Instruktor je lice zaposleno kod poslodavca, koje neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuju sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja i odgovorno je da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije.

Prema Zakonu, instruktor je:

  1. Lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca ili samostalno obavlja delatnost,odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;
  2. Ima radno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju;
  3. Ima najmanje isti nivo obrazovanja za koji se učenik školuje;
  4. Poznaje jezik nacionalne manjine na kojem se ostvaruje plan i program nastave i učenja;
  5. Lice koje je obavilo obuku za instruktora i ima potvrdu o položenom ispitu za instruktora (licencu);
  6. Lice koje nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Uputstvo za podnošenje zahteva za obuku i ispit za instruktora

Da bi stekao licencu, neophodno je da budući instruktor odsluša pedagoško-didaktičku obuku. Obuku instruktora organizuje Privredna komora Srbije. Predviđeno je da obuka traje 40 časova. Po završetku obuke polaže se ispit za instruktora. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Kada lice položi oba dela ispita stiče licencu za instruktora u dualnom obrazovanju. Licenca je trajna i izdaje se na lično ime.

Kako funkcioniše prijava za obuku instruktora?

Poslodavac prijavljuje svog zaposlenog na obuku za instruktora putem veb portala podnošenjem Zahteva za obuku instruktora i Zahteva za ispit za licencu instruktora. Uz zahteve poslodavac prilaže i prateću dokumentaciju:

  1. Potvrdu poslodavca da je lice u radnom odnosu ili potvrda o samostalnom obavljanju delatnosti (za preduzetnike);
  2. Izjava poslodavca da lice koje se prijavljuje za obuku ima najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju (potrebno je navesti naziv obrazovnog profila ili naziv područja rada);
  3. Fotokopija diplome kao dokaz o stečenom nivou obrazovanja;
  4. Uverenje MUP-a da lice nije osuđivano (ne starije od 6 meseci).

Po podnošenju pomenutih zahteva poslodavac u svakom trenutku na svom profilu može pratiti njihov status (prijavljen/odslušao obuku, prijavljen/položio/nije položio ispit) i imati uvid u spisak licenciranih instruktora kojima raspolaže.

Tokom obuke instruktor se osposobljava za obavljanje svog budućeg posla, koji pored direktog rada sa učenikom, podrazumeva i saradnju sa školom. Saradnja sa školom, između ostalog podrazumeva, izradu Plana realizacije učenja kroz rad – dokumenta koji sadrži opis aktivnosti, mesto i dinamiku realizacije učenja kroz rad. Na osnovu ovog dokumenta, planira se i prati ostvarivanje dualnog obrazovanja u cilju dostizanja propisanih ishoda učenja.

Plan realizacije je sastavni deo ugovora između poslodavca i roditelja/učenika i sastavni deo godišnjeg plana rada škole.

Ovde možete preuzeti primer Plana realizacije učenja kroz rad za obrazovni profil operater osnovnih građevinskih radova.

Više informacija o Planu učenja kroz rad možete pogledati u prezentaciji: Plan realizacije učenja kroz rad.ppt.

Program obuke instruktora možete naći ovde.

O dualnom obrazovanju

Dokumenti