опреме службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме путника и пртљага, опреме службе прихвата и отпреме робе, да одржава контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, опреме за експолатацију аеродрома у зимским условима, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан 
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

Стандард квалификацијеПлан и програм
АВИО-ТЕХНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авио-техничар ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената компонената и система авиона, хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација као и поступци неопходни за издавање уверења о спремности за употребу ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авио-техничар за ваздухоплов и мотор ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената, компонената и система борбених авиона, борбених хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, опслужује и сервисира борбене ваздухоплове, да чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова ученик се оспособљава да врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената, компонената електронских система борбених авиона, борбених хеликоптера,  врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената и компонената, опслужује и сервисира уређаје радарско рачунарских система и борбених ваздухоплова, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава да припрема и организује рад, израђује десктоп и веб апликација (статичких и динамичких веб страница), израђује и управља базом података и израђује техничку документацију.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 30 h
III разред: 60 h
IV разред: 90 h

*Напомена: План и програм наставе и учења односи се на образовни профил Електротехничар информационих технологија. План и програм наставе и учења за образовни профил Техничар информационих технологија биће објављен на сајту дуалног образовања након што буде званично усвојен и објављен у Службеном гласнику Републике Србије.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да управља подацима у процесу конструисања помоћу одговарајућег програма, моделира машинске елементе и конструкције у 3D програму (CAD/CAM), разрађује технолошку документацију, да реализује 3D моделирање процеса монтаже и генерише потребну документацију за монтажу коришћењем софтвера.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 4 часа
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом мехатроничар за радарске системе ученик се оспособљава да врши прегледе и отклони неисправности компонената уређаја и система осматрачких радара, оперативно рачунарских уређаја радарских система, агрегата и електро механичких уређаја за напајање радарских система, опслужује и сервисира радарско рачунарске системе, користи техничку документацију и примењује коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом механичар за ракетне системе ученик се оспособљава да врши преглед и отклони неисправности компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система, примопредајних система, агрегата и електро механичких уређаја лансираних система, да опслужује и сервисира ракетне системе, користи техничку документацију и примени коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом мехатроничар за транспортне системе аеродрома ученик се оспособљава да одржава опрему службе, прихвата и отпреме ваздухоплова, опрему службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова,  опрему службе прихвата и отпреме путника, пртљага, робе, опрему службе контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, одржава опрему за експолатацију аеродрома у зимским условима, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: 2 h
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 h
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 150 h
III разред: 150 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПРЕХРАМБЕНО - БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава да припреми воду, сировине, помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи, производи, пакује и складишти прехрамбене производе, контролише квалитет технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене, биотехнолошке производње и лабораторије, води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја ученик се оспособљава да врши послове диспечера саобраћаја, контролора опслуге ваздухоплова, путника и ствари, припрема и планира лет, врши послове балансирања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за безбедност ученик се оспособљава да обавља послове домаћице, домаћина аеродрома, контроле приступа лица и возила, надгледање, патроле, да врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом, прегледа и контроле обезбеђивања ствари, заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈСтандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕРСАОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава за кормиларење пловилом у различитим условима пловидбе, коришћење навигационе опреме, вођење бродске администрације, као и руковање и слагање терета и бриге о путницима и праћење хидролошке ситуације и стања на пловном путу и др.

Динамика

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 270 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 360 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 330 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за спасавање ученик се оспособљава да обавља послове трагања, спасавања, превенције и заштите од пожара, гашење пожара, пријем горива, ваздухоплова у складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају ученик се оспособљава да инсталира и конфигурише комуникационе уређаје, инсталира и подешава серверске инфраструктуре на аеродрому, врши надзор информационог система у ваздухопловству, инсталира и конфигурише специфичне аеродромске системе и да израђује документацију.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИKУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИKОВАЊЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове припреме дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма, прилагођавања графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерске игре, одржавања и редизајн графичких садржаја на Интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама и израда дигиталних графичких 2D решења, 3D модела и анимација.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у школи;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА KОМПЈУТЕРСKО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: повезујући познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару, ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 2 данa
IV разред: 2 данa

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИKУ И ШПЕДИЦИЈУСАОБРАЋАЈ

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове организације превоза робе, посредовања и заступања при царинским пословима, организације складиштења и руковања робом и праћења унутрашњег тока робе.

Динамика:

I разред – ученик је компанији 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА И ОБЛИКОВАЊА НАМЕШТАЈАШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Опис:  ученик се оспособљава да израђује техничку документацију, прати процес производње намештаја, елемената ентеријера, контролише квалитет производа и репро материјала.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

*Напомена: План и програм наставе и учења односи се на образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера. План и програм наставе и учења за образовни профил Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја биће објављен на сајту дуалног образовања након што буде званично усвојен и објављен у Службеном гласнику Републике Србије.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: образовним профилом техничар за полимере ученик се оспособљава да припрема, организује и прати процес производње полимера и производа од полимера, управља машинама и производном помоћном опремом, контролише квалитет у производњи уз поштовање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИKЕЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава за вршење поправке и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система, монтирање компонената и дијагностиковање кварова мехатронске опреме.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији укупно 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2x недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: образовним профилом техничар моделар одеће ученик се оспособљава да изради шаблон, пробни одевни предмет, објасни значај конструкције и моделовања у производњи одеће, начин одржавања и кројења текстилних материјала, разликује карактеристике занатске и индустријске производње одеће, објасни технолошке поступке добијања одевних предмета и значај контроле квалитета у току и на крају процеса производње.

Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је 1х недељно у компанији + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је 2х недељно у компанији + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је 2х недељно у компанији + 150 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспобљава да припреми и врши узимање узорака на терену, да спроводи анализу, лабораторијска испитивања узорака у складу са прописаном процедуром, припреми делове документације, учествује у обради и анализи података у оперативној форензици, примени прописе, стандарде поступања у области форензике и мера безбедности и здравља на раду.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГАСАОБРАЋАЈ

Опис: ученик се оспособљава да прима и отпрема различите врста пошиљака, сортира пошиљке у јединицама за прераду пошиљака и поштанско – логистичким центрима, обавља послове шалтерског пословања из области поштанско – финансијских услуга, презентује карактеристике и техничке услове за пружање телекомуникационих услуга, решава жалбе и рекламације корисника поштанских и телекомуникационих услуга у складу са процедуром и комуницира са корисницима поштанских и телекомуникационих услуга телефонским и електронским путем у складу са пословном културом и стандардима пословања.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 90 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да самостално штампа на свим типовима штампарских машина у различитим техникама штампе (висока штампа, равна-офсет штампа, дубока штампа, пропусна-сито штампа, дигитална штампа и специјалне технике штампе) на различитим штампарским подлогама (папири, полукартони, картони, платна, коже и полимерни материјали, метални материјали) да организује процес штампања на основу радних налога, припреми машину за штампу и отклони уочене недостатке приликом штампања.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове снабдевања, складиштења, продаје робе, да организује и анализира рад у малопродајном трговинском објекту, обавља финансијско-административни посао, комуницира, сарађује са купцима и пословним партнерима.

Динамика:

I разред –  ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње  блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да креира, реализује и прати реализацију туристичких аранжмана туристичке агенције, као и да буде посредник послова туристичког представника, обавља комерцијалне и административне послове користећи одговарајуће софтвере у раду, да припрема одговарајући извештај и пратећи промотивни материјал и вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 180 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да изради понуду и калкулацију цена угоститељских услуга различитим циљним групама, презентује угоститељске услуге и врши њихову резервацију, координира радом рецепције, услужног особља и хотелског домаћинства приликом доласка и боравка гостију, води и прати различите пословне евиденције у угоститељском објекту у складу са процедурама угоститељског пословања као и да вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе у компанији;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 180 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да самостално припрема, сервира и презентује јела, учествује у припреми сложенијих јела у складу са нормативом и припрема једноставне посластице у кухињи, за све госте и госте посебних категорија, као и за израду средстава угоститељске понуде, координирањем рад особља у пекара, посластичарници, топлој и хладној кухињи ресторана и друштвено-јавним установама у којима постоје просторије предвиђене за припремање, послуживање и дегустацију хране.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 180 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ВИНОГРАДАР-ВИНАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава за производњу садног материјала, гајење винове лозе, виноградарску и винарску производњу, као и за пласман и маркетинг вина и грожђа.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 150 h
III разред: 150 h
IV разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕОпис: ученик се оспособљава за организацију процеса производње и гајења хортикултурних биљака на затвореним и отвореним просторима, у складу са прописаним нормативима, стандардима и упутствима у области пољопривредне производње. Такође, оспособљава се за обављање послова декорације ентеријера биљним и цветним аранжманима, као и продају хортикултурних производа и услуга.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 150 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава да спроводи технички преглед вучених возила, да спроводи контролу исправности састава воза, да врши пробу кочница, да спроводи контролу безбедности товарења и осигурања товара теретних кола, да води обавезе евиденције које води железнички превозник, као и да извршава специфичне техничко – оперативне постпуке у ситуацијама које могу да угрозе безбедност саобраћаја или да утичу  на функционалност вучених возила.

Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ВУЧЕСАОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава да припреми и прегледа вучно возило за експлоатацију, да врши примопредају у почетној/крајњој станици или јединици вуче, као и да управља и контролише рад вучног возила током вожње уз предузимање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.


Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА

Опис: Ученик се оспособљава да обавља послове обраде текстуалног и графичког дела пројектне и техничке документације, конфигурације приступних, транспортних и CORE уређаја, креирања телефонских, интернет, телевизијских, бизнис, клауд (cloud) и ИТ сервиса, као и да врши надзор, организује и спроводи одржавање терминалне ТК мреже и отклања штетне сметње у приступној и оптичкој ТК мрежи, али и да пушта у рад системе техничке заштите.


Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан 

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h
IV разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ САОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава да пружа информације о саобраћају возова и презентује железничке услуге различитим корисницима, те обавља и друге транспортно – комерцијалне послове у превозу робе и путника, као и организационе и техничке послове у оквиру транспортне и колске службе, али и користи информациони систем железнице, апликативне софтвере, уређаје и друга средства за подршку при организацији, праћењу и обезбеђивању безбедног и уредног железничког саобраћаја.


Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 90 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАОпис: техничар грејања и климатизације је лице које је оспособљено за извођење инсталација за грејање, вентилацију и климатизацију, као и одржавање система за грејање, вентилацију и климатизацију.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: Ученик се оспособљава да врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената, компонената електронских система борбених авиона, борбених хеликоптера, врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената и компонената, опслужује и сервисира уређаје радарско рачунарских система и борбених ваздухоплова, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове одређивања полазних команди и параметара у процесу програмирања робота, за једноставне корекције програма према налогу, за ручно програмирање рада робота, као и да врши прилагођавање параметара симулације рада робота применом рачунара.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у школи;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет

Процедура укључивања у ДО

Преглед компанија