Координатор учења кроз рад је особа која је запослена у средњој стручној школи, а задатак координатора је да у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује и вреднује учење кроз рад код послодавца. Ученик у сваком тренутку може да се обрати свом координатору за било какву врсту подршке која му је потребна.

Инструктор је особа запослена у компанији која непосредно обезбеђује да се током учења кроз рад спроводе садржаји прописани планом и програмом наставе и учења и одговорна је да ученици стекну предвиђене компетенције за занимање за које се ученик школује. Инструктор је твоја подршка све време док си на процесу учења кроз рад у компанији, тако да ти је доступан у сваком тренутку за било какву недоумицу или помоћ која ти је потребна.

Инструктор и координатор учења кроз рад имају важне улоге у спровођењу учења кроз рад. Они су у директном контакту са ученицима, а од њихове међусобне сарадње зависи успешна реализација многих аспеката дуалног образовања.