Česta pitanja2022-02-08T09:55:43+01:00
Na koji način se vrši raspoređivanje učenika?2022-04-12T09:52:50+01:00

Procedura raspoređivanja učenika upisanih na dualne obrazovne profile propisana je Pravilnikom o načinu raspoređivanja učenika na učenju kroz rad Za učenike koji sa učenjem kroz rad počinju već u prvom razredu, proces raspoređivanja organizuje se u toku prve nedelje septembra, odnosno njihovog prvog razreda. Za učenike koji učenje kroz rad otpočinju u kasnijim razredima, raspoređivanje se vrši na kraju školske godine koja prethodi realizaciji učenja kroz rad. Više o načinu raspoređivanja učenika možete pročitati ovde

Koje institucije su nadležne za sprovođenje dualnog obrazovanja u Republici Srbiji?2022-04-12T09:53:53+01:00

Razvoj modela dualnog obrazovanja zajednični je cilj više institucija. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zaduženo je za monitoring nad sprovođenjem Zakona o dualnom obrazovanju, izradu plana upisa u srednje škole, nastavnih planova i programa (za koje je zadužen Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja).

Koja je uloga koordinatora učenja kroz rad iz škole?2022-04-12T09:56:09+01:00

Koordinator učenja kroz rad je lice zaposleno u srednjoj stručnoj školi, odnosno nastavnik praktične nastave, koji u saradnji sa instruktorom planira, prati, realizuje i vrednuje ostvarivanje učenja kroz rad kod poslodavca. Dokument Plan realizacije učenja kroz rad, instruktor u kompaniji kreira u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad. Više informacija o ulozi koordinatora učenja kroz rad i instruktora možete naći u Vodiču kroz dualno obrazovanje za kompanije.

Na koji način instruktor u dualnom obrazovanju stiče licencu?2022-04-12T09:57:12+01:00

Neophodno je da instruktor (lice zaposleno kod poslodavca koje ispunjava potrebne uslove) odsluša pedagoško-didaktičku obuku, u trajanju od 40 sati, koji ogranizuje Privredna komora Srbije. Po završetku obuke polaže se ispit za instruktore i nakon položenog ispita lice stiče licencu za instruktora u dualnom obrazovanju. Više informacija o instruktorima u dualnom obrazovanju i rasporedu obuka možete dobiti ovde

Koji su troškovi kompanije u dualnom obrazovanju?2022-04-12T10:00:58+01:00

Kod obaveza poslodavaca u dualnom obrazovanju posebno bismo istakli materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, propisano članovima 33. i 34. Zakona o dualnom obrazovanju. Pod materijalnim obezbeđenjem podrazumeva se obaveza poslodavaca da učeniku obezbedi: sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad, naknadu troškova ishrane u skladu sa opštim aktom poslodavca i naknadu stvarnih troškova prevoza od škole od mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad, najviše u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Pod osiguranjem za slučaj povrede tokom učenja kroz rad podrazumeva se dodatno osiguranje za čije je obezbeđivanje zadužen poslodavac.

Kada je reč o pokriću stvarnih troškova prevoza, poslodavac je dužan da nadoknadi učeniku samo dokumentovane troškove, dostavljanjem od strane učenika poslodavcu pojedinačne karte javnog prevoza i to od škole do kompanije i nazad, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Finansijsko obezbeđenje učenika podrazumeva naknadu na koju učenik ima pravo u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada po svakom satu provedenom na učenju kroz rad koja se isplaćuje jednom mesečno najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Naknada je oslobođena od plaćanja poreza, ali se na nju plaćaju pripadajući doprinosi i to: doprinos od 2% za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i 4% za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa vrši se na srazmeran iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, koji se utvrđuje srazmerno sa brojem sati u odnosu na ukupan fond sati. Primer obračuna troškova u dualnom obrazovanju možete naći ovde.

Na koji način se kompanija uključuje u dualno obrazovanje?2022-04-12T10:03:51+01:00

Uključivanje u dualno obrazovanje počinje kreiranjem profila poslodavca na web stranici portal.dualnoobrazovanje.rs. Kreiranjem profila, poslodavacu se otvara mogućnost za podnošenje zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad, zahteva za obuku i polaganje ispita za instruktore i izjave o nameri. Izjava o nameri je dokument kojim poslodavac potvrđuje za kojim obrazovnim profilom ima potrebu, za koliko učenika i na kojoj lokaciji. Takođe, u sklopu ovog dokumenta, poslodavac ima mogućnost da prijavi i obrazovni profil koji se trenutno ne nalazi na spisku dualnih profila. Više o proceduri uključivanja pročitajte ovde.

Šta je Plan realizacije učenja kroz rad?2021-12-02T08:41:09+01:00

Plan realizacije učenja kroz rad je sastavni deo ugovora o učenju kroz rad. U ovom dokumentu nalaze se informacije u vezi sa sadržajem onog dela plana nastave i učenja za određeni dualni obrazovni profil, koji će se realizovati u kompaniji. Primer dokumenta možete naći ovde.

Kako možemo da iskažemo potrebu za obrazovnim profilom koji nije u ponudi?2022-04-09T11:32:38+01:00

Na profilu Vaše kompanije na portalu dualnog obrazovanja, nalazi se sekcija Novi obrazovni profili. Klikom na nju otvoriće se polje gde je potrebno da kliknete na + (u gornjem levom uglu). Od Vas se očekuje da unesete informacije o nazivu novog obrazovnog profila, broju učenika za koje možete da obezbedite mesto za izvođenje učenja kroz rad, kao i da date kratak opis profila. Ukoliko niste sigurni kako se u našem obrazovnom sistemu zove konkretni obrazovni profil, možete uneti i naziv radnog mesta ili zanimanja za kojim imate potrebu.

Go to Top