У понуди средњих школа постоје трогодишњи и четворогодишњи образовни профили.

У табели испод приказани су трогодишњи и четворогодишњи профили са кратким описом, стандардом квалификације и планом и програмом наставе и  учења, а овде можете преузети списак свих профила који су у понуди за реализацију по дуалном моделу образовања.

Уколико ниједан образовни профил из понуде не одговара Вашим потребама, на веб порталу је омогућена опција путем које можете да наведете нови образовни профил за који предлажете да се уведе у понуду за реализацију по дуалном моделу образовања.

Најзаступљенији образовни профили >>>

Трогодишњи профили

Назив профилаПодручје радаОпис профила и документација
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

ЕЛЕKТРИЧАРЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да изводи електроинсталатерске радове, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

ЕЛЕKТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да изводи електромонтажне радове на водовима и на електроенергетским постројењима, да изводи прикључења на дистрибутивну мрежу и отклања кварове опреме на терену и у радионици.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

ИНДУСТРИЈСKИ KРОЈАЧТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик добија теоријска знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби; Схвата значај прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа; развија способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа; схвата значај и утицај својстава влакана на карактеристике крајњег производа; овладава знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе; стиче знања о начину израде текстилних површина и нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби, о општим појмовима о природној и вештачкој кожи; схвата значај начина прераде коже и његовог утицаја на својства добијене готове коже, особина готових кожа и помоћних материјала на карактеристике готових производа; развија способности препознавања и избора готових кожа, при изради производа од коже; стиче знања о и схвата значај примене помоћних материја при изради производа од коже.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 30 h
II разред: 90 h
III разред: 150 h

 

ИНДУСТРИЈСKИ МЕХАНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина, машински обради једноставне делове, монтира подсклопове и осигура квалитет рада при њиховом одржавању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

KОНОБАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује госте храном и пићем, као и да послужује госте на различите начине у складу са типом догађаја, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 1 дан
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

 

KУВАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за припрему, сервирање и декорисање свих врста топлих и хладних јела, стиче знања о термичкој обради хране, принципима здраве исхране и квалитетном одржавању хигијене у кухињи и при припреми хране. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

 

МЕСАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у процесу обраде и прераде меса, коље животиње и добија месо, обради месо, преради месо, продаје месо, планира и организује послове у сопственој месари.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 120 h
III разред: 150 h

 

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатацији и врши контролу исправности моторних возила.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНАТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученици се оспособљавају за обављање послова на монтажи, одржавању и сервисирању механички и компјутерско управљаних машина у текстилној индустрији (машина за предење, ткање, плетење, штампање, оплемењивање и конфекцијских машина).

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 120 h

 

МОДНИ KРОЈАЧТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученици се оспособљавају да конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 30 h
II разред: 120 h
III разред: 180 h

 

МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради, монтажи и одржавању сигнално-телекомуникационе мреже и инсталација, опреме и уређаја.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

ОБУЋАРТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
Ученик се оспособљава да ручно и машински израђује горње и доње делове обуће, склапа их у једну целину и врши завршну обраду и поправку обуће.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: / 
II разред: 2 дана 
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: / 
II разред: 120 h  
III разред: 180 h


ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈАШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Подручје рада:
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да машински обради дрво, плочу на бази древта, површински обради и заштити производ од дрвета, кроји и шије материјал за пресвлачење намештаја, тапацира производ, склапа и монтира столарске и тапетарске производе, управља CNC машинама у производњи намештаја, примени мере заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 2 дана
II разред: 3 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 120 h
III разред: 120 h

 

ОПЕРАТЕР МАШИНСKЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕММАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове израде обратка резањем на конвенционалним и на CNC машинама, као и да врши подешавање машине за обраду резањем.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Подручје рада:
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 120 h
III разред: 150 h

 

ПЕKАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да планира и организује послове у пекари, обавља послове у производњи пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба, пецива од квасног, лиснатог и вученог теста, колача од квасног, прхког и меденог теста, чајног пецива и тестенине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 90 h
III разред: 120 h

 

ПЛАСТИЧАРХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Подручје рада:
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради пластике и производа од пластике, одржавање алата, машина и уређаја у производњи пластике.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 90 h
III разред: 120 h

 

ПОСЛАСТИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за пријем, обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, као и припрему, сервирање и декорисање топлих, хладних и сувих посластица. Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Поред тога, обавља послове као што су продаја и пласирање производа на тржиште као и сервирање и излагање финалних производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

 

РУKОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСKОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Подручје рада:
ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да рукује грађевинском механизацијом за ископ и утовар, за померање, разастирање и планирање, да рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона, за асфалтне радове, као и простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧKИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникацију и организацију рада на радном месту (у сервису или на терену), поправљање кућних уређаја и апарата и монтирање уређаја у домаћинству.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

СТОЛАРШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Подручје рада:
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да врши ручну, машинску , површинску обраду материјала од дрвета и заштиту производа од дрвета, да склапа и монтира елементе и продаје производе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 120 h
III разред: 60 h

 

ТРГОВАЦТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава припрему и организацију процеса рада у продавници, продају, набавку, излагање, складиштење и чување робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 60 h

 

ГАЛАНТЕРИСТА КОЖЕТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик је оспособљен да ручно и машински изради производе кожне галантерије,
те врши дораду и поправку делова производа кожне галантерије.


Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 120 h
III разред: 180 h

 

ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА, ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове читања пројектне документације, припреме цеви и другог потребног материјала, мерења основних радних параметара, као и да врши спајање, постављање, поправљање, заштиту и одржавање различитих цевних инсталација и њихових елемената.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 90 h

 

Четворогодишњи профили

Назив профилаПодручје радаОпис профила и документација
АВИОМЕХАТРОНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом авиомехатроничар ученик се оспособљава да одржава мехатронске компоненете система ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме ваздухоплова, опреме службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме путника и пртљага, опреме службе прихвата и отпреме робе, да одржава контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, опреме за експолатацију аеродрома у зимским условима, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 5 h
IV разред: 6 h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 60 h

 

АВИО-ТЕХНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом авио-техничар ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената компонената и система авиона, хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација као и поступци неопходни за издавање уверења о спремности за употребу ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 6 h
IV разред: 5 h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом авио-техничар за ваздухоплов и мотор ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената, компонената и система борбених авиона, борбених хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, опслужује и сервисира борбене ваздухоплове, да чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 5 h
IV разред: 6 h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова ученик се оспособљава да врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената, компонената електронских система борбених авиона, борбених хеликоптера,  врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената и компонената, опслужује и сервисира уређаје радарско рачунарских система и борбених ваздухоплова, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 5 h
IV разред: 6 h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

ЕЛЕKТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да припрема и организује рад, израђује десктоп и веб апликација (статичких и динамичких веб страница), израђује и управља базом података и израђује техничку документацију.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 30 h
III разред: 60 h
IV разред: 90 h

 

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да управља подацима у процесу конструисања помоћу одговарајућег програма, моделира машинске елементе и конструкције у 3D програму (CAD/CAM), разрађује технолошку документацију, да реализује 3D моделирање процеса монтаже и генерише потребну документацију за монтажу коришћењем софтвера.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 4 h
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

 

МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом мехатроничар за радарске системе ученик се оспособљава да врши прегледе и отклони неисправности компонената уређаја и система осматрачких радара, оперативно рачунарских уређаја радарских система, агрегата и електро механичких уређаја за напајање радарских система, опслужује и сервисира радарско рачунарске системе, користи техничку документацију и примењује коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

 

МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом механичар за ракетне системе ученик се оспособљава да врши преглед и отклони неисправности компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система, примопредајних система, агрегата и електро механичких уређаја лансираних система, да опслужује и сервисира ракетне системе, користи техничку документацију и примени коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом мехатроничар за транспортне системе аеродрома ученик се оспособљава да одржава опрему службе, прихвата и отпреме ваздухоплова, опрему службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова,  опрему службе прихвата и отпреме путника, пртљага, робе, опрему службе контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, одржава опрему за експолатацију аеродрома у зимским условима, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: 2 h
II разред: /
III разред: 1 h
IV разред: 6 h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 150 h
II разред: 150 h
III разред: 150 h
IV разред: 60 h

 

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да припреми воду, сировине, помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи, производи, пакује и складишти прехрамбене производе, контролише квалитет технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене, биотехнолошке производње и лабораторије, води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

 

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈ

Подручје рада:
САОБРАЋАЈ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја ученик се оспособљава да врши послове диспечера саобраћаја, контролора опслуге ваздухоплова, путника и ствари, припрема и планира лет, врши послове балансирања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: /
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТСАОБРАЋАЈ

Подручје рада:
САОБРАЋАЈ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за безбедност ученик се оспособљава да обавља послове домаћице, домаћина аеродрома, контроле приступа лица и возила, надгледање, патроле, да врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом, прегледа и контроле обезбеђивања ствари, заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: /
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕСАОБРАЋАЈ

Подручје рада:
САОБРАЋАЈ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за спасавање ученик се оспособљава да обавља послове трагања, спасавања, превенције и заштите од пожара, гашење пожара, пријем горива, ваздухоплова у складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: /
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУСАОБРАЋАЈ

Подручје рада:
САОБРАЋАЈ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
образовним профилом техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају ученик се оспособљава да инсталира и конфигурише комуникационе уређаје, инсталира и подешава серверске инфраструктуре на аеродрому, врши надзор информационог система у ваздухопловству, инсталира и конфигурише специфичне аеродромске системе и да израђује документацију.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: /
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИKУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИKОВАЊЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Подручје рада:
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове припреме дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма, прилагођавања графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерске игре, одржавања и редизајн графичких садржаја на Интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама и израда дигиталних графичких 2D решења, 3D модела и анимација.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 2 данa
IV разред: 2 данa

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 120 h
III разред: 120 h
IV разред: 120 h

 

ТЕХНИЧАР ЗА KОМПЈУТЕРСKО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
повезујући познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару, ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 2 данa
IV разред: 2 данa

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 90 h

 

ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИKУ И ШПЕДИЦИЈУСАОБРАЋАЈ

Подручје рада:
САОБРАЋАЈ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове организације превоза робе, посредовања и заступања при царинским пословима, организације складиштења и руковања робом и праћења унутрашњег тока робе.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 2 данa
IV разред: 2 данa

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

 

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРАШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Подручје рада:
ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
образовним профилом техничар за обликовање намештаја и енетеријера ученик се оспособљава да израђује техничку документацију, прати процес производње намештаја, елемената ентеријера, контролише квалитет производа и репро материјала.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 1 дан
IV разред: /

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 120 h
III разред: 120 h
IV разред: 120 h

 

ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Подручје рада:
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
образовним профилом техничар за полимере ученик се оспособљава да припрема, организује и прати процес производње полимера и производа од полимера, управља машинама и производном помоћном опремом, контролише квалитет у производњи уз поштовање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 2 данa
IV разред: 2 данa

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 120 h
III разред: 90 h
IV разред: 120 h

 

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИKЕЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за вршење поправке и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система, монтирање компонената и дијагностиковање кварова мехатронске опреме.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: /
III разред: 2 данa
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 90 h
III разред: 90 h
IV разред: 90 h

 

ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Подручје рада:
ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
образовним профилом техничар моделар одеће ученик се оспособљава да изради шаблон, пробни одевни предмет, објасни значај конструкције и моделовања у производњи одеће, начин одржавања и кројења текстилних материјала, разликује карактеристике занатске и индустријске производње одеће, објасни технолошке поступке добијања одевних предмета и значај контроле квалитета у току и на крају процеса производње.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 5 h
III разред: 11 h
IV разред: 11 h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред: 90 h
III разред: 90 h
IV разред: 150 h

 

ТЕХНИЧАР ОПЕРАТИВНЕ ФОРЕНЗИКЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Подручје рада:
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
ученик се оспобљава да припреми и врши узимање узорака на терену, да спроводи анализу, лабораторијска испитивања узорака у складу са прописаном процедуром, припреми делове документације, учествује у обради и анализи података у оперативној форензици, примени прописе, стандарде поступања у области форензике и мера безбедности и здравља на раду.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 2 дана
IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 90 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

 

ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГАСАОБРАЋАЈ

Подручје рада:
САОБРАЋАЈ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да прима и отпрема различите врста пошиљака, сортира пошиљке у јединицама за прераду пошиљака и поштанско – логистичким центрима, обавља послове шалтерског пословања из области поштанско – финансијских услуга, презентује карактеристике и техничке услове за пружање телекомуникационих услуга, решава жалбе и рекламације корисника поштанских и телекомуникационих услуга у складу са процедуром и комуницира са корисницима поштанских и телекомуникационих услуга телефонским и електронским путем у складу са пословном културом и стандардима пословања.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: /
II разред:  /
III разред: 90 h
IV разред: 60 h


ТЕХНИЧАР ШТАМПЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Подручје рада:
ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да самостално штампа на свим типовима штампарских машина у различитим техникама штампе (висока штампа, равна-офсет штампа, дубока штампа, пропусна-сито штампа, дигитална штампа и специјалне технике штампе) на различитим штампарским подлогама (папири, полукартони, картони, платна, коже и полимерни материјали, метални материјали) да организује процес штампања на основу радних налога, припреми машину за штампу и отклони уочене недостатке приликом штампања.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 8 h
III разред: 2 дана
IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 90 h
III разред: 90 h
IV разред: 120 h

 

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове снабдевања, складиштења, продаје робе, да организује и анализира рад у малопродајном трговинском објекту, обавља финансијско-административни посао, комуницира, сарађује са купцима и пословним партнерима.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 30 h
II разред: 90 h
III разред: 90 h
IV разред: 90 h

 

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да креира, реализује и прати реализацију туристичких аранжмана туристичке агенције, као и да буде посредник послова туристичког представника, обавља комерцијалне и административне послове користећи одговарајуће софтвере у раду, да припрема одговарајући извештај и пратећи промотивни материјал и вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

ТУРИСТИЧKО-ХОТЕЛИЈЕРСKИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за израду, продају, праћење туристичких услуга, праћење реализације туристичких услуга, обављање рецепцијских послова, организацију скупова у хотелу и организацију рада у хотелу и агенцији.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 150 h
III разред: 180 h
IV разред: 120 h

 

ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

Опис:
ученик се оспособљава да изради понуду и калкулацију цена угоститељских услуга различитим циљним групама, презентује угоститељске услуге и врши њихову резервацију, координира радом рецепције, услужног особља и хотелског домаћинства приликом доласка и боравка гостију, води и прати различите пословне евиденције у угоститељском објекту у складу са процедурама угоститељског пословања као и да вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Подручје рада:
ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да самостално припрема, сервира и презентује јела, учествује у припреми сложенијих јела у складу са нормативом и припрема једноставне посластице у кухињи, за све госте и госте посебних категорија, као и за израду средстава угоститељске понуде, координирањем рад особља у пекара, посластичарници, топлој и хладној кухињи ресторана и друштвено-јавним установама у којима постоје просторије предвиђене за припремање, послуживање и дегустацију хране.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред:120 h
II разред: 150 h
III разред: 180 h
IV разред: 120 h

ВИНОГРАДАР-ВИНАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Подручје рада:
ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава за производњу садног материјала, гајење винове лозе, виноградарску и винарску производњу, као и за пласман и маркетинг вина и грожђа.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: /
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 150 h
III разред: 150 h
IV разред: 120 h

 

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА

Подручје рада:
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове обраде текстуалног и графичког дела пројектне и техничке документације, конфигурације приступних, транспортних и ЦОРЕ уређаја, креирања телефонских, интернет, телевизијских, бизнис, клауд и ИТ сервиса, као и да врши надзор, организује и спроводи одржавање терминалне ТК мреже и отклања штетне сметње у приступној и оптичкој ТК мрежи.

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

    СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

   ПЛАН И ПРОГРАМ

   ЛИФЛЕТ

Опис:
ученик се оспособљава да обавља послове одређивања полазних команди и параметара у процесу програмирања робота, за једноставне корекције програма према налогу, за ручно програмирање рада робота, као и да врши прилагођавање параметара симулације рада робота применом рачунара.

Процедура укључивања у ДО

Преглед компанија