Što se tiče obaveza poslodavaca u dualnom obrazovanju posebno bismo istakli materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, propisano članovima 33. i 34. Zakona o dualnom obrazovanju. Pod materijalnim obezbeđenjem podrazumeva se obaveza poslodavaca da učeniku obezbedi: sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad kod poslodavca ukoliko nije obezbeđeno na drugi način, naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko nije na drugi način obezbeđeno, kao i naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca. Poslodavac može da obezbedi učeniku i pokriće troškova smeštaja i ishrane u učeničkom domu. Finansijsko obezbeđenje učenika podrazumeva naknadu na koju učenik ima pravo u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada po svakom satu provedenom na učenju kroz rad, koja se isplaćuje jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.Naknada je izuzeta od plaćanja poreza, ali su poslodavci u obavezi da se pridržavaju Zakona o zdravstvenom osiguranju (član 28. stav 1. tačka 1). Pomenuti član propisuje obavezu plaćanja doprinosa za slučaj povrede na radu (po stopi do 4%) i profesionalne bolesti (po stopi od 2%), za učenike koji se nalaze na učenju kroz rad. Novčana naknada se isplaćuje učeniku srazmerno broju sati koje je učenik proveo kod poslodavca u toku meseca. Ovde možete preuzeti primer obračuna naknade za tekuću godinu.