Честа питања

Честа питања2022-07-25T13:35:49+01:00
На који начин се врши распоређивање ученика?2022-07-26T08:04:40+01:00

Процедура распоређивања ученика уписаних на дуалне образовне профиле прописана је Правилником о начину распоређивања ученика на учењу кроз рад . За ученике који са учењем кроз рад почињу већ у првом разреду, процес распоређивања организује се у току прве недеље септембра, односно њиховог првог разреда. За ученике који учење кроз рад отпочињу у каснијим разредима, распоређивање се врши на крају школске године која претходи реализацији учења кроз рад. Више о начину распоређивања ученика можете прочитати овде.

Које институције су надлежне за спровођење дуалног образовања у Републици Србији?2022-07-25T13:07:27+01:00

Ради спровођења дуалног образовања на националном нивоу успостављено је институционално партнерство и сарадња између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Која је улога координатора учења кроз рад из школе?2022-07-26T08:05:55+01:00

Координатор учења кроз рад је лице запослено у средњој стручној школи, односно наставник практичне наставе, који у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује и вреднује остваривање учења кроз рад код послодавца. Документ под називом План реализације учења кроз рад, креира инструктор компаније у сарадњи са координатором учења кроз рад. Више информација о улози координатора учења кроз рад и инструктора можете наћи у Водичу кроз дуално образовање за компаније.

На који начин инструктор у дуалном образовању стиче лиценцу?2022-07-26T08:06:52+01:00

Неопходно је да инструктор (лице запослено код послодавца које испуњава потребне услове) одслуша педагошко-дидактичку обуку, у трајању од 40 сати, коју огранизује Привредна комора Србије. По завршетку обуке се полаже испит за инструкторе, а након положеног испита лице стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Више информација о инструкторима у дуалном образовању можете добити овде

Који су трошкови компаније у дуалном образовању?2022-07-25T13:51:59+01:00

Што се тиче обавеза послодаваца у дуалном образовању посебно бисмо истакли материјално и финансијско обезбеђење ученика, прописано члановима 33. и 34. Закона о дуалном образовању. Под материјалним обезбеђењем подразумева се обавеза послодаваца да ученику обезбеди: средства и опрему за личну заштиту на раду, осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца уколико није обезбеђено на други начин, накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико није на други начин обезбеђено, као и накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца. Послодавац може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране у ученичком дому. Финансијско обезбеђење ученика подразумева накнаду на коју ученик има право у нето висини од најмање 70% минималне цене рада по сваком сату проведеном на учењу кроз рад, која се исплаћује једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни месец.Накнада је изузета од плаћања пореза, али су послодавци у обавези да се придржавају Закона о здравственом осигурању (члан 28. став 1. тачка 1). Поменути члан прописује обавезу плаћања доприноса за случај повреде на раду (по стопи до 4%) и професионалне болести (по стопи од 2%), за ученике који се налазе на учењу кроз рад. Новчана накнада се исплаћује ученику сразмерно броју сати које је ученик провео код послодавца у току месеца. Oвде можете преузети пример обрачуна накнаде за текућу годину.

На који начин се компанија укључује у дуално образовање?2022-07-25T13:11:29+01:00

Укључивање у дуално образовање почиње креирањем профила послодавца на wеб страници portal.dualnoobrazovanje.rs.

Креирањем профила, послодавацу се отвара могућност за подношење захтева за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад, захтева за обуку и полагање испита за инструкторе, као и изјава о спремности за укључивање у дуално образовање. Изјава о спремности за укључивање у дуално образовање је документ којим послодавац потврђује за којим образовним профилом има потребу, за колико ученика и на којој локацији. Такође, у склопу овог документа, послодавац има могућност да пријави и образовни профил који се тренутно не налази на списку дуалних профила. Више о процедури укључивања прочитајте овде.

Шта је План реализације учења кроз рад?2022-07-25T13:57:40+01:00

План реализације учења кроз рад је документ који креирају инструктор из компаније и координатор учења кроз рад. Садржи информације у вези са садржајем оног дела плана и програма наставе и учења који ће се реализовати у компанији и представља саставни део уговора о учењу кроз рад. Пример документа можете наћи овде.

Како можемо да искажемо потребу за образовним профилом који није у понуди?2022-07-25T13:13:13+01:00

На профилу Ваше компаније на порталу дуалног образовања, налази се секција Нови образовни профили. Кликом на њу отвориће се поље где је потребно да кликнете на + (у горњем левом углу). Од Вас се очекује да унесете информације о називу новог образовног профила, броју ученика за које можете да обезбедите место за извођење учења кроз рад, као и да дате кратак опис профила. Уколико нисте сигурни како се у нашем образовном систему зове конкретни образовни профил, можете унети и назив радног места или занимања за којим имате потребу.

За које образовне профиле влада највеће интересовање?2022-10-25T09:49:59+01:00

Списак свих образовних профила који су доступни за реализацију дуалног образовања можете погледати овде, а у наставку можете погледати графикон на коме се види 10 најпопуларнијих образовних профила у дуалном образовном систему у Србији.

Које компаније учествују у моделу дуалног образовања и да ли постоји доступан списак компанија?2022-07-25T13:16:36+01:00

Преко 700 компанија учествује у моделу дуалног образовања, а списак свих компанија можете да пронађете овде.

Колико времена проводи ученик/ца у компанији?2022-07-25T13:17:01+01:00

Број часова практичне наставе зависи од тога који је ученик/ца разред средње школе, а у компанији ученик/ца може да проводи један, два или три дана током радне недеље. У случају дуалног образовања учење кроз рад се обавезно реализује у компанијама, док се у школи може реализовати највише 25% часова учења кроз рад предвиђених планом и програмом наставе и учења. Такође, важно је напоменути да ученик/ца дневно максимално може проводити 6 сати у компанији, односно 30 сати недељно, у складу са планом и програмом наставе и учења.

Када ученик креће на практичан део наставе, односно да ли учење кроз рад креће од прве године?2022-07-25T13:17:23+01:00

У зависности од тога који образовни профил ученик/ца одабере, од тога зависи и то да ли ће од самог старта кренути са одласцима на практични део наставе. За неке образовне профиле учење кроз рад почиње од прве године средње школе, а код неких профила тек касније. То зависи од више фактора, а препоручујемо Вам да се о томе информишете у делу који се бави образовним профилима.

Да ли практичан део наставе траје и током лета?2022-07-25T13:17:44+01:00

Модел дуалног образовања не подразумева да ученик/ца буде на практичном делу наставе током летњег периода, међутим постоји могућност да се ученик/ца договори са представницима компаније да би и преко лета долазио/ла на даље усавршавање.

Да ли компанија склапа неки уговор са учеником?2022-07-26T08:09:04+01:00

Да, пре него што ученик/ца крене да иде у компанију у којој ће обављати практичан део наставе, потребно је да компанија склопи уговор о учењу кроз рад са учеником/цом. Уговор се потписује како би процес учења кроз рад прошао у најбољем могућем реду, а тамо је такође дефинисано која су права ученика/це као и које су то обавезе које очекују ученика/цу на учењу кроз рад.

Пример уговора који компанија склапа са учеником/цом можеш да погледаш овде.

Колико ученика је прошло кроз дуални модел образовања?2022-07-25T13:32:55+01:00

Кроз дуални модел образовања прошло је више од 10,500 ученика, међу којима су они који су већ завршили школовање, као и они чији је статус још увек актуелан, односно још увек похађају средњу школу. Тренд је такав да сваке године расте интересовање, али и број уписаних ученика по дуалном моделу образовања.

Go to Top