Ukoliko želite da se uključite u dualno obrazovanje to možete učiniti u 3 koraka:

 1. Otvorite profil na portalu dualnog obrazovanja i unesete sve relevantne podatke o svojoj kompaniji;
 2. Putem veb portala podnesete Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad najkasnije do 30. novembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj počinje učenje kroz rad. Na profilu Vam je navedena sva potrebna dokumentacija koju podnosite nadležnoj PKS/RPK;
 3. Podnesete Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje, takođe putem veb portala, u kojoj ćete navesti koji od ponuđenih dualnih profila Vam je potreban i koji možete da realizujete u svojoj kompaniji, kao i koliko učenika ste spremni da primite na učenje kroz rad i na kojoj lokaciji. Ukoliko smatrate da nijedan profil iz ponude ne odgovara Vašim potrebama, možete da navedete koji profil Vam je potreban.

Pogledajte video u kome su detaljno objašnjena sva 3 navedena koraka.

Aktivno učešće privrede u dualnom obrazovanju podrazumeva da kompanija:

 • Prođe proces „akreditacije“, odnosno ispuni uslove za izvođenje učenja kroz rad za obrazovni profil ili grupu obrazovnih profila i stekne Potvrdu koju izdaje PKS;
 • Ponudi mesta za učenike u kompaniji za učenje kroz rad u skladu sa svojim potrebama za zapošljavanjem kadrova;
 • Imenuje zaposlenog/e u kompaniji koji bi, pošto prođe odgovarajuću didaktičko-pedagošku obuku koju organizuje PKS, postao licencirani instruktor učenicima;
 • Obezbedi novčanu naknadu učenicima na učenju kroz rad, po svakom satu provedenom na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada;
 • Obezbedi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu;
 • Obezbedi osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca;
 • Obezbedi naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;
 • Obezbedi naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca. Poslodavac može da obezbedi učeniku i pokriće troškova smeštaja i ishrane u učeničkom domu;

Nakon podnošenja Zahteva i dostavljanja prateće dokumentacije, PKS će organizovati proces provere ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Jedan od uslova za dobijanje potvrde o ispunjenosti je da kompanija raspolaže dovoljnim brojem licenciranih instruktora. Stoga je potrebno da, takođe na portalu, podnesete Zahtev za obuku i polaganje ispita za instruktora/e. Broj zaposlenih koje ćete prijaviti zavisi od broja učenika koje želite da primite na učenje kroz rad. Tačan broj instruktora zavisi od obrazovnog profila i propisan je odgovarajućim planom i programom nastave i učenja. Uslovi za instruktora, kao i spisak prateće dokumentacije nalaze se ovde.

Molimo Vas da imate na umu da će Vaš zahtev biti uzet u obzir prilikom planiranja upisa u srednje škole na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Važno je da dobro sagledate sve predviđene uslove i obaveze jer se prikupljeni podaci dostavljaju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na osnovu njih se donosi konačna odluka o broju i strukturi upisa učenika za narednu školsku godinu, koja se objavljuje u Konkursu za upis učenika u 1. razred srednje škole obično u maju mesecu.

Nakon upisa učenika u 1. razred, potrebno je da potpišete Ugovor o dualnom obrazovanju kojim se regulišu međusobni odnosi škole i poslodavca. Po završetku raspoređivanja učenika za učenje kroz rad u kome učestvujete zajedno sa školom, potrebno je da  potpišete Ugovor/e o učenju kroz rad kojim se regulišu međusobni odnosi učenika i poslodavca.

Za više informacija možete pogledati Vodič kroz dualno obrazovanje za kompanije.