UVOD

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, sa sedištem u Beogradu, ul. Resavska br. 13-15, matični broj: 07000529, PIB: 100296837 (u daljem tekstu: Privrednakomora) radi obavljanja svih poslova i aktivnosti poverenih Zakonom o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 101/17 i 6/20) prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti lica koje koriste različite vrste usluga koje pruža Privredna komora, kao na primer vođenje propisanih registara, učesnika događaja koje organizuje Privredna komora, poput seminara i obuka, i lica u sklopu ostalih aktivnosti koje u svom poslovanju obavlja Privredna komora, a sve u oblasti dualnog obrazovanja.

Privredna komora veliku važnost pridaje zaštiti Vaših podataka neograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: Zakon) o čemu više možete pročitati u Politici zaštite podataka o ličnosti prateći link https://pks.rs/zastita-podataka.

Svrha ove Politike zaštite podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Politika) je da Vam pruži informacije o vrsti podataka o ličnosti koje prikupljamo o Vama, radnjama obrade podataka o ličnosti koje vršimo, ukoju svrhu, ali i sve druge informacije od značaja za Vas kao lice na kojese podaci odnose.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Za potrebe ove politike pojedini izrazi imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (npr. ime i prezime i funkcija koju lice obavlja u privrednom subjektu- Registar poslodavaca za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za izvođenje učenja kroz rad; ime, ime jednog roditelja, prezime i zanimanje lica koje je položilo ispit za instruktora, najviši nivo obrazovanja, JMBG, adresa, kontakt telefon, elektronska adresa- Registar o izdatim licencama);
 • Lice na koje se podaci odnose – fizičko lice čiji se podaci oličnosti obrađuju;
 • Rukovalac- Privredna komora, budući da ona vrši obradu podataka oličnosti kao poverene poslove u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju;
 • Obrađivač- fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke oličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrađivač- fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke oličnosti u ime Rukovaoca;
 • Obrada podataka o ličnosti- svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni, ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u Zakonu.

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI I KATEGORIJE LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Rukovalac, u zavisnosti od kategorije lica na koje se podaci odnose, u vezi sa obavljanjem poslova poverenih Zakonom o dualnom obrazovanju, obrađuje sledeće vrste podatka o ličnosti:

 • Za potrebe vođenja registara Privredna komora obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, ime jednog roditelja, JMBG, naziv privrednog subjekta, funkcija koju obavlja u privrednom subjektu, adresa elektronske pošte, kontakt telefon;
 • Od posetilaca internet prezentacije Privredne komore prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime, korisničko ime i lozinka, IP adresa. Lični podaci posetilaca internet prezentacije mogu biti prikupljeni i putem aktivnih kolačića (Cookies), u skladu sa aktuelnim podešavanjima načinjenim od strane internet pretraživača, odnosno samog korisnika;
 • Od posetilaca događaja koje Privredna komora organizuje prikupljaju se i obrađuju podaci kao što su ime i prezime, naziv privrednog subjekta posetioca, elektronska pošta, kontakt telefon, foto ili video zapis koji može da sadrži podatke oličnosti (sliku lica čije podatke prikuplja);
 • Od lica koja komuniciraju ili stupaju u kontakt sa Privrednom komorom prikupljaju se i obrađuju podaci o ličnosti kao što su ime i prezime i drugi podaci koje lice na koje se podaci odnose svojevoljno da Privrednoj komori.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Privredna komora koristi podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • vršenje poverenih poslova u smislu vođenja registara propisanih Zakonom o dualnom obrazovanju;
 • komunikacija sa licem na koje se podaci odnose na njegov zahtev (lica koja na bilo koji način stupaju u kontakt sa Privrednom komorom, putem elektronske pošte, internet prezentacije, telefonskim putem itd.);
 • analiza podataka koja se odnosi na sve podatke o licima kojakoriste internet prezentaciju Privredne komore;
 • kreiranje i upravljanje onlajn (on-line) profilima (za učesnike internet prezentacije i ostalih internet portala u vlasništvu Privredne komore).

PRAVNI OSNOV

Privredna komora prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti samo pod uslovom da se takvo prikupljanje i obrada podataka zasniva na odgovarajućem pravnom osnovu. U zavisnosti od svrhe za koju se podaci prikupljaju i kategorije lica na koje se podaci odnose obrada podataka o ličnosti vrši se na osnovu:

 • pristanka lica na koje se podaci odnose (član 12. stav 1. tačka 1) Zakona), uz prethodno obaveštenje lica na koje se podaci odnose o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak lica na koje se podaci odnose je dobrovoljan, izričit, informisan i nedvosmislen i može se opozvati u bilo kom trenutku;
 • poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 3)Zakona), jer Privredna komora vrši određene poverene poslove propisane Zakonom o dualnom obrazovanju. Privredna komora obrađuje podatke o ličnosti u ove svrhe, isključivo u obimu potrebnom za ispunjenje tih obaveza i na način propisan Zakonom o dualnom obrazovanju;
 • u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 5) Zakona) koje Privredna komora vrši na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju;
 • zaštite legitimnog interesa Privredne komore ili legitimnog interesa trećih lica (član 12. stav 1. tačka 6) Zakona), samo izuzetno, radi ostvarivanja legitimnog interesa kao što je fizička zaštita poslovne imovine, poslovnog prostora, čuvanja sigurnog okruženja za zaposlene i sl., ali na način da su zaštićena osnovna prava lica na koje se podaci odnose (video nadzor, identifikacija itd.).

OBRAĐIVAČI, PRIMAOCI, KORISNICI PODATAKA I OSTALA LICA

Podaci o ličnosti koje Privredna komora prikuplja i obrađuje mogu biti povereni:

 • nadležnim državnim organima kao primaocima ili grupi primalaca i korisnika u skladu sa zakonom;
 • privrednim subjektima koje izrađuju softver za obradu podataka o ličnosti kao obrađivačima;
 • privrednim subjektima koje održavaju informaciono komunikacione sisteme Privredne komore kao obrađivačima.

Podaci o ličnosti mogu se poveriti nadležnim državnim organima ako je to neophodno za ispunjenje pravnih obaveza Privredne komore, pod uslovom da je korišćenje podataka o ličnosti od strane državnih organa ograničeno na minimum potreban za ispunjavanje konkretnih pravnih zahteva.

Privredna komora, kao rukovalac, sa obrađivačima zaključuje Ugovor o poverenoj obradi podataka o ličnosti, kojim se uređuje položaj obrađivača, njegovi zadaci u odnosu na obradu podataka, mere zaštite koje je dužan da primenjuje i druga bitna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se vrši u ime Privredne komore.

Podaci o ličnosti se ne prenose u druge države ili međunarodne organizacije imajući u vidu Zakon o elektronskoj upravi („Službeniglasnik RS“, broj 27/18) koji propisuje da se ovim zakonom uređuje obavljanje poslova, između ostalog, pravnih lica kojima su poverena javna ovlašćenja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno uslovi za uspostavljanje, održavanje i korišćenje interoperabilnih informaciono- komunikacionih tehnologija (član 1) i da se registri i evidencije u elektronskom obliku, kao i nalozi za elektronsku komunikaciju, mogu nalaziti samo u Republici Srbiji (član 10. stav 3).

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje o ličnim podacima koji se obrađuju (član 23. Zakona)
 • Pravo na opoziv pristanka- opoziv dovodi do prekida bilo koje dalje radnje obrade, s tim da se obrada podataka izvršena pre opoziva saglasnosti smatra zakonitom (član 15. stav 3. Zakona);
 • Pravo pristupa podacima o ličnosti koji se obrađuju- pravo da podnese zahtev rukovaocu o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju i koja je svrha obrade. U slučaju takvog zahteva, rukovalac jedužan da besplatno dostavi kopiju podataka o ličnosti koji su predmet obrade, odnosno može da zahteva naknadu nužnih troškovaza izradu dodatnih kopija, a ako se zahtev dostavlja elektronskimputem i informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom u elektronskom obliku (član 26. Zakona);
 • Pravo na ispravku- pravo na ispravku netačnih ličnih podataka bez odlaganja (član 29. Zakona);
 • Pravo na brisanje (pravo na zaborav)- pravo da zahteva brisanje podataka o ličnosti ako su uslovi iz člana 30. Zakona ispunjeni;
 • Pravo na ograničenje obrade- pravo da zahteva ograničenje obrade ako su uslovi iz člana 31. Zakona ispunjeni;
 • Pravo na prenosivost podataka- pravo da primi podatke o ličnosti, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i pravo da prenese podatke drugom rukovaocu (član 36. Zakona);
 • Pravo na prigovor- pravo lica na koje se podaci odnose da u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu podataka o ličnosti u skladu sa članom 37. Zakona;
 • Prava u vezi automatizovanog donošenja pojedinih odluka, uključujući profilisanje- pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje u skladu sa članom 38. Zakona;
 • Pravo na obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti- pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica uskladu sa članom 53. Zakona;
 • Pravo da podnese pritužbu Povereniku- ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona (član 82. Zakona);
 • Pravo na sudsku zaštitu- protiv odluke Poverenika (član 83.Zakona) i ako smatra da mu je, suprotno zakonu, od strane rukovaoca ili obrađivača radnjom obrade povređeno pravo propisano Zakonom (član 84.)
 • Pravo na naknadu štete- ako je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona (član 86.).

Kontakt organa zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Bulevar Kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, Republika Srbija; elektronska pošta: office@poverenik.rs

Poverenik će pružiti licu na koje se podaci odnose sve bitne informacije koje se tiču njegovih prava propisanih Zakonom.

MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Privredna komora kao rukovalac ostvaruje najviše standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti i shodno tome primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere da bi obezbedila zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog, protivpravnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, otuđenja, dvosmislenosti, pristupa, objavljivanja ili korišćenja.

Treća lica koja imaju pristup ili na drugi način obrađuju podatke oličnosti, uključujući zajedničke rukovaoce, su takođe obavezna dapostupaju u skladu sa navedenim merama i zaključenim ugovorima o poverenoj obradi podataka o ličnosti, odnosno sporazumima zajedničkih rukovalaca.

ROK ČUVANJA PODATAKA

Privredna komora obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom okviru koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe, i to:

 • u slučaju da su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti, podaci se brišu ili anonimiziraju bez odlaganja u roku ne dužem od 10 dana od povlačenja saglasnosti;
 • podaci o ličnosti lica koja učestvuju u događajima u organizaciji Privredne komore čuvaju se u roku od godinu dana od dana održavanja događaja;
 • podaci o ličnosti lica koja učestvuju u radu Komisija čuvaju se u roku od godinu dana od isteka mandata Komisije;
 • podaci o ličnosti lica koji se obraćaju Privrednoj komori upitom čuvaju se u roku od dve godine od odgovora na upit;
 • podaci o ličnosti lica obuhvaćenih nekim od registara koje vodi Privredna komora u skladu sa poverenim poslovima, čuvaju se u roku od tri godine od dana brisanja iz registra.

KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI SA PITANJIMA U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA?

Kao lice na koje se podaci o ličnosti odnose ovlašćeni ste da se obratite Ljiljani Pantelić- licu za zaštitu podataka o ličnosti koje je odredila Privredna komora, za sva pitanja u vezi sa obrađivanjem Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ostvarivanje Vaših prava kako je objašnjeno ovom politikom, pismeno, putem elektronske pošte: zastitapodataka@pks.rs i/ili na adresu: Privredna komora Srbije, ul.Resavska br. 13-15, Beograd, sa naznakom za Lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti u Privrednoj komori ili usmeno pozivom na broj: 066/87-51-127.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti će odgovoriti na Vaš upit što je ranije moguće zavisno od kompleksnosti, ali u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema takvog upita.

DODATNE INFORMACIJE

Da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada podataka o ličnosti u odnosu na Vas (član 23. stav 2. tačka 5) Zakona), obaveštavamo Vas da je davanje podataka o ličnosti u smislu registara koje vodi Privredna komora u skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju, Vaša zakonska obaveza i neophodan uslov za zaključenje predviđenih Zakonom o dualnom obrazovanju.

U slučaju da ne želite da date propisane podatke o ličnosti nećete biti u mogućnosti da ostvarite prava propisana Zakonom o dualnom obrazovanju.

KOLAČIĆI

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i kolačići trećih strana kojivam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike.

Detaljnije informacije se nalaze u našoj Politici o kolačićima koja će Vam biti prikazana prilikom prve posete sajtu i na kojoj možete izvršiti i pojedinačno podešavanje odredenih kategorija kolačića koji nisu nepohodni.

Uklanjanje Kolačića je moguće promenom podešavanja u Vašem internet pretraživaču (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge,Safari itd.). Sačuvani Kolačići mogu biti uklonjeni, ali zavisno od vrste Kolačića takvo uklanjanje može potencijalno umanjiti funkcionalnost platforme.

U slučaju da Kolačić omogućava pristup identitetu korisnika, tretira se kao bilo koji drugi podatak o ličnosti i primenjuje sve što je rečeno o podacima o ličnosti.

Propisi EU o telekomunikacijama, kao i Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 44/10, 60/13 – odluka US, 62/14 i 95/18- dr. zakon), omogućavaju korišćenje Kolačića, pod uslovom da je korisnik (lice na koje se podaci odnose) na jasan i precizan način obavešten osvrsi prikupljanja i obrađivanja Kolačića i da je imao priliku da odbije takvo obrađivanje.

RAZNO

Ova politika stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji https://dualnoobrazovanje.rs/.

Ova politika može biti menjana i dopunjavana, s tim što to ne sme ni nakoji način umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose.

Lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim bitnim izmenama ove politike uobičajenim sredstvima.

Ova politika poslednji put je izmenjena:

21. aprila 2020. godine