Трогодишњи профили

Назив профилаПодручје радаОпис профила и документацијаСтандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
АУТОЕЛЕКТРИЧАРЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за рад на сервисирању, одржавању, проверу исправности, поправку и замену електричних и електронских уређаја и система на возилима.

Динамика
I разред – ученик је у компанији 7 часова недељно;
II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВООпис: ученик се оспособљава за припрему, обраду и бојење зидних, дрвених и металних површина, као и за извођење декоративно-молерских и гипсарских радова, али и за постављање тапета и других материјала на различитим површинама у ентеријеру поштујући стандарде и мере безбедности и здравља на раду у грађевинарству.

Динамика
I разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;
II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 90 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПОЛАГАЧ ОБЛОГАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВООпис: ученик се оспособљава за припрему површина за извођење керамичарских, терацерских и подополагачких радова, али и вршење обраде припремљених површина, уградњу елемената облоге, као и њихову завршну обраду, поштујући стандарде и мере безбедности и здравља на раду у грађевинарству.

Динамика
I разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;
II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 90 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАОпис: ученик се оспособљава за постављање и одржавање дистрибутивних цевних инсталација и система за даљинско грејање, монтажу и одржавање система за вентилацију и климатизацију, као и система расхладне технике, уз примену мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине.
Стандард квалификацијеЛифлет
ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛАСАОБРАЋАЈОпис: ученик се оспособљава за управљање теретним и моторним возилима, за припремање документације и возила, за контролу терета у току утовара, транспорта и истовара, за вођење документације и евиденције, за преглед и негу возила, као и за примену мера безбедности и здравља на раду. 

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 1 дана
III разред: 1 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 60 h
Стандард квалификацијеПлан и програм
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЕЛЕKТРИЧАРЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава да изводи електроинсталатерске радове, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЕЛЕKТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава да изводи електромонтажне радове на водовима и на електроенергетским постројењима, да изводи прикључења на дистрибутивну мрежу и отклања кварове опреме на терену и у радионици.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИНДУСТРИЈСKИ KРОЈАЧТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученик добија теоријска знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби; Схвата значај прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа; развија способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа; схвата значај и утицај својстава влакана на карактеристике крајњег производа; овладава знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе; стиче знања о начину израде текстилних површина и нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби, о општим појмовима о природној и вештачкој кожи; схвата значај начина прераде коже и његовог утицаја на својства добијене готове коже, особина готових кожа и помоћних материјала на карактеристике готових производа; развија способности препознавања и избора готових кожа, при изради производа од коже; стиче знања о и схвата значај примене помоћних материја при изради производа од коже.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 30 h
II разред: 90 h
III разред: 150 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИНДУСТРИЈСKИ МЕХАНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина, машински обради једноставне делове, монтира подсклопове и осигура квалитет рада при њиховом одржавању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
KОНОБАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује госте храном и пићем, као и да послужује госте на различите начине у складу са типом догађаја, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 1 дан
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
KУВАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава за припрему, сервирање и декорисање свих врста топлих и хладних јела, стиче знања о термичкој обради хране, принципима здраве исхране и квалитетном одржавању хигијене у кухињи и при припреми хране. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕСАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у процесу обраде и прераде меса, коље животиње и добија месо, обради месо, преради месо, продаје месо, планира и организује послове у сопственој месари.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатацији и врши контролу исправности моторних возила.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНАТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученици се оспособљавају за обављање послова на монтажи, одржавању и сервисирању механички и компјутерско управљаних машина у текстилној индустрији (машина за предење, ткање, плетење, штампање, оплемењивање и конфекцијских машина).

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МОДНИ KРОЈАЧТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученици се оспособљавају да конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 120 h
III разред: 180 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕРШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТАОпис: По завршетку школовања за тапетара-декоратера ученик је оспособљен за кројење и шивење материјала за пресвлачење, тапацирање и пресвлачење намештаја, тапацирање елемената  нтеријера возила и других превозних средстава, припрему за за репарацију и репарацију тапацираног намештаја, као и израду и монтажу декоративних елеманата ентеријера.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради, монтажи и одржавању сигнално-телекомуникационе мреже и инсталација, опреме и уређаја.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОБУЋАРТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: Ученик се оспособљава да ручно и машински израђује горње и доње делове обуће, склапа их у једну целину и врши завршну обраду и поправку обуће.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана 
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 120 h  
III разред: 180 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈАШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Опис: ученик се оспособљава да машински обради дрво, плочу на бази древта, површински обради и заштити производ од дрвета, кроји и шије материјал за пресвлачење намештаја, тапацира производ, склапа и монтира столарске и тапетарске производе, управља CNC машинама у производњи намештаја, примени мере заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 120 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3x недељно + 60 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР МАШИНСKЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕММАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове израде обратка резањем на конвенционалним и на CNC машинама, као и да врши подешавање машине за обраду резањем.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње  блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3x недељно + 90 часова годишње  блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВАГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава да спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у технолошком процесу производње и прераде прехрамбених производа, производње полупроизвода и готових прехрамбених производа, као и да планира и организује послове у сопственој производњи прехрамбених производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 120 h
III разред: 150 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПЕKАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава да планира и организује послове у пекари, обавља послове у производњи пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба, пецива од квасног, лиснатог и вученог теста, колача од квасног, прхког и меденог теста, чајног пецива и тестенине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 90 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПЛАСТИЧАРХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради пластике и производа од пластике, одржавање алата, машина и уређаја у производњи пластике.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 120 h
II разред: 90 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПОСЛАСТИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава за пријем, обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, као и припрему, сервирање и декорисање топлих, хладних и сувих посластица. Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Поред тога, обавља послове као што су продаја и пласирање производа на тржиште као и сервирање и излагање финалних производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 90 h
II разред: 150 h
III разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
РУKОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСKОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да рукује грађевинском механизацијом за ископ и утовар, за померање, разастирање и планирање, да рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона, за асфалтне радове, као и простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
СЕРВИСЕР ТЕРМИЧKИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникацију и организацију рада на радном месту (у сервису или на терену), поправљање кућних уређаја и апарата и монтирање уређаја у домаћинству.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
СТОЛАРШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Опис: ученик се оспособљава да врши ручну, машинску , површинску обраду материјала од дрвета и заштиту производа од дрвета, да склапа и монтира елементе и продаје производе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: 1 дан
II разред: 2 дана
III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 120 h
III разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТРГОВАЦТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава припрему и организацију процеса рада у продавници, продају, набавку, излагање, складиштење и чување робе.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2x недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ГАЛАНТЕРИСТА КОЖЕТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: ученик је оспособљен да ручно и машински изради производе кожне галантерије,
те врши дораду и поправку делова производа кожне галантерије.


Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 120 h
III разред: 180 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИНСТАЛАТЕР ВОДОВОДА, ГРЕЈАЊА И КЛИМА УРЕЂАЈАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове читања пројектне документације, припреме цеви и другог потребног материјала, мерења основних радних параметара, као и да врши спајање, постављање, поправљање, заштиту и одржавање различитих цевних инсталација и њихових елемената.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 2 дана
III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
РУКОВАЛАЦ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: Ученик је оспособљен да подешава машине према агротехничким захтевима, условима рада и стандардима прецизне пољопривреде, да саставља машинско – тракторски агрегат у складу са комуникационим стандардом за пољопривредне машине, као и да користи информационе технологије у току извођења агротехничких операција, али и да користи уређаје у ратарској, повртарској, воћарско – виноградарској и сточарској производњи.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 150 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДАХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: По завршетку школовања за израђивача хемијских производа ученик је оспособљен да врши проверу исправности и функционалности машина, уређаја и опреме, баждарење мерних инструмената (ваге, ph-метра, ареометра, термометра и др) у складу са техничком документацијом, као и да врши мерење физичких својстава и примену једноставних метода хемијских испитивања сировина, полупроизвода и производа и др.

Динамика

I разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 3х недељно +  120 часова годишње блок наставе;

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЦВЕЋАР-ВРТЛАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: Ученик се оспособљава за основно ђубрење земљишта и наводњавање биљака, сетву семена у лејама и посудама и садњу расада и садног материјала, као и примену мера неге хортикултуре и израду букета и других цветних аранжмана.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред – ученик је у школи

II разред – 2 дана

III разред – 2 дана

 

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред – 150h

II разред –150h

III разред –60h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет

Четворогодишњи профили

Назив профилаПодручје радаОпис профила и документацијаСтандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈАПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕOпис: По завршетку школовања за пољопривредног техничара дигиталних технологија ученик је оспособљен за организацију посла на пољопривредном газдинству, уважавајући улогу и значај савремене пољопривредне технике и дигиталних технологија за оптимизацију технолошких процеса и поступака у пољопривредној производњи.Стандард квалификацијеЛифлет
ТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ И АУТОМАТИКЕЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за израду компоненти, склопова и уређаја електронике, једноставних мерно-регулационих електронских система и система управљаних микроконтролером. Такође, ученик се оспособљава да врши монтажу, инсталацију и поправку компоненти, склопова и уређаја електронике, поштујући мере безбедности и здравља на раду, као и поштујући мере заштите животне средине и заштите од пожара, али и стандарде квалитета у делатности производње електронских елеманата, плоча и уређаја.

Динамика
I разред – ученик је у школи;
II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 90 часова годишње блок наставе;
IV разред - ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕКУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕОпис:По завршетку школовања за техничара дизајна графике ученик је оспособљен за планирање и реализацију пројеката у области дизајна графике, односно обликовање и презентовање: предлога графичког решења визуелног идентитета организације, графичких решења за штампане и дигиталне публикације, решења рекламне графике и сл., примењујући различите ликовно-графичке технике и дигиталне технологије. Такође, оспособљава се да врши разраду, припрему и процену техничких решења за штампу.Стандард квалификацијеЛифлет
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења, као и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАРЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАОпис:По завршетку школовања за козметичког техничара ученик је оспособљен за планирање, припрему и организацију рада у објектима у којима се пружају услуге одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела, за спровођење козметичке процедуре, као и третмана неге и улепшавања лица и тела на здравој кожи препаративном и декоративном козметиком, примену технике мануелне и апаратурне масаже лица и тела у естетске сврхе, а у складу са санитарно-хигијенским стандардима и прописима. Такође, ученик се оспособљава за пружање информација и савета корисницима козметичких услуга у вези са козметичким процедурама, личном негом, хигијеном и заштитом здраве коже и њених аднекса, уважавајући индивидуалне потребе и жеље, а у складу са професионалним и етичким начелима и стандардима. 

Динамика
I разред – ученик је у компанији 90 часова годишње блок наставе;
II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;
III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;
IV разред - ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.
Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ НА ВОЗИЛИМАЕЛЕКТРОТЕХНИКАОпис: ученик се оспособљава за дијагностиковање и отклањање кварова на електричним инсталацијама и уређајима, електронским системима контроле рада мотора, електронским системима стабилности, електронским системима безбедности и комфора, механичким, пнеуматским и хидрауличним системима возила. 

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV  разред: 7 часова

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 90 h
III разред: 150 h
IV разред: 150 h
План и програм
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРАЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖАЕЛЕКТРОТЕХНИКАСтандард квалификације
АВИОМЕХAТРОНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авиомехатроничар ученик се оспособљава да одржава мехатронске компоненете система ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме ваздухоплова, опреме службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме путника и пртљага, опреме службе прихвата и отпреме робе, да одржава контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, опреме за експолатацију аеродрома у зимским условима, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан 
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

 

Стандард квалификацијеПлан и програм
АВИО-ТЕХНИЧАРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авио-техничар ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената компонената и система авиона, хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација као и поступци неопходни за издавање уверења о спремности за употребу ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОРМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авио-техничар за ваздухоплов и мотор ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената, компонената и система борбених авиона, борбених хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, опслужује и сервисира борбене ваздухоплове, да чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова ученик се оспособљава да врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената, компонената електронских система борбених авиона, борбених хеликоптера,  врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената и компонената, опслужује и сервисира уређаје радарско рачунарских система и борбених ваздухоплова, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Опис: ученик се оспособљава да припрема и организује рад, израђује десктоп и веб апликација (статичких и динамичких веб страница), израђује и управља базом података и израђује техничку документацију.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 30 h
III разред: 60 h
IV разред: 90 h

*Напомена: План и програм наставе и учења односи се на образовни профил Електротехничар информационих технологија. План и програм наставе и учења за образовни профил Техничар информационих технологија биће објављен на сајту дуалног образовања након што буде званично усвојен и објављен у Службеном гласнику Републике Србије.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да управља подацима у процесу конструисања помоћу одговарајућег програма, моделира машинске елементе и конструкције у 3D програму (CAD/CAM), разрађује технолошку документацију, да реализује 3D моделирање процеса монтаже и генерише потребну документацију за монтажу коришћењем софтвера.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 4 часа
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом мехатроничар за радарске системе ученик се оспособљава да врши прегледе и отклони неисправности компонената уређаја и система осматрачких радара, оперативно рачунарских уређаја радарских система, агрегата и електро механичких уређаја за напајање радарских система, опслужује и сервисира радарско рачунарске системе, користи техничку документацију и примењује коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом механичар за ракетне системе ученик се оспособљава да врши преглед и отклони неисправности компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система, примопредајних система, агрегата и електро механичких уређаја лансираних система, да опслужује и сервисира ракетне системе, користи техничку документацију и примени коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: образовним профилом мехатроничар за транспортне системе аеродрома ученик се оспособљава да одржава опрему службе, прихвата и отпреме ваздухоплова, опрему службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова,  опрему службе прихвата и отпреме путника, пртљага, робе, опрему службе контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, одржава опрему за експолатацију аеродрома у зимским условима, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: 2 h
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 h
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 h
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 150 h
III разред: 150 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ПРЕХРАМБЕНО - БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава да припреми воду, сировине, помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи, производи, пакује и складишти прехрамбене производе, контролише квалитет технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене, биотехнолошке производње и лабораторије, води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја ученик се оспособљава да врши послове диспечера саобраћаја, контролора опслуге ваздухоплова, путника и ствари, припрема и планира лет, врши послове балансирања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за безбедност ученик се оспособљава да обавља послове домаћице, домаћина аеродрома, контроле приступа лица и возила, надгледање, патроле, да врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом, прегледа и контроле обезбеђивања ствари, заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈСтандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕРСАОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава за кормиларење пловилом у различитим условима пловидбе, коришћење навигационе опреме, вођење бродске администрације, као и руковање и слагање терета и бриге о путницима и праћење хидролошке ситуације и стања на пловном путу и др.

Динамика

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 270 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 360 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 330 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за спасавање ученик се оспособљава да обавља послове трагања, спасавања, превенције и заштите од пожара, гашење пожара, пријем горива, ваздухоплова у складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУСАОБРАЋАЈ

Опис: образовним профилом техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају ученик се оспособљава да инсталира и конфигурише комуникационе уређаје, инсталира и подешава серверске инфраструктуре на аеродрому, врши надзор информационог система у ваздухопловству, инсталира и конфигурише специфичне аеродромске системе и да израђује документацију.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: ученик је у школи
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програм
ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИKУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИKОВАЊЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове припреме дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма, прилагођавања графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерске игре, одржавања и редизајн графичких садржаја на Интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама и израда дигиталних графичких 2D решења, 3D модела и анимација.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у школи;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА KОМПЈУТЕРСKО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: повезујући познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару, ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 2 данa
IV разред: 2 данa

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 60 h
IV разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИKУ И ШПЕДИЦИЈУСАОБРАЋАЈ

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове организације превоза робе, посредовања и заступања при царинским пословима, организације складиштења и руковања робом и праћења унутрашњег тока робе.

Динамика:

I разред – ученик је компанији 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2x недељно + 60 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРВЕТА И ОБЛИКОВАЊА НАМЕШТАЈАШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Опис:  ученик се оспособљава да израђује техничку документацију, прати процес производње намештаја, елемената ентеријера, контролише квалитет производа и репро материјала.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

*Напомена: План и програм наставе и учења односи се на образовни профил Техничар за обликовање намештаја и ентеријера. План и програм наставе и учења за образовни профил Техничар технологије дрвета и обликовања намештаја биће објављен на сајту дуалног образовања након што буде званично усвојен и објављен у Службеном гласнику Републике Србије.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: образовним профилом техничар за полимере ученик се оспособљава да припрема, организује и прати процес производње полимера и производа од полимера, управља машинама и производном помоћном опремом, контролише квалитет у производњи уз поштовање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИKЕЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава за вршење поправке и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система, монтирање компонената и дијагностиковање кварова мехатронске опреме.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији укупно 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2x недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Опис: образовним профилом техничар моделар одеће ученик се оспособљава да изради шаблон, пробни одевни предмет, објасни значај конструкције и моделовања у производњи одеће, начин одржавања и кројења текстилних материјала, разликује карактеристике занатске и индустријске производње одеће, објасни технолошке поступке добијања одевних предмета и значај контроле квалитета у току и на крају процеса производње.

Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је 1х недељно у компанији + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је 2х недељно у компанији + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је 2х недељно у компанији + 150 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ОПЕРАТИВНУ ФОРЕНЗИКУХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспобљава да припреми и врши узимање узорака на терену, да спроводи анализу, лабораторијска испитивања узорака у складу са прописаном процедуром, припреми делове документације, учествује у обради и анализи података у оперативној форензици, примени прописе, стандарде поступања у области форензике и мера безбедности и здравља на раду.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГАСАОБРАЋАЈ

Опис: ученик се оспособљава да прима и отпрема различите врста пошиљака, сортира пошиљке у јединицама за прераду пошиљака и поштанско – логистичким центрима, обавља послове шалтерског пословања из области поштанско – финансијских услуга, презентује карактеристике и техничке услове за пружање телекомуникационих услуга, решава жалбе и рекламације корисника поштанских и телекомуникационих услуга у складу са процедуром и комуницира са корисницима поштанских и телекомуникационих услуга телефонским и електронским путем у складу са пословном културом и стандардима пословања.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 90 h
IV разред: 60 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Опис: ученик се оспособљава да самостално штампа на свим типовима штампарских машина у различитим техникама штампе (висока штампа, равна-офсет штампа, дубока штампа, пропусна-сито штампа, дигитална штампа и специјалне технике штампе) на различитим штампарским подлогама (папири, полукартони, картони, платна, коже и полимерни материјали, метални материјали) да организује процес штампања на основу радних налога, припреми машину за штампу и отклони уочене недостатке приликом штампања.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 120 часова годишње блок наставе


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове снабдевања, складиштења, продаје робе, да организује и анализира рад у малопродајном трговинском објекту, обавља финансијско-административни посао, комуницира, сарађује са купцима и пословним партнерима.

Динамика:

I разред –  ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње  блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да креира, реализује и прати реализацију туристичких аранжмана туристичке агенције, као и да буде посредник послова туристичког представника, обавља комерцијалне и административне послове користећи одговарајуће софтвере у раду, да припрема одговарајући извештај и пратећи промотивни материјал и вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 180 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да изради понуду и калкулацију цена угоститељских услуга различитим циљним групама, презентује угоститељске услуге и врши њихову резервацију, координира радом рецепције, услужног особља и хотелског домаћинства приликом доласка и боравка гостију, води и прати различите пословне евиденције у угоститељском објекту у складу са процедурама угоститељског пословања као и да вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе у компанији;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 180 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАРТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Опис: ученик се оспособљава да самостално припрема, сервира и презентује јела, учествује у припреми сложенијих јела у складу са нормативом и припрема једноставне посластице у кухињи, за све госте и госте посебних категорија, као и за израду средстава угоститељске понуде, координирањем рад особља у пекара, посластичарници, топлој и хладној кухињи ресторана и друштвено-јавним установама у којима постоје просторије предвиђене за припремање, послуживање и дегустацију хране.

Динамика:

I разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 180 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ВИНОГРАДАР-ВИНАРПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Опис: ученик се оспособљава за производњу садног материјала, гајење винове лозе, виноградарску и винарску производњу, као и за пласман и маркетинг вина и грожђа.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 150 h
III разред: 150 h
IV разред: 120 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕОпис: ученик се оспособљава за организацију процеса производње и гајења хортикултурних биљака на затвореним и отвореним просторима, у складу са прописаним нормативима, стандардима и упутствима у области пољопривредне производње. Такође, оспособљава се за обављање послова декорације ентеријера биљним и цветним аранжманима, као и продају хортикултурних производа и услуга.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 150 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 150 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР БЕЗБЕДНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈАСАОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава да спроводи технички преглед вучених возила, да спроводи контролу исправности састава воза, да врши пробу кочница, да спроводи контролу безбедности товарења и осигурања товара теретних кола, да води обавезе евиденције које води железнички превозник, као и да извршава специфичне техничко – оперативне постпуке у ситуацијама које могу да угрозе безбедност саобраћаја или да утичу  на функционалност вучених возила.

Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 120 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ВУЧЕСАОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава да припреми и прегледа вучно возило за експлоатацију, да врши примопредају у почетној/крајњој станици или јединици вуче, као и да управља и контролише рад вучног возила током вожње уз предузимање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.


Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је у компанији 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1x недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1x недељно + 90 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРОТЕХНИКА И АУТОМАТИЗАЦИЈА

Опис: Ученик се оспособљава да обавља послове обраде текстуалног и графичког дела пројектне и техничке документације, конфигурације приступних, транспортних и CORE уређаја, креирања телефонских, интернет, телевизијских, бизнис, клауд (cloud) и ИТ сервиса, као и да врши надзор, организује и спроводи одржавање терминалне ТК мреже и отклања штетне сметње у приступној и оптичкој ТК мрежи, али и да пушта у рад системе техничке заштите.


Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 1 дан
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан 

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: 60 h
III разред: 90 h
IV разред: 90 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ САОБРАЋАЈ

Опис: Ученик се оспособљава да пружа информације о саобраћају возова и презентује железничке услуге различитим корисницима, те обавља и друге транспортно – комерцијалне послове у превозу робе и путника, као и организационе и техничке послове у оквиру транспортне и колске службе, али и користи информациони систем железнице, апликативне софтвере, уређаје и друга средства за подршку при организацији, праћењу и обезбеђивању безбедног и уредног железничког саобраћаја.


Динамика:

I разред – ученик је школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 90 часова годишње блок наставе.


Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ГРЕЈАЊА И КЛИМАТИЗАЦИЈЕМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАОпис: техничар грејања и климатизације је лице које је оспособљено за извођење инсталација за грејање, вентилацију и климатизацију, као и одржавање система за грејање, вентилацију и климатизацију.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

III разред – ученик је у компанији 2х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 2х недељно + 90 часова годишње блок наставе.

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: Ученик се оспособљава да врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената, компонената електронских система борбених авиона, борбених хеликоптера, врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената и компонената, опслужује и сервисира уређаје радарско рачунарских система и борбених ваздухоплова, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: ученик је у школи
II разред: ученик је у школи
III разред: 1 дан
IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70 h
II разред: 70 h
III разред: 70 h
IV разред: 105 h

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет
ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове одређивања полазних команди и параметара у процесу програмирања робота, за једноставне корекције програма према налогу, за ручно програмирање рада робота, као и да врши прилагођавање параметара симулације рада робота применом рачунара.

Динамика:

I разред – ученик је у школи;

II разред – ученик је у школи;

III разред – ученик је у компанији 1х недељно + 60 часова годишње блок наставе;

IV разред – ученик је у компанији 1х недељно + 120 часова годишње блок наставе.

 

Стандард квалификацијеПлан и програмЛифлет