Код обавеза послодаваца у дуалном образовању посебно бисмо истакли материјално и финансијско обезбеђење ученика, прописано члановима 33. и 34. Закона о дуалном образовању. Под материјалним обезбеђењем подразумева се обавеза послодаваца да ученику обезбеди: средства и опрему за личну заштиту на раду, осигурање за случај повреде током учења кроз рад, накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца и накнаду стварних трошкова превоза од школе од места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Под осигурањем за случај повреде током учења кроз рад подразумева се додатно осигурање за чије је обезбеђивање задужен послодавац.

Када је реч о покрићу стварних трошкова превоза, послодавац је дужан да надокнади ученику само документоване трошкове, достављањем од стране ученика послодавцу појединачне карте јавног превоза и то од школе до компаније и назад, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Финансијско обезбеђење ученика подразумева накнаду на коју ученик има право у нето висини од најмање 70% минималне цене рада по сваком сату проведеном на учењу кроз рад која се исплаћује једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни месец.

Накнада је ослобођена од плаћања пореза, али се на њу плаћају припадајући доприноси и то: допринос од 2% за здравствено осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести и 4% за пензијско и инвалидско осигурање за случај инвалидности и телесног оштећења по основу повреде на раду и професионалне болести.

Када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а испуњени су услови за примену најниже месечне основице доприноса, обрачун доприноса врши се на сразмеран износ најниже месечне основице доприноса, који се утврђује сразмерно са бројем сати у односу на укупан фонд сати. Пример обрачуна трошкова у дуалном образовању можете наћи овде.