Честа питања2022-02-08T09:55:43+01:00
На који начин се врши распоређивање ученика?2022-04-12T09:52:50+01:00

Процедура распоређивања ученика уписаних на дуалне образовне профиле прописана је Правилником о начину распоређивања ученика на учењу кроз рад За ученике који са учењем кроз рад почињу већ у првом разреду, процес распоређивања организује се у току прве недеље септембра, односно њиховог првог разреда. За ученике који учење кроз рад отпочињу у каснијим разредима, распоређивање се врши на крају школске године која претходи реализацији учења кроз рад. Више о начину распоређивања ученика можете прочитати овде

Које институције су надлежне за спровођење дуалног образовања у Републици Србији?2022-04-12T09:53:53+01:00

Развој модела дуалног образовања заједнични је циљ више институција. Министарство просвете, науке и технолошког развоја задужено је за мониторинг над спровођењем Закона о дуалном образовању, израду плана уписа у средње школе, наставних планова и програма (за које је задужен Завод за унапређивање образовања и васпитања).

Која је улога координатора учења кроз рад из школе?2022-04-12T09:56:09+01:00

Координатор учења кроз рад је лице запослено у средњој стручној школи, односно наставник практичне наставе, који у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује и вреднује остваривање учења кроз рад код послодавца. Документ План реализације учења кроз рад, инструктор у компанији креира у сарадњи са координатором учења кроз рад. Више информација о улози координатора учења кроз рад и инструктора можете наћи у Водичу кроз дуално образовање за компаније.

На који начин инструктор у дуалном образовању стиче лиценцу?2022-04-12T09:57:12+01:00

Неопходно је да инструктор (лице запослено код послодавца које испуњава потребне услове) одслуша педагошко-дидактичку обуку, у трајању од 40 сати, који огранизује Привредна комора Србије. По завршетку обуке полаже се испит за инструкторе и након положеног испита лице стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Више информација о инструкторима у дуалном образовању и распореду обука можете добити овде

Који су трошкови компаније у дуалном образовању?2022-04-12T10:00:58+01:00

Код обавеза послодаваца у дуалном образовању посебно бисмо истакли материјално и финансијско обезбеђење ученика, прописано члановима 33. и 34. Закона о дуалном образовању. Под материјалним обезбеђењем подразумева се обавеза послодаваца да ученику обезбеди: средства и опрему за личну заштиту на раду, осигурање за случај повреде током учења кроз рад, накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца и накнаду стварних трошкова превоза од школе од места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Под осигурањем за случај повреде током учења кроз рад подразумева се додатно осигурање за чије је обезбеђивање задужен послодавац.

Када је реч о покрићу стварних трошкова превоза, послодавац је дужан да надокнади ученику само документоване трошкове, достављањем од стране ученика послодавцу појединачне карте јавног превоза и то од школе до компаније и назад, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Финансијско обезбеђење ученика подразумева накнаду на коју ученик има право у нето висини од најмање 70% минималне цене рада по сваком сату проведеном на учењу кроз рад која се исплаћује једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни месец.

Накнада је ослобођена од плаћања пореза, али се на њу плаћају припадајући доприноси и то: допринос од 2% за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести и 4% за пензијско и инвалидско осигурање за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести.

Када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун доприноса врши се на сразмеран износ најниже месечне основице доприноса, који се утврђује сразмерно са бројем сати у односу на укупан фонд сати. Пример обрачуна трошкова у дуалном образовању можете наћи овде.

На који начин се компанија укључује у дуално образовање?2022-04-12T10:03:51+01:00

Укључивање у дуално образовање почиње креирањем профила послодавца на wеб страници portal.dualnoobrazovanje.rs. Креирањем профила, послодавацу се отвара могућност за подношење захтева за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад, захтева за обуку и полагање испита за инструкторе и изјаве о намери. Изјава о намери је документ којим послодавац потврђује за којим образовним профилом има потребу, за колико ученика и на којој локацији. Такође, у склопу овог документа, послодавац има могућност да пријави и образовни профил који се тренутно не налази на списку дуалних профила. Више о процедури укључивања прочитајте овде.

Шта је План реализације учења кроз рад?2021-12-02T08:41:09+01:00

План реализације учења кроз рад је саставни део уговора о учењу кроз рад. У овом документу налазе се информације у вези са садржајем оног дела плана наставе и учења за одређени дуални образовни профил, који ће се реализовати у компанији. Пример документа можете наћи овде.

Како можемо да искажемо потребу за образовним профилом који није у понуди?2022-04-09T11:32:38+01:00

На профилу Ваше компаније на порталу дуалног образовања, налази се секција Нови образовни профили. Кликом на њу отвориће се поље где је потребно да кликнете на + (у горњем левом углу). Од Вас се очекује да унесете информације о називу новог образовног профила, броју ученика за које можете да обезбедите место за извођење учења кроз рад, као и да дате кратак опис профила. Уколико нисте сигурни како се у нашем образовном систему зове конкретни образовни профил, можете унети и назив радног места или занимања за којим имате потребу.

Go to Top