Послодавци

Који су трошкови компаније у дуалном образовању?

2022-07-25T13:51:59+01:00

Што се тиче обавеза послодаваца у дуалном образовању посебно бисмо истакли материјално и финансијско обезбеђење ученика, прописано члановима 33. и 34. Закона о дуалном образовању. Под материјалним обезбеђењем подразумева се обавеза послодаваца да ученику обезбеди: средства и опрему за личну заштиту на раду, осигурање за случај повреде током учења кроз рад код послодавца уколико није обезбеђено на други начин, накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад и назад, највише у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, уколико није на други начин обезбеђено, као и накнаду трошкова исхране у складу са општим актом послодавца. Послодавац може [...]

Који су трошкови компаније у дуалном образовању?2022-07-25T13:51:59+01:00

На који начин инструктор у дуалном образовању стиче лиценцу?

2022-07-26T08:06:52+01:00

Неопходно је да инструктор (лице запослено код послодавца које испуњава потребне услове) одслуша педагошко-дидактичку обуку, у трајању од 40 сати, коју огранизује Привредна комора Србије. По завршетку обуке се полаже испит за инструкторе, а након положеног испита лице стиче лиценцу за инструктора у дуалном образовању. Више информација о инструкторима у дуалном образовању можете добити овде

На који начин инструктор у дуалном образовању стиче лиценцу?2022-07-26T08:06:52+01:00

Која је улога координатора учења кроз рад из школе?

2022-07-26T08:05:55+01:00

Координатор учења кроз рад је лице запослено у средњој стручној школи, односно наставник практичне наставе, који у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује и вреднује остваривање учења кроз рад код послодавца. Документ под називом План реализације учења кроз рад, креира инструктор компаније у сарадњи са координатором учења кроз рад. Више информација о улози координатора учења кроз рад и инструктора можете наћи у Водичу кроз дуално образовање за компаније.

Која је улога координатора учења кроз рад из школе?2022-07-26T08:05:55+01:00

Које институције су надлежне за спровођење дуалног образовања у Републици Србији?

2022-07-25T13:07:27+01:00

Ради спровођења дуалног образовања на националном нивоу успостављено је институционално партнерство и сарадња између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне коморе Србије и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Које институције су надлежне за спровођење дуалног образовања у Републици Србији?2022-07-25T13:07:27+01:00

На који начин се врши распоређивање ученика?

2022-07-26T08:04:40+01:00

Процедура распоређивања ученика уписаних на дуалне образовне профиле прописана је Правилником о начину распоређивања ученика на учењу кроз рад . За ученике који са учењем кроз рад почињу већ у првом разреду, процес распоређивања организује се у току прве недеље септембра, односно њиховог првог разреда. За ученике који учење кроз рад отпочињу у каснијим разредима, распоређивање се врши на крају школске године која претходи реализацији учења кроз рад. Више о начину распоређивања ученика можете прочитати овде.

На који начин се врши распоређивање ученика?2022-07-26T08:04:40+01:00
Go to Top