Инструктор је лице запослено код послодавца, које непосредно обезбеђује да се током учења кроз рад реализују садржаји прописани планом и програмом наставе и учења и одговорно је да ученици стекну компетенције прописане стандардом квалификације.

Према Закону, инструктор је:

  1. Лице које је у радном односу код послодавца или самостално обавља делатност,односно друго лице које ангажује послодавац, у складу са законом којим се уређује рад;
  2. Има радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик образује у дуалном образовању;
  3. Има најмање исти ниво образовања за који се ученик школује;
  4. Познаје језик националне мањине на којем се остварује план и програм наставе и учења;
  5. Лице које је обавило обуку за инструктора и има потврду о положеном испиту за инструктора (лиценцу);
  6. Лице које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против привреде, против службене дужности, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, да није правноснажно осуђивано за прекршај из области радних односа и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Упутство за подношење захтева за обуку и испит за инструктора

Да би стекао лиценцу, неопходно је да будући инструктор одслуша педагошко-дидактичку обуку. Обуку инструктора организује Привредна комора Србије. Предвиђено је да обука траје 40 часова. По завршетку обуке полаже се испит за инструктора. Испит се састоји из писменог и усменог дела. Када лице положи оба дела испита стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Лиценца је трајна и издаје се на лично име.

Како функционише пријава за обуку инструктора?

Послодавац пријављује свог запосленог на обуку за инструктора путем веб портала подношењем Захтева за обуку инструктора и Захтева за испит за лиценцу инструктора. Уз захтеве послодавац прилаже и пратећу документацију:

  1. Потврду послодавца да је лице у радном односу или потврда о самосталном обављању делатности (за предузетнике);
  2. Изјава послодавца да лице које се пријављује за обуку има најмање три године радног искуства у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик образује у дуалном образовању (потребно је навести назив образовног профила или назив подручја рада);
  3. Фотокопија дипломе као доказ о стеченом нивоу образовања;
  4. Уверење МУП-а да лице није осуђивано (не старије од 6 месеци).

По подношењу поменутих захтева послодавац у сваком тренутку на свом профилу може пратити њихов статус (пријављен/одслушао обуку, пријављен/положио/није положио испит) и имати увид у списак лиценцираних инструктора којима располаже.

Током обуке инструктор се оспособљава за обављање свог будућег посла, који поред директог рада са учеником, подразумева и сарадњу са школом. Сарадња са школом, између осталог подразумева, израду Плана реализације учења кроз рад – документа који садржи опис активности, место и динамику реализације учења кроз рад. На основу овог документа, планира се и прати остваривање дуалног образовања у циљу достизања прописаних исхода учења.

План реализације је саставни део уговора између послодавца и родитеља/ученика и саставни део годишњег плана рада школе.

Овде можете преузети пример Плана реализације учења кроз рад за образовни профил оператер основних грађевинских радова.

Више информација о Плану учења кроз рад можете погледати у презентацији: План реализације учења кроз рад.ppt.

Програм обуке инструктора можете наћи овде.

O дуалном образовању

Документи