Образовни профили у дуалном образовању

Тренутно се у понуди система средњег стручног образовања налази се 38 образовних профила који су прилагођени дуалном моделу образовања.

План и програм наставе и учења за сваки образовни профил који се реализује по дуалном моделу образовања садржи стандард квалификације, општеобразовне и стручне предмете. У оквиру стручних предмета налазе се предмети који се реализују као учење кроз рад.

Стандард квалификације садржи опис посла који се дефинише уз учешће релевантних привредника, и циљеве и исходе учења којима је прописано која знања и вештине ученик треба да стекне током школовања.

На бази прописаних исхода учења, школа у сарадњи са послодавцем, израђује План реализације учења кроз рад који садржи опис активности, место и динамику остваривања учења кроз рад.

Планови и програми наставе и учења иновирају се сваких пет година, односно у краћем року ако потребе привреде и технолошког развоја то захтевају.

Трогодишњи профили
Четворогодишњи профили

Списак профила

Документи

Назив профила

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Опис: Оператер за израду намештаја у прва два разреда стиче знања и вештине везане за израду намештаја, а у трећем разреду опредељује се за једну од три технологије: столар, тапетар, лакирер. Током учења кроз рад ученик стиче знања и вештине користећи технологију рада на ЦНЦ машинама.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 2 дана II разред: 3 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120 h II разред: 120 h III разред: 120 h

Назив профила

ЕЛЕKТРИЧАР

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом Електричар ученик се оспособљава да изводи електроинсталатерске радове, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дана II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ЕЛЕKТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом електромонтер мрежа и постројења ученик се оспособљава да изводи електромонтажне радове на водовима и на електроенергетским постројењима, да изводи прикључења на дистрибутивну мрежу и отклања кварове опреме на терену и у радионици.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом бравар-заваривач ученик се оспособљава да Израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом механичар моторних возила ученик се оспособљава да дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатацији и врши контролу исправности моторних возила.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР ЗА ПРЕРАДУ МЕТАЛА

Подручје рада: Геологија, рударство и металургија

Опис: образовним профилом оператер за прераду метала ученик се оспособљава да обавља послове прераде метала топљењем, ливењем, ваљањем, пресовањем и извлачењем.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 60 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР МАШИНСKЕ ОБРАДЕ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом оператер за прераду метала ученик се оспособљава да обавља послове обраде делова конвенционалним и нумерички управљаним машинама (струг, глодалица или брусилица) и да врши подешавање машина.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ПЕKАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом пекар ученик се оспособљава да планира и организује послове у пекари, обавља послове у производњи пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба, пецива од квасног, лиснатог и вученог теста, колача од квасног, прхког и меденог теста, чајног пецива и тестенине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 90 h III разред: 120 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом оператера у прехрамбеној ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у технолошком процесу прехрамбене индустрије као и у производњи полупроизвода и готових прехрамбених производа, планирању и организацији сопственог рада у производњи прехрамбених производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 120 h III разред: 150 h

Назив профила

МЕСАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом месар ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у процесу обраде и прераде меса, коље животиње и добија месо, обради месо, преради месо, продаје месо, планира и организује послове у сопственој месари.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 90 h III разред: 120 h

Назив профила

ИНДУСТРИЈСKИ МЕХАНИЧАР

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом индустријски механичар ученик се оспособљава да обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина, прати рад индустријских машина и Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 (4h) II разред: / III разред: /

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 360 h III разред: 720 h

Назив профила

МОДНИ KРОЈАЧ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: образовним профилом модни кројач ученици се оспособљавају да конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 30h II разред: 120h III разред: 180h

Назив профила

РУKОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСKОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Опис: образовним профилом руковалац грађевинском механизацијом ученик се оспособљава да рукује грађевинском механизацијом за ископ и утовар, за померање, разастирање и планирање, да рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона, за асфалтне радове, као и простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала.

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 480h III разред: 64h

Број наставних недеља на годишњем нивоу за школску 2019/2020 износи 35.

Назив профила

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВА

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Опис: образовним профилом оператер основних грађевинских радова ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 90 h

Назив профила

ИНДУСТРИЈСKИ KРОЈАЧ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: образовним профилом индустријски кројач ученик добија теоријска знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби; Схвата значај прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа; развија способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа; схвата значај и утицај својстава влакана на карактеристике крајњег производа; овладава знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе; стиче знања о начину израде текстилних површина и нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби, о општим појмовима о природној и вештачкој кожи; схвата значај начина прераде коже и његовог утицаја на својства добијене готове коже, особина готових кожа и помоћних материјала на карактеристике готових производа; развија способности препознавања и избора готових кожа, при изради производа од коже; стиче знања о и схвата значај примене помоћних материја при изради производа од коже.

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 498h III разред: 642h

Број наставних недеља на годишњем нивоу за школску 2019/2020 износи 35.

Назив профила

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧKИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом сервисер термичких и расхладних уређаја ученик се оспособљава за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникацију и организацију рада на радном месту (у сервису или на терену), поправлјање кућних уређаја и апарата и монтирање уређаја у домаћинству.

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 480h III разред: 556h

Број наставних недеља на годишњем нивоу за школску 2019/2020 износи 35.

Назив профила

KОНОБАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом конобар ученик се оспособљава да прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује госте храном и пићем, као и да послужује госте на различите начине у складу са типом догађаја, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 1 дан III разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120 h

Назив профила

KУВАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом кувар ученик се оспособљава за припрему, сервирање и декорисање свих врста топлих и хладних јела, стиче знања о термичкој обради хране, принципима здраве исхране и квалитетном одржавању хигијене у кухињи и при припреми хране. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120h

Назив профила

ПОСЛАСТИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом посластичар ученик се оспособљава за пријем, обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, као и припрему, сервирање и декорисање топлих, хладних и сувих посластица. Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Поред тога, обавља послове као што су продаја и пласирање производа на тржиште као и сервирање и излагање финалних производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120 h

Назив профила

ТРГОВАЦ

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом трговац ученик се оспособљава припрему и организацију процеса рада у продавници, продају, набавку, излагање, складиштење и чување робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 60h

Списак профила

Документи

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА KОМПЈУТЕРСKО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: Повезујући познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару, ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред:  /,  II разред: 270h, III разред: 270h, IV разред: 276h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИKУ И ИНТЕНЕТ ОБЛИKОВАЊЕ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: образовним профилом техничар за дигиталну графику и интернет обликовање ученик се оспособљава да обавља послове припреме дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма, прилагођавања графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерске игре, одржавања и редизајн графичких садржаја на Интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама и израда дигиталних графичких 2D решења, 3D модела и анимација.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 120h III разред: 120 h IV разред: 120 h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИKУ И ШПЕДИЦИЈУ

Подручје рада: Саобраћај

Опис: образовним профилом техничар за логистику и шпедицију ученик се оспособљава да обавља послове организације превоза робе, посредовања и заступања при царинским пословима, организације складиштења и руковања робом и праћења унутрашњег тока робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 60 h IV разред: 60 h

Назив профила

ЕЛЕKТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом електротехничар информационих технологија ученик се оспособљава да припрема и организује рад, израђује десктоп и веб апликација (статичких и динамичких веб страница), израђује и управља базом података и израђује техничку документацију.

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 270h IV разред: 276h

Број наставних недеља на годишњем нивоу за школску 2019/2020 износи 35.

Назив профила

ТУРИСТИЧKО-ХОТЕЛИЈЕРСKИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом туристичко-хотелијерски техничар ученик се оспособљава за израду, продају, праћење туристичких услуга, праћење реализације туристичких услуга, обављање рецепцијских послова, организацију скупова у хотелу и организацију рада у хотелу и агенцији.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: / IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120h II разред: 150h III разред: 180h IV разред: 120h

Назив профила

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИKЕ

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом техничар мехатронике ученик се оспособљава за вршење поправке и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система, монтирање компонената и дијагностиковање кварова мехатронске опреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 3 часа II разред: / III разред: / IV разред: /

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 90h III разред: 90h IV разред: 90h

Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније