Dualno
obrazovanje
nudi:

 • Kvalifikovan i obučen kadar spreman da se odmah uključi u proces rada;
 • Znatno smanjenje troškova za obučavanje radne snage;
 • Mogućnost učestvovanja poslodavaca u kreiranju obrazovnih profila i prilagođavanju sistema obrazovanja u skladu sa poslovima i potrebama poslodavaca;
 • Brz odgovor sistema obrazovanja na promene na tržištu rada;
 • Učestvovanje poslodavaca u procesu raspoređivanja učenika;
 • Promovisanje društvene odgovornosti poslodavca;
 • Uključivanje na dobrovoljnoj osnovi.

Dualno obrazovanje je deo formalnog sistema obrazovanja i predstavlja model u kom se teorijska znanja stiču u školi, dok se praktična znanja i veštine stiču kod poslodavca, u realnom radnom okruženju. U zavisnosti od razreda koji pohađa, učenik provodi kod poslodavca jedan, dva ili tri dana nedeljno, što je utvrđeno planom i programom nastave i učenja za svaki obrazovni profil.  Deo koji se odvija kod poslodavca naziva se učenje kroz rad.

Deo učenja kroz rad može da se realizuje i u školi i u trening centru kroz simulaciju radnog okruženja, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, odnosno ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini. U školi može da se realizuje najviše 25% , a u trening centru najviše 30% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja

Uvođenje dualnog obrazovanja u obrazovni sistem Republike Srbije inicirala je Privredna komora Srbije na zahtev privrede, kako bi školovanje kadrova odgovaralo potrebama privrede i kako bi se smanjila nezaposlenost mladih.

Dualno obrazovanje je prisutno u ponudi škola u gradovima i opštinama gde poslodavci iskažu potrebu i mogućnost za prijem učenika na učenje kroz rad, jer se dualno obrazovanje isključivo uvodi na zahtev privrede. Uključivanje u dualno obrazovanje je dobrovoljno i namenjeno je onim poslodavcima koji u tome vide sistemski način da dugoročno reše problem nedostatka kompetentnih kadrova kroz sopstveno investiranje u obrazovanje.

Narodna skupština Republike Srbije, krajem 2017. godine, usvojila je Zakon o dualnom obrazovanju koji je u punoj primeni od 2019. godine. Pomenutim zakonom je detaljno uređena oblast dualnog obrazovanja, čime je ojačan model srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Nove izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju stupile su na snagu 15. septembra 2023. godine, kojima je znatno olakšan proces akreditacije kompanija ali i povećan obim učenja kroz rad.

Aktivno učešće privrede u dualnom obrazovanju podrazumeva da poslodavac:

 • Prođe proces „akreditacije“, odnosno ispuni uslove za izvođenje učenja kroz rad za obrazovni profil i stekne Potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad koju izdaje Privredna komora Srbije. Na osnovu Zahteva za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad i prateće dokumentacije koju poslodavac podnosi putem veb portala, PKS formira Komisiju i u dogovoru sa poslodavcem organizuje posetu, tokom koje pruža dodatne informacije o učenju kroz rad i proverava validnost prikupljene dokumentacije.. Po obavljenoj poseti, Komisija sačinjava izveštaj na osnovu koga poslodavcu PKS izdaje Potvrdu o ispunjenosti/Rešenje o neispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. PKS vodi i redovno ažurira registar akreditovanih poslodavaca. Samo poslodavac koji je stekao Potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad može da zaključi Ugovor o dualnom obrazovanju.
 • Imenuje jednog ili više zaposlenih u kompaniji koji bi, pošto prođe odgovarajuću psihološko-pedagošku, didaktičko-metodičku obuku i položi ispit koji organizuje PKS, postao licencirani instruktor zadužen za rad sa učenicima. Instruktor može biti i drugo lice, u skladu sa članom 29., stav 2 Zakona o dualnom obrazovanju.
 • Ponudi mesta za učenike u kompanijiza učenje kroz rad u skladu sa svojim potrebama za kadrovima;
 • Obezbedi novčanu naknadu učenicima na učenju kroz rad, po svakom satu provedenom na učenju kroz rad, u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada. Naknadu za učenje kroz rad poslodavac može isplaćivati i u različitim iznosima po godinama školovanja shodno nivou znanja učenika u rasponu od najmanje 30% od minimalne cene rada po satu neto pa naviše, s tim da ukupna naknada za učenje kroz rad isplaćena na nivou obrazovnog profila mora da iznosi najmanje 70% od minimalne cene rada po satu neto isplaćene za taj period. . Novčana naknada se isplaćuje učeniku srazmerno broju sati koje je učenik proveo kod poslodavca u toku meseca. Ovde možete preuzeti primer obračuna naknade za tekuću godinu.
 • Obezbedi sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu;
 • Obezbedi osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca ukoliko nije obezbeđeno na drugi način;
 • Obezbedi naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko nije na drugi način obezbeđeno;
 • Obezbedi naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca. Poslodavac može da obezbedi učeniku i pokriće troškova smeštaja i ishrane u učeničkom domu;

Veliki broj kompanija učestvuje u dualnom modelu obrazovanja. Pregled kompanija možete pogledati ovde.

Ukoliko želite da se uključite u dualno obrazovanje, za više informacija kliknite ovde.

Zastupljenost kompanija prema RPK

Veličina kompanija u
dualnom obrazovanju

* Prema podacima iz septembra 2023. godine.