Образовни профили у ДО

Тренутно се у понуди система средњег стручног образовања налази 51 образовни профил, прилагођен за реализацију по дуалном моделу образовања.

План и програм наставе и учења за сваки образовни профил који се реализује по дуалном моделу образовања садржи стандард квалификације, општеобразовне и стручне предмете. У оквиру стручних предмета наведени су предмети који се реализују као учење кроз рад.

Стандард квалификације садржи опис посла који се дефинише уз учешће релевантних привредника, и циљеве и исходе учења којима је прописано која знања и вештине ученик треба да стекне током школовања.

На бази прописаних исхода учења, школа у сарадњи са послодавцем, израђује План реализације учења кроз рад који садржи опис активности, место и динамику остваривања учења кроз рад.

Планови и програми наставе и учења иновирају се сваких пет година, односно у краћем року ако потребе привреде и технолошког развоја то захтевају.

У секцији Документи, можете погледати лифлете за све образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања.

Трогодишњи профили
Четворогодишњи профили

Списак профила

Документи

Назив профила

БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава да израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног, електроотпорног и гасног заваривања, спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ЕЛЕKТРИЧАР

Подручје рада: Електротехника

Опис: ученик се оспособљава да изводи електроинсталатерске радове, поправку кућних електроуређаја и одржавање индустријске електроопреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: ученик је у школи; II разред: 2 дана; III разред: 3 дана 

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ЕЛЕKТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

Подручје рада: Електротехника

Опис:  ученик се оспособљава да изводи електромонтажне радове на водовима и на електроенергетским постројењима, да изводи прикључења на дистрибутивну мрежу и отклања кварове опреме на терену и у радионици.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ИНДУСТРИЈСKИ KРОЈАЧ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: ученик добија теоријска знања о текстилним влакнима, врстама,својствима и употреби; Схвата значај прераде влакана у одговарајуће текстилне материјале и њихову улогу у добијању готових производа; развија способности препознавања влакана на основу изгледа и опипа; схвата значај и утицај својстава влакана на карактеристике крајњег производа; овладава знањима о начину израде пређе, врстама, карактеристикама и употреби пређе; стиче знања о начину израде текстилних површина и нетканог текстила, врстама, карактеристикама и употреби, о општим појмовима о природној и вештачкој кожи; схвата значај начина прераде коже и његовог утицаја на својства добијене готове коже, особина готових кожа и помоћних материјала на карактеристике готових производа; развија способности препознавања и избора готових кожа, при изради производа од коже; стиче знања о и схвата значај примене помоћних материја при изради производа од коже.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: 30h II разред: 90h III разред: 150h

Назив профила

ИНДУСТРИЈСKИ МЕХАНИЧАР

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава да обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина, машински обради једноставне делове, монтира подсклопове и осигура квалитет рада при њиховом одржавању.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: 2 дана  III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h  II разред: 60h  III разред: 90h

Назив профила

KОНОБАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава да прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује госте храном и пићем, као и да послужује госте на различите начине у складу са типом догађаја, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 1 дан III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120 h

Назив профила

KУВАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава за припрему, сервирање и декорисање свих врста топлих и хладних јела, стиче знања о термичкој обради хране, принципима здраве исхране и квалитетном одржавању хигијене у кухињи и при припреми хране. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120h

Назив профила

МЕСАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у процесу обраде и прераде меса, коље животиње и добија месо, обради месо, преради месо, продаје месо, планира и организује послове у сопственој месари.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 120 h III разред: 150 h

Назив профила

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава да дијагностикује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем и уз помоћ дијагностичког уређаја, сервисира возила у експлоатацији и врши контролу исправности моторних возила.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60 h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: ученици се оспособљавају за обављање послова на монтажи, одржавању и сервисирању механички и компјутерско управљаних машина у текстилној индустрији (машина за предење, ткање, плетење, штампање, оплемењивање и конфекцијских машина).

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 120h

Назив профила

МОДНИ KРОЈАЧ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: ученици се оспособљавају да конструишу и моделују одећу, израђују кројну слику, ручно и машински кроје, израђују мушку, женску и дечју одећу, раде на аутоматима и специјалним машинама за шивење и вез

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 30h II разред: 120h III разред: 180h

Назив профила

МОНТЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА

Подручје рада: Електротехника

Опис: ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради, монтажи и одржавању сигнално-телекомуникационе мреже и инсталација, опреме и уређаја.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 90h

Назив профила

ОБУЋАР

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: Ученик се оспособљава да ручно и машински израђује горње и доње делове обуће, склапа их у једну целину и врши завршну обраду и поправку обуће.

Назив профила

ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Опис: ученик се оспособљава да машински обради дрво, плочу на бази древта, површински обради и заштити производ од дрвета, кроји и шије материјал за пресвлачење намештаја, тапацира производ, склапа и монтира столарске и тапетарске производе, управља CNC машинама у производњи намештаја, примени мере заштите и безбедности на раду и заштите животне средине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 2 дана II разред: 3 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120 h II разред: 120 h III разред: 120 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР МАШИНСKЕ ОБРАДЕ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове обраде делова конвенционалним и нумерички управљаним машинама (струг, глодалица или брусилица) и да врши подешавање машина.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60 h III разред: 90 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСKИХ РАДОВА

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Опис: ученик се оспособљава да изводи армирачко-бетонске, зидарске и тесарске послове.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 90 h

Назив профила

ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: ученик стиче знања и вештине за спровођење хигијенских, заштитних и еколошких мера у технолошком процесу прехрамбене индустрије као и у производњи полупроизвода и готових прехрамбених производа, планирању и организацији сопственог рада у производњи прехрамбених производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 120 h III разред: 150 h

Назив профила

ПЕKАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: ученик се оспособљава да планира и организује послове у пекари, обавља послове у производњи пшеничних, мешаних и специјалних врста хлеба, пецива од квасног, лиснатог и вученог теста, колача од квасног, прхког и меденог теста, чајног пецива и тестенине.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 90 h III разред: 120 h

Назив профила

ПЛАСТИЧАР

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: ученик се оспособљава за самостално обављање послова на изради пластике и производа од пластике, одржавање алата, машина и уређаја у производњи пластике.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120h II разред: 90h III разред: 120h

Назив профила

ПОСЛАСТИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава за пријем, обраду, паковање и складиштење намирница и готових посластица, као и припрему, сервирање и декорисање топлих, хладних и сувих посластица. Прибор за рад је намењен искључиво за куварске и посластичарске послове, а употребљава и машине и друге уређаје за припрему посластичарских специјалитета. Поред тога, обавља послове као што су продаја и пласирање производа на тржиште као и сервирање и излагање финалних производа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h II разред: 150h III разред: 120 h

Назив профила

РУKОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСKОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Опис: ученик се оспособљава да рукује грађевинском механизацијом за ископ и утовар, за померање, разастирање и планирање, да рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона, за асфалтне радове, као и простом грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 90h

Назив профила

СЕРВИСЕР ТЕРМИЧKИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА

Подручје рада: Електротехника

Опис: ученик се оспособљава за спровођење заштитних и еколошких мера у процесу рада, комуникацију и организацију рада на радном месту (у сервису или на терену), поправљање кућних уређаја и апарата и монтирање уређаја у домаћинству.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 2 дана III разред: 3 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 90h

Назив профила

СТОЛАР

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Опис: ученик се оспособљава да врши ручну, машинску , површинску обраду материјала од дрвета и заштиту производа од дрвета, да склапа и монтира елементе и продаје производе.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:
I разред: / II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 60 II разред: 120h III разред: 60h

Назив профила

ТРГОВАЦ

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава припрему и организацију процеса рада у продавници, продају, набавку, излагање, складиштење и чување робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан II разред: 2 дана III разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 60h III разред: 60h

Списак профила

Документи

Назив профила

АВИОМЕХАТРОНИЧАР

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом авиомехатроничар ученик се оспособљава да одржава мехатронске компоненете система ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме ваздухоплова, опреме службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова, опреме службе прихвата и отпреме путника и пртљага, опреме службе прихвата и отпреме робе, да одржава контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, опреме за експолатацију аеродрома у зимским условима, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: 5h  IV разред: 6h

Број сати на годишњем нивоу које ученик проводи код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h  IV разред: 60 h

Назив профила

АВИО-ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Машинство и обрада метала
Опис: образовним профилом авио-техничар ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената компонената и система авиона, хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација као и поступци неопходни за издавање уверења о спремности за употребу ваздухоплова.
Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:
I разред: / II разред: / III разред: 6h IV разред: 5h
Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:
I разред: 70h II разред: 70h III разред: 70h IV разред: 105h

Назив профила

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ВАЗДУХОПЛОВ И МОТОР

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом авио-техничар за ваздухоплов и мотор ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената, компонената и система борбених авиона, борбених хеликоптера, турбомлазних мотора, клипних мотора, опслужује и сервисира борбене ваздухоплове, да чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  IIIразред: 5h  IV разред: 6h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h IV разред: 105h

Назив профила

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис посла: образовним профилом авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова ученик се оспособљава да врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената, компонената електронских система борбених авиона, борбених хеликоптера,  врши прегледе исправности, отклања неисправности елемената и компонената, опслужује и сервисира уређаје радарско рачунарских система и борбених ваздухоплова, чита, пише и комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: 5h  IV разред: 6h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h  IV разред: 105h

Назив профила

АВИО-ТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава да врши прегледе исправности и отклања неисправности елемената, компонената електро-опреме и система наоружања борбених авиона, борбених хеликоптера, да опслужује и сервисира уређаје електро опреме и система наоружања борбених ваздухоплова, као и да чита, пише и  комуницира на језику на коме је написана техничка документација борбених ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 5h  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h III разред: 70h  IV разред: 105h

Назив профила

ЕЛЕKТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Подручје рада: Електротехника

Опис: ученик се оспособљава да припрема и организује рад, израђује десктоп и веб апликација (статичких и динамичких веб страница), израђује и управља базом података и израђује техничку документацију.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред: / II разред: 30h III разред: 60h IV разред: 90h

Назив профила

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава да управља подацима у процесу конструисања помоћу одговарајућег програма, моделира машинске елементе и конструкције у 3D програму (CAD/CAM), разрађује технолошку документацију, да реализује 3D моделирање процеса монтаже и генерише потребну документацију за монтажу коришћењем софтвера.

Број сати на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: 4h  III разред: 1 дан  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: 60h  IV разред: 60h

Назив профила

МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом мехатроничар за радарске системе ученик се оспособљава да врши прегледе и отклони неисправности компонената уређаја и система осматрачких радара, оперативно рачунарских уређаја радарских система, агрегата и електро механичких уређаја за напајање радарских система, опслужује и сервисира радарско рачунарске системе, користи техничку документацију и примењује коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: 1 дан  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 60h  IV разред: 60h

Назив профила

МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАКЕТНЕ СИСТЕМЕ

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом механичар за ракетне системе ученик се оспособљава да врши преглед и отклони неисправности компонената и уређаја мерно рачунарских и управљачких система, примопредајних система, агрегата и електро механичких уређаја лансираних система, да опслужује и сервисира ракетне системе, користи техничку документацију и примени коресподенцију на српском и енглеском језику.

Број дана на недељном нивоу које ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: 1 дан  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h  IV разред: 105h

Назив профила

МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: образовним профилом мехатроничар за транспортне системе аеродрома ученик се оспособљава да одржава опрему службе, прихвата и отпреме ваздухоплова, опрему службе за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова,  опрему службе прихвата и отпреме путника, пртљага, робе, опрему службе контроле исправности маневарских површина, објеката и инсталација, одржава опрему за експолатацију аеродрома у зимским условима, да чита, пише, комуницира на језику на коме је написана техничка документација.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 2h  II разред: /  III разред: 1h  IV разред: 6h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h  II разред: 60h  III разред: 60h  IV разред: 60h

Назив профила

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: ученик се оспособљава за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и на газдинствима.

Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 150h II разред: 150h III разред: 150h IV разред: 60h

Назив профила

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: ученик се оспособљава да припреми воду, сировине, помоћне сировине у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи, производи, пакује и складишти прехрамбене производе, контролише квалитет технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже у погону прехрамбене, биотехнолошке производње и лабораторије, води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 60h IV разред: 60h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА

Подручје рада: Саобраћај

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја ученик се оспособљава да врши послове диспечера саобраћаја, контролора опслуге ваздухоплова, путника и ствари, припрема и планира лет, врши послове балансирања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: /  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h   IV разред: 105h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Подручје рада: Саобраћај

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за безбедност ученик се оспособљава да обавља послове домаћице, домаћина аеродрома, контроле приступа лица и возила, надгледање, патроле, да врши послове прегледа обезбеђивања лица и ствари које носе са собом, прегледа и контроле обезбеђивања ствари, заштите и прегледа обезбеђивања ваздухоплова.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: /  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати на код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h  IV разред: 105h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ

Подручје рада: Саобраћај

Опис: образовним профилом техничар ваздушног саобраћаја за спасавање ученик се оспособљава да обавља послове трагања, спасавања, превенције и заштите од пожара, гашење пожара, пријем горива, ваздухоплова у складиште и снабдевање ваздухоплова горивом.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: /  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h  IV разред: 105h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ

Подручје рада: Саобраћај

Опис: образовним профилом техничар за безбедност информационо-комуникационих система у ваздушном саобраћају ученик се оспособљава да инсталира и конфигурише комуникационе уређаје, инсталира и подешава серверске инфраструктуре на аеродрому, врши надзор информационог система у ваздухопловству, инсталира и конфигурише специфичне аеродромске системе и да израђује документацију.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: /  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 70h  II разред: 70h  III разред: 70h  IV разред: 105h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ДИГИТАЛНУ ГРАФИKУ И ИНТЕРНЕТ ОБЛИKОВАЊЕ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове припреме дигиталног графичког решења коришћењем одговарајућих технологија и рачунарских програма, прилагођавања графичких решења за интернет, мобилно рачунарство и компјутерске игре, одржавања и редизајн графичких садржаја на Интернету, компјутерским играма и мобилним апликацијама и израда дигиталних графичких 2D решења, 3D модела и анимација.

Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 120h III разред: 120 h IV разред: 120 h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА KОМПЈУТЕРСKО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Опис: Повезујући познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама уз примену знања и вештина рада на рачунару, ученици се обучавају да програмирају и користе компјутерски управљане машине.

Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу који ученик проводи код послодавца:

I разред:  60h,  II разред: 60h, III разред: 60h, IV разред: 90h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ЛОГИСТИKУ И ШПЕДИЦИЈУ

Подручје рада: Саобраћај

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове организације превоза робе, посредовања и заступања при царинским пословима, организације складиштења и руковања робом и праћења унутрашњег тока робе.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 2 дана IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 60h III разред: 60 h IV разред: 60 h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

Подручје рада: Шумарство и обрада дрвета

Опис: образовним профилом техничар за обликовање намештаја и енетеријера ученик се оспособљава да израђује техничку документацију, прати процес производње намештаја, елемената ентеријера, контролише квалитет производа и репро материјала.

Број дана на недељном нивоу које ученик може провести код послодавца:

I разред: /  II разред: /  III разред: 1 дан  IV разред: /

Број сати на годишњем нивоу  блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120h  II разред: 120 h  III разред: 120h  IV разред: 120h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ЗА ПОЛИМЕРЕ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: образовним профилом техничар за полимере ученик се оспособљава да припрема, организује и прати процес производње полимера и производа од полимера, управља машинама и производном помоћном опремом, контролише квалитет у производњи уз поштовање мера безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: 1 дан  III разред: 2 дана  IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред:  120h  II разред: 120h  III разред: 90h  IV разред: 120 h

Назив профила

ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИKЕ

Подручје рада: Електротехника и Машинство и обрада метала

Опис: ученик се оспособљава за вршење поправке и одржавање опреме и мехатронских уређаја и система, монтирање компонената и дијагностиковање кварова мехатронске опреме.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: / III разред: 2 дана IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: / II разред: 90h III разред: 90h IV разред: 90h

Назив профила

ТЕХНИЧАР МОДЕЛАР ОДЕЋЕ

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Опис: образовним профилом техничар моделар одеће ученик се оспособљава да изради шаблон, пробни одевни предмет, објасни значај конструкције и моделовања у производњи одеће, начин одржавања и кројења текстилних материјала, разликује карактеристике занатске и индустријске производње одеће, објасни технолошке поступке добијања одевних предмета и значај контроле квалитета у току и на крају процеса производње.

Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: 5h  III разред: 11h  IV разред: 11h

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: /  II разред: 90h  III разред: 90h  IV разред: 150h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ОПЕРАТИВНЕ ФОРЕНЗИКЕ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: ученик се оспобљава да припреми и врши узимање узорака на терену, да спроводи анализу, лабораторијска испитивања узорака у складу са прописаном процедуром, припреми делове документације, учествује у обради и анализи података у оперативној форензици, примени прописе, стандарде поступања у области форензике и мера безбедности и здравља на раду.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: /  II разред: 1 дан  III разред: 2 дана  IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 90h  II разред: 60h  III разред: 60h  IV разред: 60h

Назив профила

ТЕХНИЧАР ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА

Подручје рада: Саобраћај

Опис: ученик се оспособљава да прима и отпрема различите врста пошиљака, сортира пошиљке у јединицама за прераду пошиљака и поштанско – логистичким центрима, обавља послове шалтерског пословања из области поштанско – финансијских услуга, презентује карактеристике и техничке услове за пружање телекомуникационих услуга, решава жалбе и рекламације корисника поштанских и телекомуникационих услуга у складу са процедуром и комуницира са корисницима поштанских и телекомуникационих услуга телефонским и електронским путем у складу са пословном културом и стандардима пословања.

Назив профила

ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ

Подручје рада: Хемија, неметали и графичарство

Опис: ученик се оспособљава да самостално штампа на свим типовима штампарских машина у различитим техникама штампе (висока штампа, равна-офсет штампа, дубока штампа, пропусна-сито штампа, дигитална штампа и специјалне технике штампе) на различитим штампарским подлогама (папири, полукартони, картони, платна, коже и полимерни материјали, метални материјали) да организује процес штампања на основу радних налога, припреми машину за штампу и отклони уочене недостатке приликом штампања.

Број сати на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: 1 дан  II разред: 8h  III разред: 2 дана  IV разред: 2 дана

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h  II разред: 90h  III разред: 90h  IV разред: 120h

Назив профила

ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава да обавља послове снабдевања, складиштења, продаје робе, да организује и анализира рад у малопродајном трговинском објекту, обавља финансијско-административни посао, комуницира, сарађује са купцима и пословним партнерима.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодвца:

I разред: /  II разред: 1 дан  III разред: 1 дан  IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 30h  II разред: 90h  III разред: 90h  IV разред: 90h

Назив профила

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава да креира, реализује и прати реализацију туристичких аранжмана туристичке агенције, као и да буде посредник послова туристичког представника, обавља комерцијалне и административне послове користећи одговарајуће софтвере у раду, да припрема одговарајући извештај и пратећи промотивни материјал и вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

Назив профила

ТУРИСТИЧKО-ХОТЕЛИЈЕРСKИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава за израду, продају, праћење туристичких услуга, праћење реализације туристичких услуга, обављање рецепцијских послова, организацију скупова у хотелу и организацију рада у хотелу и агенцији.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1 дан III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 120h II разред: 150h III разред: 180h IV разред: 120h

Назив профила

ХОТЕЛСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАР

ХОТЕЛСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ ТЕХНИЧАР

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам

Опис: ученик се оспособљава да изради понуду и калкулацију цена угоститељских услуга различитим циљним групама, презентује угоститељске услуге и врши њихову резервацију, координира радом рецепције, услужног особља и хотелског домаћинства приликом доласка и боравка гостију, води и прати различите пословне евиденције у угоститељском објекту у складу са процедурама угоститељског пословања као и да вешто комуницира на једном страном језику укључујући комуникацију са клијентима и пословним партнерима.

Назив профила

ВИНОГРАДАР-ВИНАР

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Опис: ученик се оспособљава за производњу садног материјала, гајење винове лозе, виноградарску и винарску производњу, као и за пласман и маркетинг вина и грожђа.

Број дана на недељном нивоу који ученик може проводити код послодавца:

I разред: / II разред: 1дан III разред: 1 дан IV разред: 1 дан

Број сати на годишњем нивоу блок наставе која се може реализовати код послодавца:

I разред: 60h II разред: 150h III разред: 150h IV разред: 120h

Овај сајт користи колачиће ради пружања бољег корисничког искуства и функционалности. Детаљније