Инструктор је лице запослено код послодавца, које непосредно обезбеђује да се током учења кроз рад реализују садржаји прописани планом и програмом наставе и учења и одговорно је да ученици стекну компетенције прописане стандардом квалификације.

Према Закону, инструктор је лице које:

 • је у радном односу код послодавца или које самостално обавља делатност, односно друго лице које ангажује послодавац, у складу са законом;
 • има радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик образује у дуалном образовању;
 • има најмање исти ниво образовања за који се ученик школује;
 • познаје језик националне мањине на којем се остварује план и програм наставе и учења , осим ако послодавац или школа обезбеде да учењу кроз рад присуствује друго лице које познаје језик те националне мањине;
 • је обавило обуку за инструктора и има потврду о положеном испиту за инструктора (у даљем тексту: лиценца);
 • није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против привреде, против службене дужности, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, да није правноснажно осуђивано за прекршај из области радних односа и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Упутство за подношење захтева за обуку и испит за инструктора

Да би стекао лиценцу, неопходно је да будући инструктор одслуша педагошко-дидактичку обуку. Обуку инструктора организује Привредна комора Србије. Предвиђено је да обука траје 40 часова. По завршетку обуке полаже се испит за инструктора. Испит се састоји из писменог и усменог дела. Када лице положи оба дела испита стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Лиценца је трајна и издаје се на лично име.

Поред наведеног, инструктор може бити и лице које:

 • поседује основе педагошко-дидактичких знања и вештина и има важећа овлашћења да буде инструктор, а која су издала национална или међународна регулаторна тела, из области на које се овлашћење односи, односно орган из члана 2. тачка 3) Закона о дуалном образовању;
 • је наставник практичне наставе и наставник стручних предмета у средњој школи и са положеном лиценцом за наставника. У овом случају ПКС издаје лиценцу за инструктора без похађања обуке и полагања испита за лиценцу;
 • које је обучено за послове ментора/инструктора кроз друге пројекте који се баве учењем кроз рад у оквиру формалног и неформалног образовања. У овом случају ПКС утврђује усаглашеност програма по којем је лице оспособљавано за послове ментора и по потреби га упућује на додатну обуку за инструктора и на полагање испита за инструктора.

Како функционише пријава за обуку инструктора?

Послодавац пријављује свог запосленог на обуку за инструктора путем веб портала подношењем Захтева за обуку инструктора и Захтева за испит за лиценцу инструктора. Уз захтеве послодавац прилаже и пратећу документацију:

 1. Потврду послодавца да је лице у радном односу или потврда о самосталном обављању делатности (за предузетнике);
 2. Изјава послодавца да лице које се пријављује за обуку има најмање три године радног искуства у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик образује у дуалном образовању (потребно је навести назив образовног профила или назив подручја рада);
 3. Фотокопија дипломе као доказ о стеченом нивоу образовања;
 4. Уверење МУП-а да лице није осуђивано (не старије од 6 месеци).

По подношењу поменутих захтева послодавац у сваком тренутку на свом профилу може пратити њихов статус (пријављен/одслушао обуку, пријављен/положио/није положио испит) и имати увид у списак лиценцираних инструктора којима располаже.

Током обуке инструктор се оспособљава за обављање свог будућег посла, који поред директног рада са учеником, подразумева и сарадњу са школом. Сарадња са школом, између осталог подразумева и израду Програма реализације учења кроз рад и Плана реализације учења кроз рад. На основу ових докумената, планира се и прати остваривање прописаних исхода учења кроз рад.

Програм обуке инструктора можете наћи овде (*На основу старог Закона о дуалном образовању из 2019. године).

O дуалном образовању

Документи