Instruktor je lice zaposleno kod poslodavca, koje neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuju sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja i odgovorno je da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije.

Zakonom je instruktor definisan kao:

 1. Lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca ili samostalno obavlja delatnost,odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad;
 2. Ima radno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju;
 3. Ima najmanje isti nivo obrazovanja za koji se učenik školuje;
 4. Poznaje jezik nacionalne manjine na kojem se ostvaruje plan i program nastave i učenja;
 5. Lice koje je obavilo obuku za instruktora i ima potvrdu o položenom ispitu za instruktora (licencu);
 6. Lice koje nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Da bi neko bio uspešan instruktor nije dovoljno samo da bude iskusan stručnjak u svojoj oblasti rada. Svakako da je odluka da postanete instruktor u velikoj meri pitanje vaše želje da doprinesete unapređenju svoje profesije i organizacije u kojoj ste zaposleni kroz lično angažovanje. Sa druge strane, takva odluka vam daje mogućnost da pružate nesebičnu pomoć mladima u razvoju. U tom smislu, neophodno je da odslušate pedagoško-didaktičku obuku. Obuku instruktora organizuje Privredna komora Srbije. Pravilnikom o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora predviđeno je da obuka traje 40 časova. Po završetku obuke polaže se ispit za instruktora. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Kada lice položi oba dela ispita stiče licencu za instruktora u dualnom obrazovanju. Licenca je na lično ime i ima trajnu vrednost, odnosno nije potrebno obnavljati je. Privredna komora Srbije vodi i redovno ažurira registar izdatih licenci.

Instruktora na obuku prijavljuje poslodavac. Neophodan uslov je da poslodavac ima kreiran profil na web portalu dualnog obrazovanja putem kog podnosi Zahtev za obuku i Zahtev za ispit za licencu instruktora. Uz zahteve je potrebno dostaviti prateću dokumentaciju navedenu u samim zahtevima na adresu elektronske pošte nadležne PKS/RPK. Kontakt podaci lica u PKS/RPK dostupni su u odeljku Kontakti. Primere zahteva možete videti ovde.

Na osnovu člana 30. stav 14. Zakona o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 101/17) Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi Pravilnik o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora („Službeni glasnik RS“, broj 70 od 21. septembra 2018. godine). Program obuke instruktora je sastavni deo ovog pravilnika.

Program obuke instruktora za realizaciju učenja kroz rad zasnovan je na opisu kompetencija koje proizilaze iz odgovornosti i uslova propisanih Zakonom o dualnom obrazovanju.

Svrha programa obuke za instruktora je osiguranje kvaliteta realizacije učenja kroz rad putem definisanja ishoda kojima se obezbeđuje osposobljenost instruktora za uspešno planiranje, realizaciju učenja kroz rad  praćenje razvoja kompetencija učenika.

Cilj obuke je razvoj kompetencija instruktora za realizaciju učenja kroz rad.

Program sadrži 5 oblasti:

 1. Primena zakonodavnog okvira u učenju kroz rad
 2. Planiranje i priprema učenja kroz rad
 3. Realizacija učenja kroz rad
 4. Praćenje i vrednovanje kompetencija u učenju kroz rad
 5. Podrška razvoju učenika u učenju kroz rad

Programom obuke se detaljno opisuju kompetencije, očekivani ishodi znanja, veština i stavova i preporučeni sadržaji.

Program obuke instruktora možete naći ovde.