Koordinator učenja kroz rad je osoba koja je zaposlena u srednjoj stručnoj školi, a zadatak koordinatora je da u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i vrednuje učenje kroz rad kod poslodavca. Učenik u svakom trenutku može da se obrati svom koordinatoru za bilo kakvu vrstu podrške koja mu je potrebna.

Instruktor je osoba zaposlena u kompaniji koja neposredno obezbeđuje da se tokom učenja kroz rad sprovode sadržaji propisani planom i programom nastave i učenja i odgovorna je da učenici steknu predviđene kompetencije za zanimanje za koje se učenik školuje. Instruktor je tvoja podrška sve vreme dok si na procesu učenja kroz rad u kompaniji, tako da ti je dostupan u svakom trenutku za bilo kakvu nedoumicu ili pomoć koja ti je potrebna.

Instruktor i koordinator učenja kroz rad imaju važne uloge u sprovođenju učenja kroz rad. Oni su u direktnom kontaktu sa učenicima, a od njihove međusobne saradnje zavisi uspešna realizacija mnogih aspekata dualnog obrazovanja.