Што се тиче обавеза послодаваца у дуалном образовању посебно бисмо истакли материјално и финансијско обезбеђење ученика, прописано члановима 33. и 34. Закона о дуалном образовању. Под материјалним обезбеђењем подразумева се обавеза послодаваца да ученику обезбеди: средства и опрему за личну заштиту на раду, осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца уколико није обезбеђено на други начин, накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико није на други начин обезбеђено, као и накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца. Послодавац може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране у ученичком дому. Финансијско обезбеђење ученика подразумева накнаду на коју ученик има право у нето висини од најмање 70% минималне цене рада по сваком сату проведеном на учењу кроз рад, која се исплаћује једном месечно најкасније до краја текућег месеца за претходни месец.Накнада је изузета од плаћања пореза, али су послодавци у обавези да се придржавају Закона о здравственом осигурању (члан 28. став 1. тачка 1). Поменути члан прописује обавезу плаћања доприноса за случај повреде на раду (по стопи до 4%) и професионалне болести (по стопи од 2%), за ученике који се налазе на учењу кроз рад. Новчана накнада се исплаћује ученику сразмерно броју сати које је ученик провео код послодавца у току месеца. Oвде можете преузети пример обрачуна накнаде за текућу годину.