Дуално
образовање
нуди:

 • Квалификован и обучен кадар спреман да се одмах укључи у процес рада;
 • Знатно смањење трошкова за обучавање радне снаге;
 • Могућност учестовања послодаваца у креирању образовних профила и прилагођавању система образовања у складу са пословима и потребама послодаваца;
 • Брз одговор система образовања на промене на тржишту рада;
 • Учествовање послодаваца у процесу распоређивања ученика;
 • Промовисање друштвене одговорности послодавца;
 • Укључивање на добровољној основи;

Дуално образовање је део формалног система образовања и представља модел у ком се теоријска знања стичу у школи, док се практична знања и вештине стичу код послодавца, у реалном радном окружењу. У зависности од разреда који похађа, ученик проводи код послодавца један, два или три дана недељно, што је утврђено планом и програмом наставе и учења за сваки образовни профил.  Део који се одвија код послодавца назива се учење кроз рад.

Поред дуалног образовања у средњим  стручним школама одвија се и класични модел образовања где ученици практичну наставу реализују код послодавца. Ученик у класичном образовању може код послодавца обављати највише 25% од укупног броја стручних предмета (у просеку две недеље на годишњем нивоу), док у дуалном образовању тај проценат износи 75.  

Увођење дуалног образовања у образовни систем Републике Србије иницирала је Привредна комора Србије на захтев привреде, како би школовање кадрова одговарало потребама привреде и како би се смањила незапосленост младих.

Дуално образовање је присутно у понуди школа у градовима и општинама где послодавци искажу потребу и могућност за пријем ученика на учење кроз рад, јер се дуално образовање искључиво уводи на захтев привреде. Укључивање у дуално образовање је добровољно и намењено је оним послодавцима који у томе виде системски начин да дугорочно реше проблем недостатка компетентних кадрова кроз сопствено инвестирање у образовање.

Народна скупштина Републике Србије, крајем 2017. године, усвјила је Закон о дуалном образовању који је у пуној примени од 2019. године. Поменутим законом је детаљно уређена област дуалног образовања, чиме је ојачан модел средњег стручног образовања у Србији.

Законом је прописано да је сваки послодавац дужан да испуни одређене услове и обавезе како би учествовао у дуалном образовању.

Активно учешће привреде у дуалном образовању подразумева да послодавац:

 • Прође процес „акредитације“, односно испуни услове за извођење учења кроз рад за образовни профил и стекне Потврду о испуњености услова коју издаје Привредна комора Србије. На основу Захтева за акредитацију и пратеће документације који послодавац подноси путем веб портала, ПКС формира Комисију и у договору са послодавцем организује посету. Том приликом проверава се да ли локација на којој ће ученици обављати учење кроз рад испуњава све услове у вези са безбедношћу и заштитом здравља на раду, да ли и у којој мери послодавац може да обезбеди достизање исхода учења прописаних планом и програмом наставе и учења, као и да ли послодавац располаже довољним бројем лиценцираних инструктора. По обављеној посети, Комисија сачињава извештај на основу кога послодавцу ПКС издаје Потврду о испуњености/Решење о неиспуњености услова за извођење учења кроз рад. ПКС води и редовно ажурира регистар акредитованих послодаваца. Само акредитовани послодавац може да закључи Уговор о дуалном образовању
 • Именује једног или више запослених у компанији који би, пошто прође одговарајућу психолошко-педагошку, дидактичко-методичку обуку и положи испит који организује ПКС, постао лиценцирани инструктор задужен за рад са ученицима;
 • Понуди места за ученике у компанији за учење кроз рад у складу са својим потребама за кадровима;
 • Обезбеди новчану накнаду ученицима на учењу кроз рад, по сваком сату проведеном на учењу кроз рад, у нето висини од најмање 70% минималне цене рада. Накнада је изузета од плаћања пореза, али су послодавци у обавези да се придржавају Закона о здравственом осигурању (члан 28. став 1. тачка 1). Поменути члан прописује обавезу плаћања доприноса за случај повреде на раду (по стопи до 4%) и професионалне болести (по стопи од 2%), за ученике који се налазе на учењу кроз рад. Новчана накнада се исплаћује ученику сразмерно броју сати које је ученик провео код послодавца у току месеца. Овде можете преузети пример обрачуна накнаде за текућу годину.
 • Обезбеди средства и опрему за личну заштиту на раду;
 • Обезбеди осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца уколико није обезбеђено на други начин;
 • Обезбеди накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико није на други начин обезбеђено;
 • Обезбеди накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца. Послодавац може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране у ученичком дому;

Велики број компанија учествује у дуалном моделу образовања. Преглед компанија можете погледати овде.

Уколико желите да се укључите у дуално образвоање, за више информација кликните овде.

Заступљеност компанија према РПК

Величина компанија у
дуалном образовању

* Према подацима из јула 2022. године.