Образовни профили у ДО

Тренутно се у понуди система средњег стручног образовања налази 51 образовни профил, прилагођен за реализацију по дуалном моделу образовања.

План и програм наставе и учења за сваки образовни профил који се реализује по дуалном моделу образовања садржи стандард квалификације, општеобразовне и стручне предмете. У оквиру стручних предмета наведени су предмети који се реализују као учење кроз рад.

Стандард квалификације садржи опис посла који се дефинише уз учешће релевантних привредника, и циљеве и исходе учења којима је прописано која знања и вештине ученик треба да стекне током школовања.

На бази прописаних исхода учења, школа у сарадњи са послодавцем, израђује План реализације учења кроз рад који садржи опис активности, место и динамику остваривања учења кроз рад.

Планови и програми наставе и учења иновирају се сваких пет година, односно у краћем року ако потребе привреде и технолошког развоја то захтевају.

У секцији Документи, можете погледати лифлете за све образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања.

Трогодишњи профили
Четворогодишњи профили

Списак профила

Документи

Назив профила

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Опис: Оператер за израду намештаја у прва два разреда стиче знања и вештине везане за израду намештаја, а у трећем разреду опредељује се за једну од три технологије: столар, тапетар, лакирер. Током учења кроз рад ученик стиче знања и вештине користећи технологију рада на ЦНЦ машинама.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 2 дана II разред: 3 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120 h II разред: 120 h III разред: 120 h

Назив профила

ЕЛЕKТРИЧАР

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом Електричар ученик се оспособљава да изводи електроинсталатерске радове, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: ученик је у школи; II разред: 2 дана; III разред: 3 дана 

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ЕЛЕKТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом електромонтер мрежа и постројења ученик се оспособљава да изводи електромонтажне радове на водовима и на електроенергетским постројењима, да изводи прикључења на дистрибутивну мрежу и отклања кварове опреме на терену и у радионици.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом бравар-заваривач ученик се оспособљава да Израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом механичар моторних возила ученик се оспособљава да дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатацији и врши контролу исправности моторних возила.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР МАШИНСKЕ ОБРАДЕ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом оператер за прераду метала ученик се оспособљава да обавља послове обраде делова конвенционалним и нумерички управљаним машинама (струг, глодалица или брусилица) и да врши подешавање машина.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ПЕKАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом пекар ученик се оспособљава да планира и организује послове у пекари, обавља послове у производњи пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба, пецива од квасног, лиснатог и вученог теста, колача од квасног, прхког и меденог теста, чајног пецива и тестенине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 90 h III разред: 120 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом оператера у прехрамбеној ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у технолошком процесу прехрамбене индустрије као и у производњи полупроизвода и готових прехрамбених производа, планирању и организацији сопственог рада у производњи прехрамбених производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 120 h III разред: 150 h

Назив профила

МЕСАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом месар ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у процесу обраде и прераде меса, коље животиње и добија месо, обради месо, преради месо, продаје месо, планира и организује послове у сопственој месари.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 90 h III разред: 120 h

Назив профила

ИНДУСТРИЈСKИ МЕХАНИЧАР

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом индустријски механичар ученик се оспособљава да обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина, прати рад индустријских машина и Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: /

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 360 h III разред: 720 h

Назив профила

МОДНИ KРОЈАЧ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: образовним профилом модни кројач ученици се оспособљавају да конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 120h III разред: 180h

Назив профила

МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: образовним профилом механичар текстилних машина ученици се оспособљавају за обављање послова на монтажи, одржавању и сервисирању механички и компјутерско управљаних машина у текстилној индустрији (машина за предење, ткање, плетење, штампање, оплемењивање и конфекцијских машина).

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 120h

Назив профила

РУKОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСKОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Опис: образовним профилом руковалац грађевинском механизацијом ученик се оспособљава да рукује грађевинском механизацијом за ископ и утовар, за померање, разастирање и планирање, да рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона, за асфалтне радове, као и простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 90h

Назив профила

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВА

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Опис: образовним профилом оператер основних грађевинских радова ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 90 h

Назив профила

ИНДУСТРИЈСKИ KРОЈАЧ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: образовним профилом индустријски кројач ученик добија теоријска знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби; Схвата значај прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа; развија способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа; схвата значај и утицај својстава влакана на карактеристике крајњег производа; овладава знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе; стиче знања о начину израде текстилних површина и нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби, о општим појмовима о природној и вештачкој кожи; схвата значај начина прераде коже и његовог утицаја на својства добијене готове коже, особина готових кожа и помоћних материјала на карактеристике готових производа; развија способности препознавања и избора готових кожа, при изради производа од коже; стиче знања о и схвата значај примене помоћних материја при изради производа од коже.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 90h III разред: 150h

Назив профила

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧKИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом сервисер термичких и расхладних уређаја ученик се оспособљава за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникацију и организацију рада на радном месту (у сервису или на терену), поправлјање кућних уређаја и апарата и монтирање уређаја у домаћинству.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 90h

Назив профила

МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом монтер телекомуникационих мрежа ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради, монтажи и одржавању сигнално-телекомуникационе мреже и инсталација, опреме и уређаја.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 90h

Назив профила

KОНОБАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом конобар ученик се оспособљава да прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује госте храном и пићем, као и да послужује госте на различите начине у складу са типом догађаја, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 1 дан III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120 h

Назив профила

KУВАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом кувар ученик се оспособљава за припрему, сервирање и декорисање свих врста топлих и хладних јела, стиче знања о термичкој обради хране, принципима здраве исхране и квалитетном одржавању хигијене у кухињи и при припреми хране. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120h

Назив профила

ПЛАСТИЧАР

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: образовним профилом пластичар ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради пластике и производа од пластике, одржавање алата, машина и уређаја у производњи пластике.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120h II разред: 90h III разред: 120h

Назив профила

ПОСЛАСТИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом посластичар ученик се оспособљава за пријем, обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, као и припрему, сервирање и декорисање топлих, хладних и сувих посластица. Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Поред тога, обавља послове као што су продаја и пласирање производа на тржиште као и сервирање и излагање финалних производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120 h

Назив профила

ТРГОВАЦ

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом трговац ученик се оспособљава припрему и организацију процеса рада у продавници, продају, набавку, излагање, складиштење и чување робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 60h

Списак профила

Документи

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА KОМПЈУТЕРСKО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: Повезујући познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару, ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред:  /,  II разред: 60h, III разред: 60h, IV разред: 90h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИKУ И ИНТЕНЕТ ОБЛИKОВАЊЕ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: образовним профилом техничар за дигиталну графику и интернет обликовање ученик се оспособљава да обавља послове припреме дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма, прилагођавања графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерске игре, одржавања и редизајн графичких садржаја на Интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама и израда дигиталних графичких 2D решења, 3D модела и анимација.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 120h III разред: 120 h IV разред: 120 h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИKУ И ШПЕДИЦИЈУ

Подручје рада: Саобраћај

Опис: образовним профилом техничар за логистику и шпедицију ученик се оспособљава да обавља послове организације превоза робе, посредовања и заступања при царинским пословима, организације складиштења и руковања робом и праћења унутрашњег тока робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 60 h IV разред: 60 h

Назив профила

ЕЛЕKТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом електротехничар информационих технологија ученик се оспособљава да припрема и организује рад, израђује десктоп и веб апликација (статичких и динамичких веб страница), израђује и управља базом података и израђује техничку документацију.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 30h III разред: 60h IV разред: 90h

Назив профила

ТУРИСТИЧKО-ХОТЕЛИЈЕРСKИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: образовним профилом туристичко-хотелијерски техничар ученик се оспособљава за израду, продају, праћење туристичких услуга, праћење реализације туристичких услуга, обављање рецепцијских послова, организацију скупова у хотелу и организацију рада у хотелу и агенцији.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: / IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 150h III разред: 180h IV разред: 120h

Назив профила

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИKЕ

Подручје рада: Електротехника

Опис: образовним профилом техничар мехатронике ученик се оспособљава за вршење поправке и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система, монтирање компонената и дијагностиковање кварова мехатронске опреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 2 дана IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 90h III разред: 90h IV разред: 90h

Назив профила

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом пољопривредни техничар ученик се оспособљава за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у кобинатима и на газдинствима.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 150h III разред: 150h IV разред: 60h

Назив профила

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом  прехрамбени техничар ученик се оспособљава за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 60h IV разред: 60h

Назив профила

ВИНОГРАДАР-ВИНАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: образовним профилом  виноградар-винар ученик се оспособљава за производњу садног материјала, гајење винове лозе, виноградарску и винарску производњу, као и за пласман и маркетинг вина и грожђа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 150h III разред: 150h IV разред: 120h

Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније