За ученике и родитеље

За ученике
Распоређивање ученика
Каријерно вођење и саветовање
Професионална оријентација
Уговори
Завршни/матурски испит

На дуално образовање се гледа са низом предрасуда – почев од тога да је то школовање за превазиђена занимања, преко тога да се тако врши уска специјализација кадрова за потребе једног конкретног предузећа. Технологија се данас развија таквом брзином, да само они који добро познају струку и прате новитете могу остати у послу. Због тога се крај формалног школовања не сме сматрати завршетком образовања. Сви морају током живота да непрекидно уче и усавршавају се. Они који то не схвате на време, бивају искључени са тржишта рада, пре или касније.
У обављању производних и занатских занимања догодиле значајне промене. Ова занимања су данас често и боље плаћена у односу на просечну зараду у Србији, а савремена производња је заснована на високом степену аутоматизације и безбедносних стандарда, што значи да су услови рада значајно другачији него што су некад били.

Такође, потребно је још од најранијих школских дана развијати склоност младих људи ка предузетништву. Ако нема искуство из праксе, млад човек се тешко одлучује и на покретање самосталног бизниса. Истраживања показују да ће само 3% до 5% младих људи покренути самостални посао, ако током школовања нису стицали неко радно искуство, али у оним срединама у којима јесу стицали то искуство, 15% до 20% младих који су завршили школовање покренуће сопствени бизнис.

Систем дуалног образовања нуди младим људима разноврсне могућности за даљи развој.
Под вођством и надзором координатора учења кроз рад у школи и инструктора у компанији, ученици допуњују теоретско знање стечено у школи и у реалном радном окружењу развијају вештине за рад у одређеном занимању или групи занимања. Тиме се олакшава њихова транзиција из школе ка тржишту рада и повећава могућност запослења.
У сарадњи са старијим колегама, ученици не само да стичу додатна, применљива знања, већ развијају социјалне вештине. Они ће моћи врло рано да науче шта су одговорност и тимски рад, како се сосптвеним незалагањем или лошијим радом могу угрозити и други чланови колектива, а како се предузимљивошћу, идејама и иницијативама могу постићи бољи и сопствени и колективни пословни резултати.
У реалном радном окружењу ученици могу проверити да ли оно што уче у школи одговара њиховој личности, интересовањима и компетенцијама. Такође, ученици уче од старијих колега, који им у том раном животном добу могу бити и узори који имају утицај на будуће одлуке и професионална опредељења ученика. Учење кроз рад у комбинацији са новчаном накнадом утиче да ученик развије свест о томе колико је важно постати самосталан и не зависити од својих родитеља. У реалном радном окружењу ученици препознају значај шансе која им је дата – да раде у модерном и добро опремљеном пословном окружењу и стекну искуства која ће им бити од значаја током целог радног века.
Дуално образовање, односно учење кроз рад, је намењено младима који воле изазов и иновације. Увођење дуалног образовања по правилу креће од производних , тј. техничких профила, јер ту највише до изражаја долази потреба повезаности са конкретним захтевима радних места. Највећи број тих профила тражи од ученика да имају одређене предиспозиције да би могли лако савладати градиво , како и у школи тако и у компанији. Негде је потребна прецизна рука, негде оштро око, негде сигурност и смиреност у раду. Млади који имају склоности ка рактичног , занатског талента, могу кроз овај модел образовања да га развију и да стекну квалификацију. Најбољи пример за илустрацију је профил модни кројач. Сви смо ми у животу барем једном имали потребу за услугама кројача и добро знамо да направимо разлику између доброг и лошег кројача. А некоме ко заврши овај профил , вештине стечене практичним вежбањем и та применљива функционална знања можда буду подстицај за даље учење и напредовање, па тај неко постане модни креатор односно сутра направи своју робну марку у модној индустрији.
Уврежена предрасуда је да се дуално образовање односи искључиво на занатска занимања и то она која захтевају обављање једноставних мануелних захвата и операција који се понављају. У складу са тим, најмање би се могло очекивати да дигитализација утиче на дуално образовање. Међутим, истина је другачија. Дуално образовање је образовање у реалном радном окружењу, па су ученици који се на овај начин школују у могућности да се са најсавременијим трендовима производње и савременим пословним процесима упознају пре него њихови другари који се школују на класичан начин, У складу са тим, у могућности су да правремено стичу искуства из дигитализације пословних процеса. У исто време, и сами су у прилици да утичу и допринесу осавремењивању производних процеса, јер је познато да млади знатно брже овладавају свим изазовима ИТ технологија.
Kомбинација стицања теоретског знања из ИТ и усавршавање дигиталних вештина у реалном радном окружењу , поред тога , доприноси повећању запошљивости и смањује осетљивост на губитак посла по основу технолошких вишкова.

За више информација преузмите наш Водич кроз дуално образовање за ученике и родитеље.

Начин распоређивања ученика утврђен је Правилником о распоређивању ученика. У распоређивању ученика учествују послодавци и наставници, али и сами ученици, тако што се усклађују исказане жеље ученика да обаве учење кроз рад код одређеног послодавца као и послодаваца за одређеним ученицима. Представници послодавца могу учествовати у распоређивању ученика само за образовни профил у чијој реализацији учествују.

Тим за каријерно вођење и саветовање (Тим за KВиС) прво организује у школи представљање свих послодаваца ученицима и њиховим родитељима и упознаје их са начином распоређивања ученика и бројем слободних места код сваког послодавца, најкасније до краја друге седмице од почетка школске године у којој реализација учења кроз рад почиње у 1. години, односно на крају школске године која претходи реализацији учења кроз рад.

Након представљања послодаваца ученицима, Тим за KВиС у школи организује интервјуисање свих ученика од стране свих послодаваца, уз обавезно учествовање родитеља ученика, односно другог законског заступника. Изузетно, у случају да родитељ или други законски заступник ученика није у могућности да присуствује, уместо њега интервјуу присуствује педагог или психолог школе.

Тим за KВиС припрема ученике за контекст у коме се реализује учење кроз рад као и за интервју са послодавцима код којих се реализује учење кроз рад.

Након обављеног интервјуа свих послодаваца са свим ученицима, тим за KВиС организује изјашњавање ученика, тако да ученици сачињавају своју листу послодаваца код којих би желели да обављају учење кроз рад, рангирајући све послодавце од најпожељнијег до најмање пожељног.

Поред ученика, листу жеља ученика потписује и родитељ, односно други законски заступник. Изузетно, уколико родитељ, односно други законски заступник није у могућности, листу жеља ученика потписује педагог или психолог школе.

Сваки послодавац након обављеног интервјуа са свим ученицима, сачињава своју ранг листу ученика, при чему мора да се изјасни за најмање онолико ученика колико има слободних места за учење кроз рад.

Тим за KВиС, на основу листа жеља сачињава листу распоређивања ученика по послодавцима, упарујући жеље ученика и послодаваца, од прве до последње жеље, до попуњавања свих слободних места код послодаваца.

У случају да се за истог ученика изјасне два или више послодаваца, ученик се распоређује код послодавца којег је у својој листи жеља рангирао на више место.

Ученици који се не распореде, Тим за KВиС распоређује у складу са најбољим интересом ученика и послодаваца, узимајући у обзир:

близину становања ученика у односу на просторије послодавца у којима се реализује учење кроз рад;
2) равномерну родну заступљеност ученика код свих послодаваца;
3) других околности које могу бити од значаја за ученика и послодавца.

Уколико се учење кроз рад реализује од другог разреда, приликом распоређивања ученика води се рачуна и о:

равномерном распоређивању ученика са одличним, врло добрим, добрим и довољним успехом код свих послодаваца;
оцени/или препоруци координатора учења кроз рад.

Након распоређивања свих ученика, Тим за KВиС сачињава коначну листу распоређивања ученика.

Каријерно вођење и саветовање (КВИС) и професионална оријентација представљају процес подршке развоју младих људи пружањем континуиране помоћи током њиховог каријерног развоја у процесу усмерења и опредељења, а све у складу са личним особинама и потребама тржишта рада за појединим занимањима.

КВИС представља један од начина да се млади људи оспособе да спознају сами себе, да уз стручну помоћ открију своје таленте, интересовања, способности, да разреше каријерне недоумице, да добију праве информације о свету образовања и занимања на основу којих могу да планирају своје образовање и доносе одлуке у преломним тренуцима живота. То су најчешће тренуци када ученици завршавају основну или средњу школу, факултет, односно када одлучују шта ће даље са својом каријером. За ученике је веома важно да знају које школе, односно факултети постоје, колике су реалне шансе за упис, који посао је за њих одговарајући, како би на основу свега тога могли да донесу одлуке о школи, факултету, односно занимању којим желе да се бави у будућности.

Закон о средњем образовању предвиђа да школа формира стручни тим за КВИС у чијем саставу су стручни сарадници и наставници. Задатак овог тима је да у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве КВИС-ом.

Закон о дуалном образовању такође предвиђа формирање тима за КВИС у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању, у циљу јачања вештина управљања каријером и доношења промишљених и одговорних одлука о професионалној будућности ученика. Тим чине представници запослених у школи, струковних удружења, јединице локалне самоуправе и послодаваца. Састанцима тима могу да присуствују и представници родитеља и ученичког парламента. Тим сарађује са тимом за професионалну орјентацију основне школе ради успостављања континуитета пружања услуга каријерног вођења и саветовања и информисања ученика и њихових родитеља o могућностима школовања на образовним профилима у дуалном образовању, условима и контексту у којем се реализује учење кроз рад код послодавца. Поред тога, једна од кључних активности овог тима је распоређивање ученика за учење кроз рад, у складу са Правилником којим се уређује распоређивање ученика за учење кроз рад.

Задатак школског тима је да охрабри и подржи ученике у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, да самостално процене себе и своје потенцијале и на тај начин донесу коначну одлуку, уз коришћење бројних информација о професијама, каријери, могућностима даљег учења и образовања и формирање сопственог става о томе. Пролазећи кроз овај процес млади се оспособљавају да управљају својим каријерним развојем.

Како изабрати средњу школу је за родитеље веома важан, а за велики број основаца претежак задатак. Ученици основне школе најчешће немају довољно знања, а још мање искуства везана за радна занимања. Неоспорно је да родитељи имају важну улогу да помогну својој деци да донесу коначну одлуку при избору средње школе. Имају много више искуства, добро познају своју децу као и друштвено-економске околности. Међутим, иако је сигурно да сваки родитељ жели да његово дете буде срећно, задовољно и успешно у животу и професији којом ће се бавити, неретко се дешава да родитељи не могу бити у потпуности објективни, да усмеравају децу у области које су њима блиске и које вреднују, да често пореде своје дете са другом децом и њиховим изборима, а да понекад занемаре или не препознају таленте или интересовања које њихово дете има. Зато је неопходно да и ученици, али и родитељи у тим кључним моментима имају стручну помоћ лица која континуирано прате развој и постигнућа ученика, објективни су, не поистовећују своје могућности са могућностима детета, информишу их и усмеравају на начин који ће омогућити да ученик самостално донесе одлуку о свом будућем професионалном опредељењу.

Недостатак одговарајућих информација и подршке при одлучивању може се надокнадити системским спровођењем професионалне оријентације, односно КВИС у основним и средњим школама.

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа да школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима у избору средње школе и занимања. Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже ученицима и њиховим родитељима у избору средње школе и занимања, узимајући у обзир склоности и способности ученика, прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања.

Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда.

За дуално образовање ови тимови могу имати веома велики значај јер ученици, а често и родитељи немају довољно информација шта заправо подразумева дуално образовање, који су то дуални профили, шта подразумева одређено занимање, какве су могућности запошљавања или наставка школовања ученика који се определе за неки од ових профила и сл. Задатак ових тимова је да информишу ученике и њихове родитеља o могућностима школовања на образовним профилима у дуалном образовању, условима и контексту у којем се реализује учење кроз рад код послодавца.

Да би се на реалан начин ученицима приближила занимања у дуалном образовању, неопходно је радити на сталном повезивању компанија са основним и средњим школама, па су у том циљу посете предузећима од суштинске важности. Само у директним контактима са младим људима који се налазе на прекретници избора будућег занимања и представљањем позитивних примера успешних привредника, млади се информишу о различитим занимањима, радним окружењем, имају могућност да испробају радне задатке и тако провере избор жељеног занимања. На тај начин им се помаже да превазиђу баријере и стереотипе у избору занимања са којима су се до сада сусретали и самостално донесу одлуку о избору будућег занимања и школовања. Веома је важно радити на подизању опште друштвене свести младих о значају занатско-техничких занимања и предузетништва још од основне школе, пружити им довољно информација на основу којих могу да реално сагледају тржиште рада и определе се занимања која им одговарају, а која при том перспективу.

УГОВОР О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Уговор о дуалном образовању се закључује између школе и послодавца, у писменој форми, најмање на период од три, односно четири године, у складу са планом и програмом наставе и учења.

Обавезни елементи

У наставку су дати обавезни елементи које уговор о дуалном образовању треба да садржи:
• назив, седиште и матични број послодавца као и регистарски број
• Потврде;
• 2) назив и седиште школе;
• 3) образовни профил који је предмет уговора;
• 4) обавеза послодавца да изводи учење кроз рад о сопственом трошку;
• 5) обавезе школе у вези са реализацијом учења кроз рад;
• 6) обавезе послодавца у вези са реализацијом учења кроз рад;
• 7) план и програм реализације учења кроз рад;
• 8) место и временски распоред реализације учења кроз рад;
• 9) максималан број ученика које школа може упутити на учење кроз
• рад;
• 10) број лиценцираних инструктора које послодавац обезбеђује за те
• потребе;
• 11) период трајања уговора;
• 12) разлози за престанак важења и за раскид уговора;
• 13) начин решавања евентуалних спорова;
• 14) датум и потписи уговорних страна.

Школа може да закључи уговор о дуалном образовању с једним или више послодаваца који морају да имају Потврду о испуњености услова за учење кроз рад. Послодавац може да закључи уговор о дуалном образовању с једном или више школа. Послодавац је дужан да Привредној комори Србије достави уговор о дуалном образовању, у року од осам дана од дана закључења уговора, ради уписа у регистар. Kопију уговора послодавац може доставити у штампаној или електронској форми.

Разлози за раскид уговора као и пратеће последице раскида овог уговора наведени су у Закону о дуалном образовању, чл. 18-20.
Регистар уговора о дуалном образовању води ПKС. Подаци који се уписују у регистар су јавно доступни и објављују се на званичној интернет страници ПKС.

Пример уговора о дуалном образовању можете видети овде.

УГОВОР О УЧЕЊУ KРОЗ РАД

Уговор о учењу кроз рад закључују послодавац и ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика, у писменој форми.
Уговор о учењу кроз рад закључује се најкасније до почетка школске године у којој почиње реализација учења кроз рад.
Послодавац је дужан да води евиденцију закључених уговора, у складу са законом.

Обавезни елементи

У наставку су дати обавезни елементи које уговор о учењу кроз рад треба да садржи:

• Идентификациони подаци послодавца;
• Име и презиме ученика и његова адреса становања;
• Име и презиме родитеља, односно другог законског заступника ученика и његова адреса становања;
• идентификациони подаци школе коју ученик похађа;
• назив образовног профила;
• потврда здравствене установе да ученик испуњава здравствене услове за образовни профил;
• обавеза послодавца да организује и реализује ученику учење кроз рад у складу с планом и програмом наставе и учења;
• место и време реализације учења кроз рад;
• обавеза ученика да редовно обавља учење кроз рад код послодавца;
• обавеза ученика да поштује интерна акта послодавца у делу који се односи на време боравка, учење и безбедност ученика код послодавца;
• материјално обезбеђење ученика;
• финансијско обезбеђење ученика;
• период трајања уговора;
• разлози за престанак важења и раскид уговора;
• начин решавања евентуалних спорова;
• датум и потпис уговорних страна.

Саставни део овог уговора је план реализације учења кроз рад.

Разлози за раскид уговора као и пратеће последице раскида овог уговора наведени су у Закону о дуалном образовању, чл. 24-26. Послодавац је дужан да о раскиду овог уговора и склопљеним новим уговором обавести Привредну комору Србије, најкасније у року од 8 дана од дана закључивања уговора.

Пример уговора о учењу кроз рад можете видети овде.

 

Зависно од тога да ли је дуални образовни профил трогодишњи или четворогодишњи, завршава се полагањем завршног, односно матурског испита, чији садржаји су прописани су планом и програмом наставе и учења.

Завршним, односно матурским испитом проверава се да ли су током учења стечене компетенције које су утврђене стандардом квалификације. С озбиром на то да су компетенције стицане и у реалном радном окружењу, у провери обавезно учествују квалификовани представници послодаваца. Овај рад они обављају без посебне накнаде за то. Њих за чланство у Kомисији предлаже Привредна комора Србије.

Након положеног завршног, односно матурског испита ученику се издаје јавна исправа, у складу са законом.

Додатак дипломе ученика који је положио завршни, односно матурски испит садржи податак о обиму оствареног учења кроз рад и списак послодаваца код којих је учење кроз рад обављено.

Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније