УВОД

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, ул. Ресавска бр. 13-15, матични број: 07000529, ПИБ: 100296837 (у даљем тексту: Привреднакомора) ради обављања свих послова и активности поверених Законом о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/17 и 6/20) прикупља и обрађује податке о личности лица које користе различите врсте услуга које пружа Привредна комора, као на пример вођење прописаних регистара, учесника догађаја које организује Привредна комора, попут семинара и обука, и лица у склопу осталих активности које у свом пословању обавља Привредна комора, а све у области дуалног образовања.

Привредна комора велику важност придаје заштити Ваших података неограничавајући се само на Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, број 87/18, у даљем тексту: Закон) о чему више можете прочитати у Политици заштите података о личности пратећи линк https://pks.rs/zastita-podataka.

Сврха ове Политике заштите података о личности (у даљем тексту: Политика) је да Вам пружи информације о врсти података о личности које прикупљамо о Вама, радњама обраде података о личности које вршимо, укоју сврху, али и све друге информације од значаја за Вас као лице на којесе подаци односе.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА

За потребе ове политике поједини изрази имају следеће значење:

 • Податак о личности – сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, податак о локацији, идентификатор у електронским комуникационим мрежама или једног, односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета (нпр. име и презиме и функција коју лице обавља у привредном субјекту- Регистар послодаваца за које је утврђено да испуњавају услове за извођење учења кроз рад; име, име једног родитеља, презиме и занимање лица које је положило испит за инструктора, највиши ниво образовања, ЈМБГ, адреса, контакт телефон, електронска адреса- Регистар о издатим лиценцама);
 • Лице на које се подаци односе – физичко лице чији се подаци оличности обрађују;
 • Руковалац- Привредна комора, будући да она врши обраду података оличности као поверене послове у складу са Законом о дуалном образовању;
 • Обрађивач- физичко или правно лице које обрађује податке оличности у име Руковаоца;
 • Обрађивач- физичко или правно лице које обрађује податке оличности у име Руковаоца;
 • Обрада података о личности- свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности

Сви остали изрази који нису изричито обухваћени, али се помињу у Политици имају исто значење као у Закону.

ВРСТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Руковалац, у зависности од категорије лица на које се подаци односе, у вези са обављањем послова поверених Законом о дуалном образовању, обрађује следеће врсте податка о личности:

 • За потребе вођења регистара Привредна комора обрађује следеће податке о личности: име и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, назив привредног субјекта, функција коју обавља у привредном субјекту, адреса електронске поште, контакт телефон;
 • Од посетилаца интернет презентације Привредне коморе прикупљају се и обрађују подаци о личности као што су име и презиме, корисничко име и лозинка, IP адреса. Лични подаци посетилаца интернет презентације могу бити прикупљени и путем активних колачића (Cookies), у складу са актуелним подешавањима начињеним од стране интернет претраживача, односно самог корисника;
 • Од посетилаца догађаја које Привредна комора организује прикупљају се и обрађују подаци као што су име и презиме, назив привредног субјекта посетиоца, електронска пошта, контакт телефон, фото или видео запис који може да садржи податке оличности (слику лица чије податке прикупља);
 • Од лица која комуницирају или ступају у контакт са Привредном комором прикупљају се и обрађују подаци о личности као што су име и презиме и други подаци које лице на које се подаци односе својевољно да Привредној комори.

СВРХА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Привредна комора користи податке о личности у следеће сврхе:

 • вршење поверених послова у смислу вођења регистара прописаних Законом о дуалном образовању;
 • комуникација са лицем на које се подаци односе на његов захтев (лица која на било који начин ступају у контакт са Привредном комором, путем електронске поште, интернет презентације, телефонским путем итд.);
 • анализа података која се односи на све податке о лицима којакористе интернет презентацију Привредне коморе;
 • креирање и управљање онлајн (on-line) профилима (за учеснике интернет презентације и осталих интернет портала у власништву Привредне коморе).

ПРАВНИ ОСНОВ

Привредна комора прикупља и обрађује податке о личности само под условом да се такво прикупљање и обрада података заснива на одговарајућем правном основу. У зависности од сврхе за коју се подаци прикупљају и категорије лица на које се подаци односе обрада података о личности врши се на основу:

 • пристанка лица на које се подаци односе (члан 12. став 1. тачка 1) Закона), уз претходно обавештење лица на које се подаци односе о свим битним аспектима обраде. Пристанак лица на које се подаци односе је добровољан, изричит, информисан и недвосмислен и може се опозвати у било ком тренутку;
 • поштовања правних обавеза Руковаоца (члан 12. став 1. тачка 3)Закона), јер Привредна комора врши одређене поверене послове прописане Законом о дуалном образовању. Привредна комора обрађује податке о личности у ове сврхе, искључиво у обиму потребном за испуњење тих обавеза и на начин прописан Законом о дуалном образовању;
 • у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца (члан 12. став 1. тачка 5) Закона) које Привредна комора врши на основу Закона о дуалном образовању;
 • заштите легитимног интереса Привредне коморе или легитимног интереса трећих лица (члан 12. став 1. тачка 6) Закона), само изузетно, ради остваривања легитимног интереса као што је физичка заштита пословне имовине, пословног простора, чувања сигурног окружења за запослене и сл., али на начин да су заштићена основна права лица на које се подаци односе (видео надзор, идентификација итд.).

ОБРАЂИВАЧИ, ПРИМАОЦИ, КОРИСНИЦИ ПОДАТАКА И ОСТАЛА ЛИЦА

Подаци о личности које Привредна комора прикупља и обрађује могу бити поверени:

 • надлежним државним органима као примаоцима или групи прималаца и корисника у складу са законом;
 • привредним субјектима које израђују софтвер за обраду података о личности као обрађивачима;
 • привредним субјектима које одржавају информационо комуникационе системе Привредне коморе као обрађивачима.

Подаци о личности могу се поверити надлежним државним органима ако је то неопходно за испуњење правних обавеза Привредне коморе, под условом да је коришћење података о личности од стране државних органа ограничено на минимум потребан за испуњавање конкретних правних захтева.

Привредна комора, као руковалац, са обрађивачима закључује Уговор о повереној обради података о личности, којим се уређује положај обрађивача, његови задаци у односу на обраду података, мере заштите које је дужан да примењује и друга битна питања у вези са обрадом података о личности која се врши у име Привредне коморе.

Подаци о личности се не преносе у друге државе или међународне организације имајући у виду Закон о електронској управи („Службенигласник РС“, број 27/18) који прописује да се овим законом уређује обављање послова, између осталог, правних лица којима су поверена јавна овлашћења употребом информационо-комуникационих технологија, односно услови за успостављање, одржавање и коришћење интероперабилних информационо- комуникационих технологија (члан 1) и да се регистри и евиденције у електронском облику, као и налози за електронску комуникацију, могу налазити само у Републици Србији (члан 10. став 3).

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Лице на које се подаци о личности односе има следећа права:

 • Право на обавештавање о личним подацима који се обрађују (члан 23. Закона)
 • Право на опозив пристанка- опозив доводи до прекида било које даље радње обраде, с тим да се обрада података извршена пре опозива сагласности сматра законитом (члан 15. став 3. Закона);
 • Право приступа подацима о личности који се обрађују- право да поднесе захтев руковаоцу о томе да ли се његови подаци о личности обрађују и која је сврха обраде. У случају таквог захтева, руковалац једужан да бесплатно достави копију података о личности који су предмет обраде, односно може да захтева накнаду нужних трошковаза израду додатних копија, а ако се захтев доставља електронскимпутем и информације се достављају у уобичајено коришћеном у електронском облику (члан 26. Закона);
 • Право на исправку- право на исправку нетачних личних података без одлагања (члан 29. Закона);
 • Право на брисање (право на заборав)- право да захтева брисање података о личности ако су услови из члана 30. Закона испуњени;
 • Право на ограничење обраде- право да захтева ограничење обраде ако су услови из члана 31. Закона испуњени;
 • Право на преносивост података- право да прими податке о личности, у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, као и право да пренесе податке другом руковаоцу (члан 36. Закона);
 • Право на приговор- право лица на које се подаци односе да у сваком тренутку може поднети приговор на обраду података о личности у складу са чланом 37. Закона;
 • Права у вези аутоматизованог доношења појединих одлука, укључујући профилисање- право да се на њега или њу не примењује одлука донета искључиво на основу аутоматизоване обраде, укључујући и профилисање у складу са чланом 38. Закона;
 • Право на обавештавање лица о повреди података о личности- право да буде обавештен о повреди података о личности, ако та повреда може да произведе висок ризик по права и слободе физичких лица ускладу са чланом 53. Закона;
 • Право да поднесе притужбу Поверенику- ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама Закона (члан 82. Закона);
 • Право на судску заштиту- против одлуке Повереника (члан 83.Закона) и ако сматра да му је, супротно закону, од стране руковаоца или обрађивача радњом обраде повређено право прописано Законом (члан 84.)
 • Право на накнаду штете- ако је претрпео материјалну или нематеријалну штету због повреде одредаба Закона (члан 86.).

Контакт органа задуженог за заштиту података о личности у Републици Србији: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, адреса: Булевар Краља Александра број 15, 11120 Београд, Република Србија; електронска пошта: office@poverenik.rs

Повереник ће пружити лицу на које се подаци односе све битне информације које се тичу његових права прописаних Законом.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Привредна комора као руковалац остварује највише стандарде у погледу заштите података о личности и сходно томе примењује све неопходне организационе, техничке и кадровске мере да би обезбедила заштиту података о личности од случајног, противправног или неовлашћеног уништења, губитка, отуђења, двосмислености, приступа, објављивања или коришћења.

Трећа лица која имају приступ или на други начин обрађују податке оличности, укључујући заједничке руковаоце, су такође обавезна дапоступају у складу са наведеним мерама и закљученим уговорима о повереној обради података о личности, односно споразумима заједничких руковалаца.

РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА

Привредна комора обрађује податке о личности у временском оквиру који је неопходан за испуњење одређене сврхе, и то:

 • у случају да су подаци о личности прикупљени на основу претходно прибављене сагласности, подаци се бришу или анонимизирају без одлагања у року не дужем од 10 дана од повлачења сагласности;
 • подаци о личности лица која учествују у догађајима у организацији Привредне коморе чувају се у року од годину дана од дана одржавања догађаја;
 • подаци о личности лица која учествују у раду Комисија чувају се у року од годину дана од истека мандата Комисије;
 • подаци о личности лица који се обраћају Привредној комори упитом чувају се у року од две године од одговора на упит;
 • подаци о личности лица обухваћених неким од регистара које води Привредна комора у складу са повереним пословима, чувају се у року од три године од дана брисања из регистра.

КАКО НАМ СЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТИ СА ПИТАЊИМА У ВЕЗИ СА ВАШИМ ЛИЧНИМ ПОДАЦИМА?

Као лице на које се подаци о личности односе овлашћени сте да се обратите Љиљани Пантелић- лицу за заштиту података о личности које је одредила Привредна комора, за сва питања у вези са обрађивањем Ваших података о личности, укључујући и остваривање Ваших права како је објашњено овом политиком, писмено, путем електронске поште: zastitapodataka@pks.rs и/или на адресу: Привредна комора Србије, ул.Ресавска бр. 13-15, Београд, са назнаком за Лице овлашћено за заштиту података о личности у Привредној комори или усмено позивом на број: 066/87-51-127.

Лице за заштиту података о личности ће одговорити на Ваш упит што је раније могуће зависно од комплексности, али у року не дужем од 30 дана од дана пријема таквог упита.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Да би се обезбедила поштена и транспарентна обрада података о личности у односу на Вас (члан 23. став 2. тачка 5) Закона), обавештавамо Вас да је давање података о личности у смислу регистара које води Привредна комора у складу са Законом о дуалном образовању, Ваша законска обавеза и неопходан услов за закључење предвиђених Законом о дуалном образовању.

У случају да не желите да дате прописане податке о личности нећете бити у могућности да остварите права прописана Законом о дуалном образовању.

КОЛАЧИЋИ

На нашем сајту налазе се наши колачићи као и колачићи трећих страна којивам омогућавају да на лакши начин користите сајт и крећете се по истом. Неки од тих колачића се користе и у сврху аналитике.

Детаљније информације се налазе у нашој Политици о колачићима која ће Вам бити приказана приликом прве посете сајту и на којој можете извршити и појединачно подешавање одредених категорија колачића који нису непоходни.

Уклањање Колачића је могуће променом подешавања у Вашем интернет претраживачу (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge,Safari итд.). Сачувани Колачићи могу бити уклоњени, али зависно од врсте Колачића такво уклањање може потенцијално умањити функционалност платформе.

У случају да Колачић омогућава приступ идентитету корисника, третира се као било који други податак о личности и примењује све што је речено о подацима о личности.

Прописи ЕУ о телекомуникацијама, као и Закон о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 – одлука УС, 62/14 и 95/18- др. закон), омогућавају коришћење Колачића, под условом да је корисник (лице на које се подаци односе) на јасан и прецизан начин обавештен осврси прикупљања и обрађивања Колачића и да је имао прилику да одбије такво обрађивање.

РАЗНО

Ова политика ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет презентацији https://dualnoobrazovanje.rs/.

Ова политика може бити мењана и допуњавана, с тим што то не сме ни накоји начин умањити ниво правне заштите лица на које се подаци односе.

Лице на које се подаци односе биће обавештено о свим битним изменама ове политике уобичајеним средствима.

Ова политика последњи пут је измењена:

21. априла 2020. године