Instruktor je lice zaposleno kod poslodavca, koje neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad realizuju sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja i odgovorno je da učenici steknu kompetencije propisane standardom kvalifikacije.

Prema Zakonu, instruktor je lice koje:

 • je u radnom odnosu kod poslodavca ili koje samostalno obavlja delatnost, odnosno drugo lice koje angažuje poslodavac, u skladu sa zakonom;
 • ima radno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju;
 • ima najmanje isti nivo obrazovanja za koji se učenik školuje;
 • poznaje jezik nacionalne manjine na kojem se ostvaruje plan i program nastave i učenja , osim ako poslodavac ili škola obezbede da učenju kroz rad prisustvuje drugo lice koje poznaje jezik te nacionalne manjine;
 • je obavilo obuku za instruktora i ima potvrdu o položenom ispitu za instruktora (u daljem tekstu: licenca);
 • nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv privrede, protiv službene dužnosti, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, da nije pravnosnažno osuđivano za prekršaj iz oblasti radnih odnosa i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Uputstvo za podnošenje zahteva za obuku i ispit za instruktora

Da bi stekao licencu, neophodno je da budući instruktor odsluša pedagoško-didaktičku obuku. Obuku instruktora organizuje Privredna komora Srbije. Predviđeno je da obuka traje 40 časova. Po završetku obuke polaže se ispit za instruktora. Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Kada lice položi oba dela ispita stiče licencu za instruktora u dualnom obrazovanju. Licenca je trajna i izdaje se na lično ime.

Pored navedenog, instruktor može biti i lice koje:

 • poseduje osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština i ima važeća ovlašćenja da bude instruktor, a koja su izdala nacionalna ili međunarodna regulatorna tela, iz oblasti na koje se ovlašćenje odnosi, odnosno organ iz člana 2. tačka 3) Zakona o dualnom obrazovanju;
 • je nastavnik praktične nastave i nastavnik stručnih predmeta u srednjoj školi i sa položenom licencom za nastavnika. U ovom slučaju PKS izdaje licencu za instruktora bez pohađanja obuke i polaganja ispita za licencu;
 • koje je obučeno za poslove mentora/instruktora kroz druge projekte koji se bave učenjem kroz rad u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja. U ovom slučaju PKS utvrđuje usaglašenost programa po kojem je lice osposobljavano za poslove mentora i po potrebi ga upućuje na dodatnu obuku za instruktora i na polaganje ispita za instruktora.

Kako funkcioniše prijava za obuku instruktora?

Poslodavac prijavljuje svog zaposlenog na obuku za instruktora putem veb portala podnošenjem Zahteva za obuku instruktora i Zahteva za ispit za licencu instruktora. Uz zahteve poslodavac prilaže i prateću dokumentaciju:

 1. Potvrdu poslodavca da je lice u radnom odnosu ili potvrda o samostalnom obavljanju delatnosti (za preduzetnike);
 2. Izjava poslodavca da lice koje se prijavljuje za obuku ima najmanje tri godine radnog iskustva u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik obrazuje u dualnom obrazovanju (potrebno je navesti naziv obrazovnog profila ili naziv područja rada);
 3. Fotokopija diplome kao dokaz o stečenom nivou obrazovanja;
 4. Uverenje MUP-a da lice nije osuđivano (ne starije od 6 meseci).

Po podnošenju pomenutih zahteva poslodavac u svakom trenutku na svom profilu može pratiti njihov status (prijavljen/odslušao obuku, prijavljen/položio/nije položio ispit) i imati uvid u spisak licenciranih instruktora kojima raspolaže.

Tokom obuke instruktor se osposobljava za obavljanje svog budućeg posla, koji pored direktnog rada sa učenikom, podrazumeva i saradnju sa školom. Saradnja sa školom, između ostalog podrazumeva i izradu Programa realizacije učenja kroz rad i Plana realizacije učenja kroz rad. Na osnovu ovih dokumenata, planira se i prati ostvarivanje propisanih ishoda učenja kroz rad.

Program obuke instruktora možete naći ovde (*Na osnovu starog Zakona o dualnom obrazovanju iz 2019. godine).

O dualnom obrazovanju

Dokumenti