Инструктор је лице запослено код послодавца, које непосредно обезбеђује да се током учења кроз рад реализују садржаји прописани планом и програмом наставе и учења и одговорно је да ученици стекну компетенције прописане стандардом квалификације.

Законом је инструктор дефинисан као:

 1. Лице које је у радном односу код послодавца или самостално обавља делатност,односно друго лице које ангажује послодавац, у складу са законом којим се уређује рад;
 2. Има радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик образује у дуалном образовању;
 3. Има најмање исти ниво образовања за који се ученик школује;
 4. Познаје језик националне мањине на којем се остварује план и програм наставе и учења;
 5. Лице које је обавило обуку за инструктора и има потврду о положеном испиту за инструктора (лиценцу);
 6. Лице које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против привреде, против службене дужности, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, да није правноснажно осуђивано за прекршај из области радних односа и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Да би неко био успешан инструктор није довољно само да буде искусан стручњак у својој области рада. Свакако да је одлука да постанете инструктор у великој мери питање ваше жеље да допринесете унапређењу своје професије и организације у којој сте запослени кроз лично ангажовање. Са друге стране, таква одлука вам даје могућност да пружате несебичну помоћ младима у развоју. У том смислу, неопходно је да одслушате педагошко-дидактичку обуку. Обуку инструктора организује Привредна комора Србије. Правилником о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора предвиђено је да обука траје 40 часова. По завршетку обуке полаже се испит за инструктора. Испит се састоји из писменог и усменог дела. Када лице положи оба дела испита стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Лиценца је на лично име и има трајну вредност, односно није потребно обнављати је. Привредна комора Србије води и редовно ажурира регистар издатих лиценци.

Инструктора на обуку пријављује послодавац. Неопходан услов је да послодавац има креиран профил на wеб порталу дуалног образовања путем ког подноси Захтев за обуку и Захтев за испит за лиценцу инструктора. Уз захтеве је потребно доставити пратећу документацију наведену у самим захтевима на адресу електронске поште надлежне ПКС/РПК. Контакт подаци лица у ПКС/РПК доступни су у одељку Контакти. Примере захтева можете видети овде.

На основу члана 30. став 14. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, број 101/17) Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора („Службени гласник РС“, број 70 од 21. септембра 2018. године). Програм обуке инструктора је саставни део овог правилника.

Програм обуке инструктора за реализацију учења кроз рад заснован је на опису компетенција које произилазе из одговорности и услова прописаних Законом о дуалном образовању.

Сврха програма обуке за инструктора је осигурање квалитета реализације учења кроз рад путем дефинисања исхода којима се обезбеђује оспособљеност инструктора за успешно планирање, реализацију учења кроз рад  праћење развоја компетенција ученика.

Циљ обуке је развој компетенција инструктора за реализацију учења кроз рад.

Програм садржи 5 области:

 1. Примена законодавног оквира у учењу кроз рад
 2. Планирање и припрема учења кроз рад
 3. Реализација учења кроз рад
 4. Праћење и вредновање компетенција у учењу кроз рад
 5. Подршка развоју ученика у учењу кроз рад

Програмом обуке се детаљно описују компетенције, очекивани исходи знања, вештина и ставова и препоручени садржаји.

Програм обуке инструктора можете наћи овде.