Послодавци се сваке године пријављују за укључивање у дуално образовање за пријем нове генерације ученика.

Укључивање у дуално образовање одвија се путем веб портала и подразумева три корака:

  1. Oтварање профила послодавца на порталу дуалног образовања, за које је потребно  унети основне пословне податке (ПИБ, матични број, адреса и сл);
  2. Подношење Захтева за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад за сваки образовни профил за којим послодавац има потребу. Уз Захтев се, надлежној ПКС/РПК поштом или путем веб портала, подноси и пратећа документација. На профилу послодавца је наведен списак потребне документације;
  3. Подношење Изјаве о спремности за укључивање у дуално образовање,  у којој послодавац бира један или више понуђених образовних профила по дуалном моделу образовања, наводи број ученика који је спреман да прими на учење кроз рад и локацију на којој би се реализовало учење кроз рад.

Креирање профила послодавца

Уколико ниједан профил из понуде не одговара Вашим потребама, на порталу је омогућена опција путем које можете да наведете нови образовни профил за који предлажете да се уведе у понуду за реализацију по дуалном моделу образовања.

На основу поднетог Захтева и документације, ПКС започиње са спровођењем процеса ,,акредитације“.

Уз Захтев се прилаже следећа документација:

  1. Предлог израђеног програма реализације учења кроз рад;
  2. Оригинал потписана изјава којом послодавац потврђује да испуњава све услове за обезбеђивање мера безбедности и здравља на раду у складу са законом;
  3.  Доказ да послодавац није кажњаван за прекршај прописан законом којим се уређује спречавање злостављања на раду и прописима који уређују област безбедности и здравља на раду, као и да није кажњаван за кривично цело злостављања у смислу кривичног законика. Доказ издаје месно надлежни Основни суд, према месту седишта компаније;
  4. Закључен предуговор о дуалном образовању.

Молимо Вас да пре подношења Изјаве сагледате све предвиђене услове и обавезе, јер се на бази свих поднетих изјава планира упис у средње школе на локалном, регионалном и националном нивоу. Прикупљени подаци достављају се Министарству просвете и  на основу њих се доноси коначна одлука о броју и структури одељења која ће се реализовати по дуалном моделу образовања.

Документација за акредитацију

*На основу Закона у дуалном образовању из 2019. године

Послодавцу који испуњава услове за извођење учења кроз рад Привредна комора Србије издаје Потврду о испуњености услова за извођење учења кроз рад. Након уписа ученика у 1. разред, компанија потписује Уговор о дуалном образовању којим се регулишу међусобни односи школе и послодавца. Такође, послодавци закључују и други тип уговора – Уговор о учењу кроз рад којим се регулишу међусобни односи ученика и послодавца. Овај уговор закључује се након извршеног процеса распоређивања ученика.

Образовни профили
у дуалном образовању

O дуалном образовању

Документи