Poslodavci se svake godine prijavljuju za uključivanje u dualno obrazovanje za prijem nove generacije učenika.

Uključivanje u dualno obrazovanje odvija se putem veb portala i podrazumeva tri koraka:

  1. Otvaranje profila poslodavca na portalu dualnog obrazovanja, za koje je potrebno  uneti osnovne poslovne podatke (PIB, matični broj, adresa i sl);
  2. Podnošenje Zahteva za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad za svaki obrazovni profil za kojim poslodavac ima potrebu. Uz Zahtev se, nadležnoj PKS/RPK poštom ili putem veb portala, podnosi i prateća dokumentacija. Na profilu poslodavca je naveden spisak potrebne dokumentacije;
  3. Podnošenje Izjave o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje,  u kojoj poslodavac bira jedan ili više ponuđenih obrazovnih profila po dualnom modelu obrazovanja, navodi broj učenika koji je spreman da primi na učenje kroz rad i lokaciju na kojoj bi se realizovalo učenje kroz rad.

Kreiranje profila poslodavca

Ukoliko nijedan profil iz ponude ne odgovara Vašim potrebama, na portalu je omogućena opcija putem koje možete da navedete novi obrazovni profil za koji predlažete da se uvede u ponudu za realizaciju po dualnom modelu obrazovanja.

Na osnovu podnetog Zahteva i dokumentacije, PKS započinje sa sprovođenjem procesa ,,akreditacije“.

Uz Zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

  1. Predlog izrađenog programa realizacije učenja kroz rad;
  2. Original potpisana izjava kojom poslodavac potvrđuje da ispunjava sve uslove za obezbeđivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom;
  3.  Dokaz da poslodavac nije kažnjavan za prekršaj propisan zakonom kojim se uređuje sprečavanje zlostavljanja na radu i propisima koji uređuju oblast bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da nije kažnjavan za krivično celo zlostavljanja u smislu krivičnog zakonika. Dokaz izdaje mesno nadležni Osnovni sud, prema mestu sedišta kompanije;
  4. Zaključen predugovor o dualnom obrazovanju.

Molimo Vas da pre podnošenja Izjave sagledate sve predviđene uslove i obaveze, jer se na bazi svih podnetih izjava planira upis u srednje škole na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Prikupljeni podaci dostavljaju se Ministarstvu prosvete i  na osnovu njih se donosi konačna odluka o broju i strukturi odeljenja koja će se realizovati po dualnom modelu obrazovanja.

Dokumentacija za akreditaciju

*Na osnovu Zakona u dualnom obrazovanju iz 2019. godine

Poslodavcu koji ispunjava uslove za izvođenje učenja kroz rad Privredna komora Srbije izdaje Potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Nakon upisa učenika u 1. razred, kompanija potpisuje Ugovor o dualnom obrazovanju kojim se regulišu međusobni odnosi škole i poslodavca. Takođe, poslodavci zaključuju i drugi tip ugovora – Ugovor o učenju kroz rad kojim se regulišu međusobni odnosi učenika i poslodavca. Ovaj ugovor zaključuje se nakon izvršenog procesa raspoređivanja učenika.

Obrazovni profili
u dualnom obrazovanju

O dualnom obrazovanju

Dokumenti