Уколико желите да се укључите у дуално образовање то можете учинити у 3 корака:

 1. Отворите профил на порталу дуалног образовања и унесете све релевантне податке о својој компанији;
 2. Путем веб портала поднесете Захтев за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад најкасније до 30. новембра календарске године која претходи школској години у којој почиње учење кроз рад. На профилу Вам је наведена сва потребна документација коју подносите надлежној ПКС/РПК;
 3. Поднесете Изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање, такође путем веб портала, у којој ћете навести који од понуђених дуалних профила Вам је потребан и који можете да реализујете у својој компанији, као и колико ученика сте спремни да примите на учење кроз рад и на којој локацији. Уколико сматрате да ниједан профил из понуде не одговара Вашим потребама, можете да наведете који профил Вам је потребан.

Погледајте видео у коме су детаљно објашњена сва 3 наведена корака.

Активно учешће привреде у дуалном образовању подразумева да компанија:

 • Прође процес „акредитације“, односно испуни услове за извођење учења кроз рад за образовни профил или групу образовних профила и стекне Потврду коју издаје ПКС;
 • Понуди места за ученике у компанији за учење кроз рад у складу са својим потребама за запошљавањем кадрова;
 • Именује запосленог/е у компанији који би, пошто прође одговарајућу дидактичко-педагошку обуку коју организује ПКС, постао лиценцирани инструктор ученицима;
 • Обезбеди новчану накнаду ученицима на учењу кроз рад, по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70% минималне цене рада;
 • Обезбеди средства и опрему за личну заштиту на раду;
 • Обезбеди осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца;
 • Обезбеди накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз;
 • Обезбеди накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца. Послодавац може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране у ученичком дому;

Након подношења Захтева и достављања пратеће документације, ПКС ће организовати процес провере испуњености услова за извођење учења кроз рад. Један од услова за добијање потврде о испуњености је да компанија располаже довољним бројем лиценцираних инструктора. Стога је потребно да, такође на порталу, поднесете Захтев за обуку и полагање испита за инструктора/е. Број запослених које ћете пријавити зависи од броја ученика које желите да примите на учење кроз рад. Тачан број инструктора зависи од образовног профила и прописан је одговарајућим планом и програмом наставе и учења. Услови за инструктора, као и списак пратеће документације налазе се овде.

Молимо Вас да имате на уму да ће Ваш захтев бити узет у обзир приликом планирања уписа у средње школе на локалном, регионалном и националном нивоу. Важно је да добро сагледате све предвиђене услове и обавезе јер се прикупљени подаци достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја и на основу њих се доноси коначна одлука о броју и структури уписа ученика за наредну школску годину, која се објављује у Конкурсу за упис ученика у 1. разред средње школе обично у мају месецу.

Након уписа ученика у 1. разред, потребно је да потпишете Уговор о дуалном образовању којим се регулишу међусобни односи школе и послодавца. По завршетку распоређивања ученика за учење кроз рад у коме учествујете заједно са школом, потребно је да  потпишете Уговор/е о учењу кроз рад којим се регулишу међусобни односи ученика и послодавца.

За више информација можете погледати Водич кроз дуално образовање за компаније.