За послодавце

Процедура укључивања у ДО
За инструкторе
Програм обуке инструктора

Увођење дуалног образовања у образовни систем Републике Србије иницирала је Привредна комора Србије на захтев привреде, како би школовање кадрова одговарало потребама привреде и како би се смањила незапосленост младих. Циљеви дуалног образовања су обезбеђивање услова за стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада, допринос јачању конкурентности привреде Србије, као и омогућавање запошљавања по завршеном образовању. Бенефити дуалног образовања за послодавце су вишеструки. Наиме, послодавци неће имати потребу да приликом запошљавања нових радника издвајају знатна средства за организовање додатних обука јер су ученици већ стекли потребна стручна знања и вештине кроз формално – дуално образовање. Трошкови селекције нових кадрова се смањују јер послодавци могу да одаберу најбоље ученике од оних који су провели три, односно четири године учења кроз рад у њиховим објектима, а имају и могућност да профилишу кадрове према својим потребама и процесима рада.

Учешће компанија у дуалном образовању је добровољно што значи да се укључују само они послодавци који имају интереса да приме ученике на учење кроз рад, односно који имају проблем са дефицитарним занимањима или неквалификованим кадровима. Активно учешће привреде у дуалном образовању подразумева да је компанија спремна да:

 • прође процес „акредитације“, односно испуни услове за извођење учења кроз рад за образовни профил или групу образовних профила И добије потврду коју издаје Привредна комора Србије;
 • понуди места за ученике у компанији за учење кроз рад у складу са својим потребама за запошљавањем кадрова;
 • именује запосленог/е у компанији који би, пошто прође одговарајућу дидактичко-педагошку обуку коју организује ПКС, постао лиценцирани инструктор ученицима;
 • обезбеди новчану накнаду ученицима на учењу кроз рад, по сваком сату проведеном на учењу кроз рад у нето висини од најмање 70% минималне цене рада;
 • обезбеди средства и опрему за личну заштиту на раду;
 • обезбеди осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца;
 • обезбеди накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз;
 • обезбеди накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца. Послодавац може да обезбеди ученику и покриће трошкова смештаја и исхране у ученичком дому;

Међусобни однос школе и послодавца уређује се уговором о дуалном образовању, а међусобни однос послодавца и ученика, односно родитеља или другог законског заступника ученика уређује се уговором о учењу кроз рад.

Уколико желите да се укључите у дуално образовање то можете учинити у 6 корака:

 1. Отворите профил на овој wеб страници и унесете све релевантне податке о својој компанији

Да бисте могли да примите ученика на извођење учења кроз рад, потребно је да испуните одређене услове, тако да је следећи корак да

 1. Поднесете захтев за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад најкасније до 30.септембра календарске године која претходи школској години у којој почиње учење кроз рад. Више о образовним профилима можете видети овде. На профилу Вам је наведена сва потребна документација коју подносите Привредној комори Србије која по добијању уредне документације формира комисију за проверу испуњености ових услова и издаје Вам потврду.

Један од услова да добијете ову потврду јесте да располажете потребним бројем лиценцираних инструктора које ћете изабрати из редова својих запослених, који су у обавези да прођу обуку и положе испит, у организацији ПКС и на тај начин стекну потребну лиценцу. Обука подразумева стицање основе педагошко-дидактичких знања и вештина који су неопходни за рад са ученицима.

Стога је наредни корак да

 1. Поднесете захтев за обуку и полагање испита за инструктора/е. Број запослених које ћете пријавити зависи од броја ученика које желите да примите на учење кроз рад. Тачан број инструктора зависи од образовног профила и прописан је одговарајућим планом и програмом наставе и учења.

Затим,

 1. Попуните Изјаву о намери у којој ћете навести који од понуђених дуалних профила Вам је потребан и који можете да реализујете у својој компанији, као и колико ученика сте спремни да примите на учење кроз рад. Уколико сматрате да ниједан профил из понуде не одговара Вашим потребама, наведите који профил Вам је потребан.

Молимо Вас да имате на уму да ће Ваш захтев бити узет у обзир приликом планирања уписа у средње школе на локалном, регионалном и националном нивоу. Јако је важно да добро сагледате све предвиђене услове и обавезе јер се прикупљени подаци достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја и на основу њих се доноси коначна одлука о броју и структури уписа ученика за наредну школску годину, која се објављује у Конкурсу за упис ученика у 1. разред средње школе обично у мају месецу.

Када се заврши упис ученика у 1. разред, потребно је да

 1. Потпишете Уговор о дуалном образовању којим се регулишу међусобни односи школе и послодавца

По завршетку распоређивања ученика за учење кроз рад у коме учествујете заједно са школом, потребно је да

 1. Потпишете Уговор/е о учењу кроз рад којим се регулишу међусобни односи ученика и послодавца.

Инструктор је лице запослено код послодавца, које непосредно обезбеђује да се током учења кроз рад реализују садржаји прописани планом и програмом наставе и учења и одговорно је да ученици стекну компетенције прописане стандардом квалификације.

Законом је инструктор дефинисан као:

 1. Лице које је у радном односу код послодавца или самостално обавља делатност,односно друго лице које ангажује послодавац, у складу са законом којим се уређује рад;
 2. Има радно искуство од најмање три године у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик образује у дуалном образовању;
 3. Има најмање исти ниво образовања за одговарајући образовни профил за који се ученик школује;
 4. Познаје језик националне мањине на којем се остварује план и програм наставе и учења;
 5. Лице које је обавило обуку за инструктора ии ма потврду о положеном испиту за инструктора (лиценцу);
 6. Лице које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против привреде, против службене дужности, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, да није правноснажно осуђивано за прекршај из области радних односа и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.*

Да би неко био успешан инструктор није довољно само да буде искусан стручњак у својој области рада. Свакако да је одлука да постанете инструктор у великој мери питање ваше жеље да допринесете унапређењу своје професије и организације у којој сте запослени кроз лично ангажовање. Са друге стране, таква одлука вам даје могућност да пружате несебичну помоћ младима у развоју. У том смислу, неопходно је да одслушате педагошко-дидактичку обуку. Обуку инструктора организује Привредна комора Србије. Правилником о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора предвиђено је да обука траје 40 часова. По завршетку обуке полаже се испит за инструктора. Испит се састоји из писменог и усменог дела. Када лице положи оба дела испита стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Лиценца је на лично име и има трајну вредност, односно није потребно обнављати је. Привредна комора Србије води и редовно ажурира регистар издатих лиценци.

Инструктора на обуку пријављује послодавац. Неопходан услов је да послодавац има креиран профил на wеб порталу дуалног образовања путем ког подноси захтев за обуку и захтев за испит за лиценцу инструктора. Уз захтеве је потребно доставити пратећу документацију наведену у самим захтевима на адресу електронске поште: obrazovanje@pks.rs. Примере захтева можете видети овде.

 

На основу члана 30. став 14. Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, број 101/17) Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита за инструктора („Службени гласник РС“, број 70 од 21. септембра 2018. године). Програм обуке инструктора је саставни део овог правилника.

Програм обуке инструктора за реализацију учења кроз рад заснован је на опису компетенција које произилазе из одговорности и услова прописаних Законом о дуалном образовању.

Сврха програма обуке за инструктора је осигурање квалитета реализације учења кроз рад путем дефинисања исхода којима се обезбеђује оспособљеност инструктора за успешно планирање, реализацију учења кроз рад  праћење развоја компетенција ученика.

Циљ обуке је развој компетенција инструктора за реализацију учења кроз рад.

Програм садржи 5 области:

 1. Примена законодавног оквира у учењу кроз рад
 2. Планирање и припрема учења кроз рад
 3. Реализација учења кроз рад
 4. Праћење и вредновање компетенција у учењу кроз рад
 5. Подршка развоју ученика у учењу кроз рад

Програмом обуке се детаљно описују компетенције, очекивани исходи знања, вештина и ставова и препоручени садржаји.

Програм обуке инструктора можете наћи овде.

Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније